Civic Initiative

Raporto një problem

Raportoni një problem duke plotësuar formularin e dhënë direkt tek personat përgjegjës në Qytetin e Shkupit

Kontrolli i brendshëm

Nëse dëshironi të raportoni veprime të paligjshme, joprofesionale dhe të pahijshme të të punësuarve në Qytetin e Shkupit, ndërmarrjet publike dhe institucionet nën autoritetin e Qytetit të Shkupit në kryerjen e detyrave të tyre të punës, ndiqni lidhjen

Qytetarët pyesin

Shqyrtoni pyetjet dhe përgjigjet e shpeshta të ofruara nga Qyteti i Shkupit

FUSHATAT


PROJECTE

Shkupi