Ndërmarrjet publike

Ndërmarrjet publike nën juridiksionin e Qytetit të Shkupit
Ndërmarrja Publike ”PARQET DHE GJELBËRIMI” – Shkup

Ndërmarrja Publike ”Parqet dhe Gjelbërimi” është ndërmarrja më e vjetër në vend që merret me gjelbërimin, më konkretisht me të gjitha llojet dhe format e tij. 
Ndërmarrja Publike ”Parqet dhe Gjelbërimi” në strukturën e sotme është formuar nga Qyteti i Shkupit dhe vepron si një ndërmarrje e pavarur nga 1 janari i vitit 1993, pas dezintegrimit të Ndërmarrjes Publike Komunale ”Komunalec”.
Si një ndërmarrje publike kujdeset për mirëmbajtjen dhe zhvillimin e gjelbërimit të qytetit, si një detyrë pune komplekse që kërkon mjete financiare dhe angazhimin e kuadrove profesionale të edukuara dhe cilësore të fushës përkatëse.
Sipërfaqja e përgjithshme me gjelbërim e qytetit, për të cilën është përgjegjëse Ndërmarrja Publike ”Parqet dhe Gjelbërimi”, shtrihet në 51.110.295 m2 nga të cilat gjelbërimi i qytetit shtrihet në një sipërfaqe prej 3.784.295 m2, ndërsa gjelbërimi jashtë qytetit shtrihet në një sipërfaqe prej 47.326.000 m2.

Adresa: Bul.Iindenska bb
Telefon: 02 3062293
Telefon: 02 3070112/3064688
faks: 02 3070115
Kodi Postar: 437
e-mail: parkovi@t-home.mk
portali në internet: www.parkovi.com.mk

Ndërmarrja publike „Parkingu i Qytetit“ – Shkup

NP Parkingu i Qytetit – Shkup është formuar nga ana e Këshillit të Qytetit të Shkupit dhe në bazë të Ligjit për ndërmarrjet publike, ndërsa gjatë realizimit të aktivitetit me interes publik, respekton parimet e sigurisë gjatë ofrimit të shërbimeve, vazhdimësisë dhe cilësisë së shërbimeve, transparencës, qasjes dhe shërbimeve universale dhe mbrojtjes së përdoruesve dhe konsumatorëve.

Ndërmarrja publike e vendparkimeve publike Parkingu i Qytetit – Shkup funksionon me qëllim ë të organizojë komunikacionin gjatë qëndrimit ose të administrojë, rregullojë dhe mirëmbajë vendparkime në qytet; të mënjanojë automjetet e ndaluara dhe të parkuara jashtë rregullave dhe automjetet e prishura nga sipërfaqet publike të komunikacionit, por edhe nga sipërfaqet me gjelbërim të qytetit.

Sipas një Programi dhe Plani Pune të të caktuara paraprakisht, Ndërmarrja është organizuar në sektorë: Sektori i Vendparkimeve Publike, Sektori “Merimangë”, Sektori i ekonomisë, Sektori i marketingut dhe komercial dhe Sektori i çështjeve juridike dhe të përgjithshme.

Ndërmarrja Publike ka në dispozicion gjashtë automjete speciale “Merimangë” (tre të reja, të cilat i ka siguruar në vitin 2007 dhe tre të vjetra), një Depo për ruajtjen e automjeteve të hequra nga sipërfaqet publike, 15 vendparkime publike të mbyllura, sistem për parkim në zona dhe një Projekt për parkim në zona sipas të cilit gjatë implementimit të deritanishëm Ndërmarrja ka përshtatur edhe rreth 700 vende parkimi për parkim në zona.

Me këtë lloj qasjeje profesionale, moderne dhe kompetente tek problematika e parkimit, në fushën e aktivitetit të vetë ose planifikimit, avancimit dhe zhvillimit të komunikacionit që qëndron, Ndërmarrja ka për qëllim kryesor përmirësimin e shërbimit parkim dhe rritjen e numrit të vendparkimeve në qytet.

