MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Portali zyrtar i Qytetit te Shkupit
Institucionet

FTESË PËR SEANCËN E 33-TË TË KËSHILLIT TË QYTETIT TË SHKUPIT

 

Këshilli i Qytetit të Shkupit do të mbajë seancën e 33-të, nesër /16 maj 2019 (e martë)/, me fillim në orën 12.00

 

Rend  Dite

 

- Miratimi i procesverbalit të Seancës së tridhjetedytë të Këshillit të Qytetit të Shkupit

1. Raport për realizimin e Buxhetit të Qyteti të Shkupit për vitin 2019, për periudhën nga 01.01. deri më 31.03.2019;

2. Propozim-Vendim për vendosjen e bashkëpunimit ndërmjet Qytetit të Shkupit dhe komunës Qendër për projektimin, ndërtimin, shfrytëzimin, mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e rr. “11 Tetori” (nga ISHP-Klinika universitare e sëmundjeve kirurgjikale “Shën Naumi i Ohrit“ deri te “Porta Makedonija”) dhe rr. “Dimitrije Çupovski” (nga “Porta Makedonija” deri te QT “Paloma Bjanka”);

3. Propozim-Vendim për vendosjen e bashkëpunimit ndërkomunal ndërmjet Qytetit të Shkupit dhe komunës së Sarajit për pjesëmarrje financiare për rikonstruksionin e plotë të rrugës shërbyese nr.6 Saraj;

4. Propozim-Vendim për përcaktimin e lokacioneve për vendosjen e pajisjeve urbane – stacione për mbushjen e automobilave elektrikë;

5. Propozim-Vendim për pranimin e donacionit mbushës për telefona celularë;

6.Propozim-Vendim për sjelljen e Planit rregullues të Planit të përgjithshëm urbanistik të Qytetit të Shkupit 2012-2022 për kuartin SSI 07;

7. Propozim-Vendim për sjelljen e Planit rregullues të Planit të përgjithshëm urbanistik të Qytetit të Shkupit 2012-2022 për kuartin JI 02;

8. Propozim-Vendim për sjelljen e Planit rregullues të Planit të përgjithshëm urbanistik të Qytetit të Shkupit 2012-2022 për kuartin SI 02;

9. Propozim-Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për dhënien pëlqim për subvencione NQP Shkup-Shkup për vitin 2019; 

10. Propozim-Vendim për dhënien pëlqim Vendimit statusor të NP “Parqe dhe gjelbërime -Shkup;

11. Propozim-Vendim për dhënien pëlqim Vendimit statusor për ndryshimin e statutit të NP “Higjiena komunale”-Shkup;

12. Propozim-Vendim për dhënien pëlqim Vendimit për shitjen e mjeteve themelore – automjete motorike dhe material mbetje nëpërmjet ankandit publik verba NP “Ujësjellës dhe kanalizim”-Shkup;

 

13. Propozim-Vendim për dhënien pëlqim për raportet për punën e ndërmarrjeve publike themelues i të cilave është Qyteti i Shkupit, për vitin 2018, si vijon:

 

а). Propozim-Vendim për dhënien pëlqim për raportin për punë të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” Shkup, për vitin 2018;

 

b). Propozim-Vendim për dhënien pëlqim për raportin për punë të NQP Shkup - Shkup, për vitin 2018;

 

c). Propozim-Vendim për dhënien pëlqim për Raportin për punë të NP “Rrugë dhe rrugica” – Shkup, për vitin 2018;

 

ç). Propozim-Vendim për dhënien pëlqim për Raportin për punë të NP “Parkingu i qytetit” Shkup, për vitin 2018;

 

14. Propozim-Vendim për dhënien pëlqim për raportet tremujore të ndërmarrjeve publike themelues i të cilave është Qyteti i Shkupit, për periudhën nga 01.01.2019 deri më 31.03.2019, si vijon:

 

           а). Propozim-Vendim për dhënien pëlqim për Raportin për punë të NQP Shkup-Shkup për periudhën nga 01.01.2019 deri më 31.03.2019;

b). Propozim-Vendim për dhënien pëlqim për Raportin për punë të NP “Parqe dhe gjelbërime-Shkup për periudhën nga 01.01.2019 deri më 31.03.2019;

 

c). Propozim-Vendim për dhënien pëlqim për Raportin për punë të NP “Rrugë dhe rrugica” –Shkup për periudhën nga 01.01.2019 deri më 31.03.2019;

 

ç). Propozim-Vendim për dhënien pëlqim për Raportin për punë të NP “Higjiena komunale” –Shkup për periudhën nga 01.01.2019 deri më 31.03.2019; 

