Administrata

Në zbatim të nenit 3 të Vendimit për Organizimin e Brendshëm të Qytetit të Shkupit, Administrata e Qytetit është e organizuar në departamentet, njësitë dhe Departamentin e Zjarrit Territorial të Qytetit të Shkupit:
Seksioni e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore
Seksioni e Koordinimit të Buxhetit
Seksioni e Kontrollit të Buxhetit
Seksioni i Kontabilitetit dhe Pagesave
Seksioni për planifikimin e zhvillimit ekonomik lokal
Seksioni për artizanatet, hotelierinë dhe tregëtinë
Seksioni për turizëm
Seksioni i Planifikimit Fizik dhe Urban
Seksioni për rregullimin e tokës
Seksioni për ndërtimin e infrastrukturës dhe lehtësirave kapitale
Seksioni për Punët Përgatitore, Pasuritë e Patundshme dhe Procedura e Shpronësimit
Seksioni për Ndërtesat Tregtare (Kapitali)
Seksioni e Dokumentacionit Teknik
Seksioni Juridik i Prones
Seksioni e Oftalmologjisë Urbane
Seksioni e Vlerësimit të Pasurive të Paluajtshme
Seksioni për punë komunale nga fusha e furnizimit me ujë, si dhe sistemimin e ujërave të zeza urbane
Seksioni i Shërbimeve Komunale në fushën e higjienës komunale dhe çështje të tjera
Seksioni për punë komunale nga fusha e higjienës komunale, si dhe mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e parqeve dhe gjelbërimit
Seksioni për kategorizimin, numrin dhe emërtimin e objekteve të infrastrukturës
Seksioni për planifikimin dhe zhvillimin e qarkullimit
Seksioni për kontrollin e sinjalizimeve të qarkullimit, si dhe për regjimet e përcaktuara të qarkullimit
Seksioni për nxjerrjen e licencave dhe lejeve në fushën e qarkullimit
Seksioni për Transport Publik - Monitorimi dhe Kontrolli
Seksioni për sport
Seksioni për kulturë
Seksioni për mbrojtje sociale, të fëmijëve dhe shëndetit
Seksioni i Arsimit
Seksioni për Mbështetjen e Proceseve të Edukimit
Seksioni për kualitetin e ajrit rrethues, mbrojtja nga zhurmat dhe nga rrezatimi i brendshëm
Seksioni i Mbrojtjes së Natyrës
Seksioni për mbrojtjen dhe parandalimin e ndotjes së ujrave, tokës dhe mbrojtjen e natyrës.
Seksioni i Menaxhimit Strategjik të Mjedisit
Seksioni për Energji, Efiçiencë të Energjisë dhe Burim të Rinovueshëm të Energjisë
Seksioni për bashkëpunim ndërkombëtar
Seksioni për bashkëpunim dhe mbështetjen e organizatave qytetare dhe fondacioneve
Seksioni për Integrime Evropiane
Seksioni për zhvillimin e sistemit të informacionit të Qytetit të Shkupit
Seksioni për sistemin e informacionit gjeografik (GIS)
Seksioni për infrastrukturën informatike-komunikative
Seksioni për koordinimin e aktiviteteve të kryebashkiakut
Seksioni për marrëdhënie me publikun dhe informata për qytetarët
Seksioni për organizimin e seancave të Këshillit të Qytetit të Shkupit
Seksioni për Mbështetjen e Komiteteve dhe Trupit Koordinues të Kryetarëve të Komunave
Seksioni i Prokurimit Publik
Seksioni për Administrativeështje Administrative Profesionale dhe Profesionale
Seksioni i Përkthimit dhe Provimit
Seksioni për punë ndihmëse
Seksioni i inspektimit komunale
Seksioni për inspektim komunal
Seksioni i inspektimit për qarkullim rrugor dhe inspeksioni për rrugët
Seksioni për inspektim tatimor dhe inspeksion për taksa komunale dhe të tjera
Seksioni për inspektim mbikqyrës mbi kryerjen e punëve nga sektorë të tjerë të Qytetit të Shkupit
Seksioni i revizionit të Administratës së Qytetit të Shkupit
Seksioni i revizionit të brendshëm i ndërmarrjeve publike e krijuar nga Qyteti i Shkupit
Seksioni i revizionit të brendshëm i institucioneve publike të krijuara nga Qyteti i Shkupit
Sektori i mbrojtjes, shpëtimit dhe mbështetjes administrative dhe Njësia territoriale kundër zjarrit e Qytetit të Shkupit
Njësia territoriale zjarrfikëse e Qytetit të Shkupit