KOMISIONI PËR TË DREJTAT E PACIENTËVE

Zyra për Përparimin e të Drejtave të Pacientëve
Informacion mbi Komisionin për Promovimin e të Drejtave të Pacientëve

Sipas Ligjit për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve (Gazeta Zyrtare e RM nr. 82/2008, 12/2009), sipas të cilit komunat dhe Qyteti i Shkupit janë të detyruar të krijojnë një Komision të përhershëm dhe të hapin një zyrë për promovimin e të drejtave të pacientëve, në përputhje me rregulloret në fushën e vetëqeverisjes lokale, Qyteti i Shkupit, në seancën e tij të 46-të të mbajtur më 07.07.2011, miratoi Vendimin për krijimin e Komisionit për promovimin e të drejtave të pacientëve.

Komisioni përbëhet nga nëntë anëtarë, të zgjedhur nga Këshilli i Qytetit të Shkupit, si vijon: përfaqësues të pacientëve - anëtarë të shoqatave të pacientëve, dy përfaqësues të OJQ-ve që merren me të drejtat e njeriut dhe nismat qytetare, dy mjekë dhe tre anëtarë i deleguar nga Këshilli i Qytetit të Shkupit. Mandati i anëtarëve të Komisionit do të jetë dy vjet me të drejtën për një zgjedhje të njëpasnjëshme radhazi. Komisioni ka tre grupe pune:

 • grup pune për informim dhe marrëdhënie me publikun;
 • grup pune për çështje në fushën e mjekësisë;
 • grup pune për çështje ligjore dhe organizative.

Kompetencat e Komisionit

 • Promovimi i të drejtave të pacientëve dhe mbrojtja e tyre;
 • Monitorimi dhe vlerësimi i situatës me mbrojtjen e të drejtave të pacientëve;
 • Propozimi i masave për të përmirësuar mbrojtjen e të drejtave të pacientëve tek autoritetet kompetente;
 • Bashkëpunim me autoritetet kompetente;
 • Shqyrtimi i ankesave të pacientëve dhe propozimi i masave për autoritetet kompetente;
 • Kërkimi i ekspertizës nëse e gjykon të nevojshme për të vendosur situatën;
 • Mbajtja e shënimeve të ankesave individuale të pacientëve, si dhe masat e marra për të mbrojtur të drejtat e pacientëve;
 • Përgatitni dhe lëshoni një raport për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve para Këshillit Komunal ose qytetit të Shkupit;
 • Publikimi i informacionit, promovimit dhe materialit tjetër me qëllim të promovimit të të drejtave të pacientëve dhe
 • Kryerja e detyrave të tjera të përcaktuara me Ligjin për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve.

Komisioni kryen përgjegjësitë e tij duke: mbajtur seanca të rregullta dhe urgjente, duke organizuar forume, botime, fushata edukative, materiale elektronike dhe të shtypura dhe aktivitete të tjera plotësuese, kontakte me përfaqësues të organeve ose organeve të ngjashme nga vendi dhe jashtë vendit me qëllim të ndërmarrjes së punës së përbashkët. veprimtaritë, shkëmbimi i përvojave, ideve dhe bashkëpunimit, si dhe zgjidhja / sqarimi i çështjeve specifike.

Komisioni punon në bazë të ankesave me shkrim dhe me gojë: ankesat individuale të pacientëve dhe ankesat nga Shoqatat e Qytetarëve. Komisioni gjithashtu punon në raste me iniciativën e tij nëse konsideron se ka shkelje të të drejtave të pacientëve.

Detyrat e anëtarëve të Komisionit janë:

 • Pjesëmarrje e rregullt dhe aktive në mbledhjet e Komisionit;
 • Përgatitja dhe implementimi i një plani pune të Komisionit me një afat kohor;
 • Përgatitja e Rregullores së Punës të Komisionit dhe akteve të tjera;
 • Monitorimi dhe vlerësimi i situatës me mbrojtjen e të drejtave të pacientëve;
 • Shqyrtimi i ankesave të pacientëve dhe propozimi i masave për të përmirësuar mbrojtjen e të drejtave të pacientëve ndaj autoriteteve kompetente;
 • Përgatitni dhe lëshoni një raport për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve para Këshillit Bashkiak të Shkupit;
 • Përgatitja e informacionit, promovimit dhe materialit tjetër për promovimin e të drejtave të pacientëve;
 • Implementimi i aktiviteteve të tjera për promovimin e të drejtave të pacientëve dhe mbrojtjen e tyre.
Kontakti

Zyra për Përparimin e të Drejtave të Pacientëve
Kazermë 2
Bull.Ilinden Nr 82
Qyteti i Shkupit
Tel. 02 3297 278

pravanapacienti@skopje.gov.mk

Dokumentet dhe aktet