 

d). Propozim-Vendim për dhënien pëlqim për Raportin për punë të NP “Parkingu i qytetit” –Shkup për periudhën nga 01.01.2019 deri më 31.03.2019;

 

15. Propozim- vendime për ndryshim dhe plotësim të statuteve të institucioneve publike, edhe atë:

а). Propozim-Vendim për dhënie pëlqim Vendimit statutar për ndryshim dhe plotësim të Statutit të Institucionit publik Biblioteka e qytetit “Vëllezërit Milladinov” - Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut;

b). Propozim – Vendim për dhënie pëlqim vendimit statutar për ndryshim dhe plotësim të Statutit të Institucionit publik  “Muzeu i qytetit të Shkupit” - Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut;

c). Propozim – Vendim për dhënie pëlqim Vendimit statutar për ndryshim dhe plotësim të Statutit të Institucionit publik Qendra kulturore për fëmijë “Karposh” - Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut;

ç). Propozim – Vendim për dhënie pëlqim vendimit statutar për ndryshim dhe plotësim të Statutit të Institucionit publik “Kopshti zoologjik i qytetit të Shkupit” - Shkup, Republika e Maqedonisë Së Veriut;

d). Propozim – Vendim për dhënie pëlqim vendimit statutar për ndryshim dhe plotësim të Statutit të Institucionit publik “Qendra kulturore rinore” - Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut;

dh) Propozim – Vendim për dhënie pëlqim Vendimit statutar për ndryshim dhe plotësim të Statutit të Institucionit publik “Qendra kulturore informative” - Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut;

e) Propozim – Vendim për dhënie pëlqim vendimit statutar për ndryshim dhe plotësim të Statutit të Institucionit publik “Salla Universale” - Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut;

16. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim Vendimit për ndryshim dhe plotësim të Planit vjetor për punësim të NP “Parkingu i qytetit” – Shkup, për vitin 2019;

 

17. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim ndryshimeve të Planit vjetor për punësim për vitin 2019 të IP Biblioteka e qytetit “Vëllezërit Milladinov”;

 

18. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim ndryshimeve të Planit vjetor për punësim për vitin 2019 të IP “Muzeu i Qytetit të Shkupit” Republika e Maqedonisë së Veriut për vitin 2019;

 

19. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim Vendimit për ndryshim dhe plotësim të
Çmimores për mirëmbajtje dhe ndërtim të rrugëve magjistrale dhe të rrugëve mbledhëse, për mirëmbajtjen të sinjalizimit horizontal, vertikal dhe sinjalizimit ndriçues, shërbimeve nga automjetet, mekanizmi ndërtimor dhe punë dore, mirëmbajtjen e rrugëve magjistrale dhe mbledhëse në kushte dimërore në territorin e qytetit të Shkupit si dhe mirëmbajtjen e shtratit të lumit Vardar dhe të kanaleve në territorin e Qytetit të Shkupit;

20. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim Çmimores për plotësim të Çmimores për material mbjellës ku NP “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup e merr nga Florakom DOEL Shkup numër 03-1530 të datës 16.08.2017;

 

21. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim Vendimit për çmim të shërbimeve në IP “Kopshti zoologjik” i qytetit të Shkupit;

 

22. Vendim për dhënie pëlqim Programit për ndryshim të Programit për aktivitete plotësuese të NP “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup, në pjesën e mirëmbajtjes së hapësirave të gjelbëruara publike në territorin e Qytetit të Shkupit; 

 

23. Propozim – Program për ndryshim dhe plotësim të Programit për përgatitjen e planeve  urbanistike të Qytetit të Shkupit në vitin 2019;

 

24. Propozim – Strategji për bashkëpunim të Qytetit të Shkupit me organizata qytetare, me Plan aksionar për vitin 2019 – 2021.

 

25. Propozim-Vendim për emërimin kryetar dhe anëtarë të Këshillit drejtues të NP Lajka – Shkup dhe

 

26. Propozim-Vendim për emërimin kryetar dhe anëtarë të Këshillit për kontrollin e punës materialo-financiare të NP Lajka-Shkup.

 

Seanca do të mbahet në sallën e madhe të Këshillit të Qytetit të Shkupit, baraka 13, bul. Ilinden” nr. 82.

Prapa   

I krijuar nga UserAA në 16.5.2019
Paralajmërime

     Facebook
  Twitter
  Youtube Channel

Administrata |  Kontakt |  Pyetje |  Panorama
Copyright(C)2009 ���� �����
Vizitorë: 1322112