Adresa: Blvd. Ilinden bb, Fri. tray. 739
Telefon: 02 3091072; 3091074
Faks: 02 3091073
E-mail: infogradski@gradskiparking.com
Uebsajti: www.gradskiparking.com.mk

Ndërmarrja Publike „Rrugicat dhe rrugët“ – Shkup

“Rrugicat dhe rrugët” është një ndërmarrje publike e formuar nga Qytetit i Shkupit, që realizon një aktivitet me interes publik të veçantë. Këtë lloj aktiviteti Ndërmarrja publike e ushtron që nga viti 1958 me emrin Drejtoria e rrugëve e qytetit, një organizatë me vetëfinancim. Nga viti 1972 deri në vitin 1992, Ndërmarrja publike ka funksionuar në përbërje të Ndërmarrjes Komunale Publike “Komunalec” - Shkup.
Me vendimin e vitit 1992 për ndarjen e kësaj ndërmarrjeje në më shumë ndërmarrje të veçanta dhe me hapjen e Regjistrit Gjyqësor të Gjykatës Ekonomike në Shkup më 29.12.1992, Ndërmarrja Publike “Rrugicat dhe rrugët” – Shkup filloi të funksionojë si një subjekt juridik i pavarur.
Ndërmarrja Publike “Rrugicat dhe rrugët” – Shkup ushtron aktivitetin në mbështetje të Klasifikimit nacional të aktiviteteve, me emrat dhe shifrat në vazhdim:
- Ndërtimi i autostradave dhe akseve të tjera, pistave të aeroporteve dhe terreneve sportive;
- Mirëmbajtje të sinjalizimit rrugor të komunikacionit;
- Mirëmbajtje të rrugicave dhe rrugëve në kushtet e dimrit;

Adresa: Rruga "Kole Nedelkovski"
Telefon: 3162-317
Sektori i mekanizmave: 2783-530
Dritat e trafikut të klasave: 3071-948
e-mail: info@jpuliciipatista.com.mk
stacioni në internet: www.uip.gov.mk

Ndërmarrja Publike e Komunikacionit - Shkup

Ndërmarrja Publike e Komunikacionit – Shkup është një kompani me interes publik e Qytetit të Shkupit. Aktiviteti kryesor i Ndërmarrjes është transporti i pasagjerëve në zonat publike urbane dhe ndërurbane.
Kompania është formuar me një dekret të Këshillit ekzekutiv popullor të Qytetit të Shkupit, i datës 11.07.1947, ndërsa më 17.01.1948 është regjistruar me emrin Ndërmarrja publike e komunikacionit me autobusë.
Me një rezolutë të Këshillit të Qytetit të Shkupit, e vitit 1989, Ndërmarrja është riorganizuar në Ndërmarrje Publike Transporti.
Ndërmarrja Publike e Komunikacionit ka gjithsej 377 autobusë që udhëtojnë në 75 linja, 34 nga të cilat janë linja urbane dhe 41 linja ndërurbane.

Adresa: Blvd. Aleksandri i Madh 10, 1000 Shkup
Telefon: 3174-264; 3174-260
E-mail: jsp1@jsp.com.mk
faqja e internetit: www.jsp.com.mk

Ndërmarrja Publike „Higjiena Komunale“ – Shkup

Ndërmarrja Publike „Higjiena Komunale“ – Shkup (HKSH) është formuar në vitin 1906 si një ekip special për mirëmbajtjen e pastërtisë dhe higjienës në qytet, me emrin „Kolona e pastrimit”. Detyra e saj ka qenë pastrimi i rrugëve, vendeve rreth haneve dhe pazareve, por edhe pjesëmarrja në shuarjen e zjarreve në qytet. Në vitin 1911 grupi i pastrimit u rrit dhe ka marrë emrin Belegzija.
Nga viti 1968 deri në 1992 më shumë ndërmarrje me aktivitet komunal kanë qenë në përbërje të Komunalecit, ndërsa nga viti 1992 me ndarjen e Ndërmarrjes ajo funksionon me përbërjen e tanishme, si Ndërmarrja Publike Higjiena Komunale - Shkup.
Aktiviteti kryesor i Ndërmarrjes është mirëmbajtja e higjienës në rajonin e Qytetit të Shkupit, më saktësisht pastrimi dhe larja e rrugëve, grumbullimi, transportimi dhe depozitimi i mbeturinave komunale të forta dhe mbeturinave industriale dhe selektimi dhe ndarja e mbeturinave komunale të forta.

