MK | EN | SQ

skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје

ПОКАНА

Утре /12.04.2017 година, среда/ во 13 часот, ќе се одржи седумдесет и осма седница на Советот на Град Скопје.

 

На седницата Советот на Град Скопје ќе работи по следниот предложен дневен ред:

 

- Усвојување на записникот од седумдесет и седмата седница на Советот на Град Скопје

1. Предлог-Одлука за опредeлување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓани за купување на велосипеди за 2017 година;

2. Предлог-Одлука за примање донација од страна на Пивара Скопје АД-Скопје за поставување на “Coca Cola - активна зона“ на кејот на реката Вардар;

3. Предлог-Одлука за примање донација на пет вело-паркинзи од Пивара Скопје АД-Скопје;

4. Предлог-Одлука за примање донација на специјализирана ХБРН опрема;

5. Предлог-Одлука за одобрување набавка на основни средства за потребите на Територијалната противпожарна единица на Град Скопје;

6. Предлог-Одлука за давање на трајно користење на фризерска опрема на Средното училиште на Град Скопје “Шаип Јусуф“;

7. Предлог-Одлука за давање на времено користење недвижна ствар-дел од објект на Општината Шуто Оризари;

8. Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработа помеѓу Град скопје и Општина Гази Баба за изградба на фекална канализација во с. Црешево, с. Смиљковци и с. Виниче;

9. Предлог-Одлука за ослободување на барателот од плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изграден верски објект;

10. Предлог-Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на рационализиран тениски терен;

11. Предлог-Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на игралиште за баскет;

12. Предлог-Одлука за донесување на Регулациски план на Генерален урбанистички план на Град Скопје 2012-2022 за четврт С 19;

13. Предлог-Одлука за донесување Техничка исправка на Генерален урбанистички план на Град Скопје 2012-2022;

14. Предлог-Одлука за пристапување кон изградба на трафостаници по пат на соинвеститорство во Забавен парк Скопје;

15. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на вредност на надоместокот за извршени услуги во линискиот превоз на патници, по критериумот – остварен километар;

16. Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за давање на дозвола за вршење на дејност паркирање на јавно паркиралиште со кое стопанисува БАЛФИН увоз-извоз ДООЕЛ Скопје;

17. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување во Град Скопје за 2017 година;

18. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување во Град Скопје за 2018 година;

19. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Правилникот за работа на Оперативниот контролен центар при ЈСП “Скопје“;

20. Предлог-Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за измена на Статутот на ЈП “Водовод и канализација“-Скопје;

21. Предлог-Одлука за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈП „Водовод и канализација“ - Скопје за 2016 година;

22. Предлог-Одлука за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈП „Комунална хигиена“ - Скопје за 2016 година;

23. Предлог-Одлука за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈП „Паркови и зеленило“ - Скопје за 2016 година;

24. Предлог-Одлука за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈСП „Скопје“ - Скопје за 2016 година;

25. Предлог-Одлука за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈП „Градски паркинг“ - Скопје за 2016 година;

26. Предлог-Одлука за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈП „Улици и патишта“ - Скопје за 2016 година;

27. Предлог-oдлуки за усвојување на извештаите за работењето на јавните  установи  на Град Скопје за 2016 година;

а) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на ЈУ Музеј на Град Скопје – Скопје, Република Македонија  за 2016 година;

б) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на ЈУ Зоолошка градина на град Скопје - Скопје, Република Македонија  за 2016 година;

в) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на ЈУ Конгресен центар “Александар Македонски“- Скопје, Република Македонија  за 2016 година;

г) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на ЈУ Градска библиотека “Браќа Миладиновци“- Скопје, Република Македонија  за 2016 година;

д) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на ЈУ Дом на културата “Кочо Рацин“- Скопје, Република Македонија  за 2016 година;

ѓ) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на ЈУ Детски културен центар “Карпош“- Скопје, Република Македонија  за 2016 година;

е) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на ЈУ Младински културен центар - Скопје, Република Македонија  за 2016 година;

ж) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на ЈУ Културно-информативен центар - Скопје, Република Македонија за 2016 година и

28. Извештај за реализација на Програмата на активности од областа на заштитата на животната средина и природата на подрачјето на Град Скопје за 2016 година.

 

Седницата ќе се одржи во големата сала на Советот на Град Скопје, барака 13, бул. Илинден бр. 82.

Назад   

Креиран од UserAA на 11.04.2017
ИНСТИТУЦИИ

 

  

НАЈАВИ
31.08.2018 РАСПИШАН ЈАВЕН ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИИ ЗА ГРАЃАНИТЕ ЗА НАБАВКА НА ВЕЛОСИПЕДИ
ПРОЦЕДУРИ И УСЛУГИ ЗА ЛОКАЛНИ ДАНОЦИ .

Facebook       Twitter        Youtube Channel

 


Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 11243427