MK | EN | SQ

skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје

СЕ ОДРЖА 76-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ГРАД СКОПЈЕ

Советот на Град Скопје вчера /16.02.2017 година/ ја одржа 76-та седница на која донесе поголем број на одлуки.

На оваа седница советот донесе поголем број на извештаи, програми и согласности, како Извештајот за извршување на Буџетот на Град Скопје за 2016 година за периодот од 01.01 до 31.12.2016 година; Извештајот за извршениот попис на средствата и изворите на средствата на Град Скопје – Скопје со состојба 31.12.2016 година; и согласностите на инвестиционите програми за 2017 година на „Паркови и зеленило“, „Комунална хигиена“ и „Улици и патишта“, како и согласности за дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Град Скопје за 2017 година и Програмата за финансирање на јавните установи и активностите од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2017 година.

Дополнително, Советот на Град Скопје ги донесе одлуките за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Ѓорче Петров за финансиско учество за изградба на улица 63 и улица 65 во с. Волково – Општина Ѓорче Петров; Одлуката за прифаќање донација на негазирана вода за пиење наменета за настраданите од поплавите во Скопје од 06.08.2016 година; Одлуката за примање на донација од ДОО Пакомак, Скопје; Одлуката за пренесување на правото на трајно користење на садови за отпад на ЈП “Комунална хигиена“-Скопје; Одлуката за одобрување на набавка на основни средства – канцелариски мебел и опрема за греење и климатизација; Одлуката за набавка на компјутери и компјутерска опрема, мрежна опрема, дигитални сертификати, серверска опрема, серверски и клиентски лиценци, друга ИТ опрема и компјутерски софтвер и лиценци; Одлуката за набавка на основни средства; Одлуката за ослободување на инвеститорот од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на објект основно училиште во населба Лисиче; Одлуката за ослободување на инвеститорот од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на објект основно училиште во населба Хиподром; Одлуката за давање на дозвола за вршење на дејност паркирање на јавно паркиралиште со кое стопанисува Балфин увоз-извоз ДООЕЛ, Скопје; Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за линиски превоз на патници во градот Скопје; Одлуката за утврдување на вредност на надоместок за извршени услуги во линискиот превоз на патници, по критериумот - остварен километар; Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП “Паркови и зеленило“-Скопје.

Назад   

Креиран од UserAA на 17.02.2017
ИНСТИТУЦИИ

 

        

 


 

НАЈАВИ
16.05.2017 ОБЈАВЕН КОНКУРСОТ ЗА НАЈГОЛЕМ ПРИДОНЕС ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА 2017 ГОДИНА
31.03.2017 ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

Facebook

Twitter

Youtube Channel

FUPOL

 

 


Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 9102854