Adresa: ul. "7 Korriku" Nr. 40, 1000 Shkup
Tel: 02 3220827
Shahu: 02 3118 632
e-mail: khs@khs.com.mk
web: www.khigiena.com.mk

Ndërmarrja Publike „Ujësjellësi dhe kanalizimi” – Shkup

Ndërmarrja Publike „Ujësjellësi dhe kanalizimi” – Shkup merret me grumbullimin, filtrimin dhe shpërndarjen e ujit të pijshëm, shkarkimin dhe filtrimin e ujërave të zeza dhe shkarkimin dhe lëshimin e ujërave atmosferike. Me këtë aktivitet komunal kryesor, Ndërmarrja Publike „Ujësjellësi dhe kanalizimi” – Shkup është një subjekt me rol kryesor në aspektin e interesit publik dhe me një qarkullim të papenguar të jetës urbane. 
Ndërmarrja Publike „Ujësjellësi dhe kanalizimi” – Shkup është formuar me vendim të Kuvendit Popullor të qytetit në vitin 1946, me emrin Ndërmarrja ekonomike e qytetit „Ujësjellësi”, ndërsa me Statutin e vitit 1964, ka marrë emrin Ndërmarrja e Ujësjellësit dhe Kanalizimit e Qytetit të Shkupit – Shkup.
Ndërmarrja Publike „Ujësjellësi dhe kanalizimi” – Shkup sot merret me eksploatimin dhe mirëmbajtjen e rreth 980.000 m rrjet ujësjellësi dhe 750.000 m rrjet kanalizimi.

Telefon: 3240-300
e-mail: kontakt@vodovod-skopje.com.mk
stacioni në internet: www.vodovod-skopje.com.mk
Qendra e thirrjeve: 3073-010, 0800 22555 - pa pagesë
e-mail: dezurna@vodovod-skopje.com.mk

Ndërmarrja Publike „Drislla“ – Shkup

Pika e grumbullimit të mbeturinave Drislla është ndërtuar dhe hapur nga Qytetit i Shkupit në vitin 1994. Ajo gjendet në pjesën juglindore të Qytetit të Shkupit, në një largësi prej 14 km nga qendra e qytetit.
Ajo shtrihet në një sipërfaqe prej 76 ha, me një kapacitet projektimi prej 26.000.000 m3 mbeturina komunale.
Me dokumentacionin e projektit planifikohet që kjo pikë të mbushet për rreth 30 vjet, por me eksploatimin e deritanishëm 16-vjeçar kjo pikë është mbushur deri në 33 % të kapacitetit të përgjithshëm, që tregon faktin se gjatë 30 viteve në vazhdim ka mënyrë depozitimi, pa selektim paraprak dhe përdorim të mbeturinave që mund të shfrytëzohen si lëndë e parë sekondare (letra, metali, qelqi, plastika).
NP „Drislla“ – SHKUP SHPK është regjistruar për ushtrimin e aktiviteteve më poshtë:
- Përpunim dhe mënjanim të mbeturinave jo të rrezikshme;
- Grumbullim të mbeturinave të rrezikshme;
- Përpunim dhe mënjanim të mbeturinave të rrezikshme.

 

Adresa: rr. Ilinden BB, 1000 Shkup
Adresa e deponisë: v. Batinci, Komuna e Studeniçanit, Kutia PO 34, 1050 Shkup
Telefon: 02 / 2722-400 dhe 02 / 2722-500
stacioni në internet: www.drisla.mk
e-mail: drisla@drisla.mk