Raportet e realizimit të buxhetit

на град Скопје

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012