Јавен повик

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање барања за финансирање на програми и проекти од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2020 година


Отворен до: 18.10.2019

Документ
Пријава
Општи и посебни цели и критериуми за оценување