Конкурс

Конкурс за доделување на Наградата „13 Ноември на Град Скопје, за 2020 година


Отворен до: 10.09.2020

Документ
Апликација за конкурс „13 Ноември“