Shkollat e mesme

Shkollat e mesme nën autoritetin e Qytetit të Shkupit
Shkolla e Mesme e Qytetit të Shkupit "Nikola Karev" - Shkup

Letërnjoftimi i shkollës
Emri: Shkollë e mesme e Qytetit të Shkupit "Nikola Karev" Shkup
Lloji i shkollimit: Shkolla e mesme
Vendndodhja: Qyteti i Shkupit, Komuna e Karposhit
Adrese: ul. "Nikola Rusinski" bb
Kontaktoni: 02 / 3072-208, 02 / 3072-773
e-mail: nikkarev@yahoo.com
Faqja e internetit: www.nikolakarevkp.schools.edu.mk

Për shkollën
Numri i studentëve: 1138
Numri i klasave: 32
Profili arsimor: arsimi i gjimnazit

Shkolla e Mesme e Qytetit të Shkupit "Rade Jovçevski - Korçagin" - Shkup

Letërnjoftimi i shkollës
Emri: Shkolla e Lartë e Qytetit të Shkupit "Rade Jovcevski Korchagin" - Shkup
Lloji i shkollimit: Shkolla e mesme
Lokacioni: Qyteti i Shkupit, Komuna e Qendrës
Adrese: Ul. "Brigada e tretë e stërvitjes maqedonase" Nr
Kontakt: 02 3115-116
e-mail: gimnazijarjkskopje@yahoo.com

Për shkollën
Numri i studentëve: 1021
Numri i klasave: 32
profilet arsimore: arsimi i gjimnazit

Shkolla e mesme e qytetit të Shkupit "Josip Broz Tito" - Shkup

Letërnjoftimi i shkollës
Emri: Shkolla e Mesme e Qytetit të Shkupit "Josip Broz Tito" Shkup
Lloji i arsimit: gjimnaz
Lokacioni: QYTETI I SHKUPIT, Komuna e Qendrës
Adresa: ul. "Dimitrie Chupovski" bb
Kontaktoni: 02 / 3214-314, 02 / 3215-088
e-mail: josipbrozmatura@yahoo.com

Për shkollën
Numri i studentëve: 1498
Numri i klasave: 50
profilet arsimore: arsimi i gjimnazit

Shkolla e Mesme e Qytetit të Shkupit "Mihajlo Pupin" - Shkup

Letërnjoftimi i shkollës
Emri: Shkollë e mesme e Qytetit të Shkupit "Mihajlo Pupin" - Shkup
Lloji i arsimit: i specializuar
Vendndodhja: Qyteti i Shkupit, Komuna e Gazi Babës
Adresa: ul. "Blagoja Stefkovska" bb
Kontaktoni: 02 / 2529-720, 02 / 2529-703
e-mail: setupupin@yahoo.com

Për shkollën
Numri i studentëve: 642
Numri i klasave: 27
Profilet arsimore:
- teknik elektrik për teknologjinë kompjuterike dhe automatizimin,
- elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion,
- elektromekanik, teknik elektrik - inxhinier i energjisë,
- instalues elektrik dhe instalues

Shkolla e Mesme e Qytetit të Shkupit "Boro Petrusevski" - Shkup

Letërnjoftimi i shkollës
Emri: Shkollë e mesme e qytetit të Shkupit "Boro Petrusevski" në Shkup
Lloji i arsimit: i specializuar
Vendndodhja: Qyteti i Shkupit, Komuna e Gazi Babës
Adresa: Bul. "Aleksandri i Madh" numër 24 B
Kontaktoni: 02 / 3115-819
e-mail: info@asuc.edu.mk
faqja e internetit: www.asuc.edu.mk

Për shkollën
Numri i studentëve: 1114
Numri i klasave: 42
Profilet arsimore:
- teknik i transportit rrugor,
- teknik për transport dhe përcjellje,
- teknik automotive - mechatronic,
- një mekanik,
- avtolamar,
- elektronikë auto,
- mekanik i trupit

Shkolla e Mesme e Qytetit të Shkupit "Orce Nikolov" - Shkup

Letërnjoftimi i shkollës
Emri: Shkolla e Mesme e Qytetit të Shkupit "Orce Nikolov" - Shkup
Lloji i arsimit: gjimnaz
Lokacioni: Qyteti i Shkupit, Komuna e Qendrës
Adresa: Bulevardi "Ilinden" bb
Kontaktoni: 02 / 3065-555
e-mail: gimnazija_orce@yahoo.com

Për shkollën
Numri i studentëve: 1167
Numri i klasave: 37
Profili arsimor: arsimi i gjimnazit

Shkolla e Mesme e Qytetit të Shkupit "Koço Racin" - Shkup

Letërnjoftimi i shkollës
Emri: Shkollë e mesme e qytetit të Shkupit "Koço Racin" - Shkup
Lloji i arsimit: gjimnaz dhe profesion
Vendndodhja: Qyteti i Shkupit, Komuna Gjorçe Petrov
Adresa: ul. "Lihnida" bb
Kontaktoni: 02 / 2037-073, 02 / 2031-302
e-mail: dsu_kocoracin@yahoo.com

Për shkollën
Numri i studentëve: 667
Numri i klasave: 25
Profilet arsimore:
- teknik i veshjeve,
- Dirigjent,
- teknik i projektimit të veshjes

Shkolla e Mesme e Qytetit të Shkupit "Pance Arsovski" - Shkup

Letërnjoftimi i shkollës
Emri: Shkolla e Lartë e Qytetit të Shkupit "Pance Arsovski" Shkup
Lloji i arsimit: gjimnaz
Vendndodhja: Qyteti i Shkupit, Komuna e Gazi Babës
Adresa: Avtokomanda bb
kontaktoni: 02 / 3173-650, 02 / 3173-645
e-mail: pance_arsovski@yahoo.com

Për shkollën
Numri i nxënësve: 771
Numri i klasave: 24
Profili arsimor: Edukimi në gjimnaz

Shkolla e mesme e Qytetit të Shkupit "Georgi Dimitrov" - Shkup

Letërnjoftimi i shkollës
Emri: Shkollë e mesme e qytetit të Shkupit "Georgi Dimitrov" - Shkup
Lloji i arsimit: gjimnaz dhe profesion
Vendndodhja: Qyteti i Shkupit, Komuna e Karposhit
Adresa: ul. "Pariska" bb
Kontaktoni: 02 / 3065-586, 02 / 3071-011
e-mail: gdimitrov_sk@yahoo.com
Website: www.georgidimitrov.schools.edu.mk

Për shkollën
Numri i studentëve: 1229
Numri i klasave: 39
Profilet arsimore:
- teknik për mobilje dhe të brendshme,
- teknik për arkitekturën e peizazhit,
- marangoz dhe marangoz,
- letër-muri - dekorues.

Shkolla e mesme e qytetit të Shkupit "Vasil Antevski - Dren" - Shkup

Letërnjoftimi i shkollës
Emri: Shkolla e Lartë e Qytetit të Shkupit "Vasil Antevski Dren" - Shkup
Lloji i arsimit: Profesional
Lokacioni: Qyteti i Shkupit, Komuna e Kisela Voda
Adresa: ul. "Vera Jocic" bb
Kontaktoni: 02 2777-343 02 / 2777-411
e-mail: drensk@yahoo.com
Website: www.georgidimitrov.schools.edu.mk

Për shkollën
Numri i studentëve: 1875
Numri i klasave: 56
Profilet arsimore:
- teknik i ekonomisë,
- teknik ligjor.

Shkolla e Mesme e Qytetit të Shkupit "Maria Curi Sklodowska" - Shkup

Letërnjoftimi i shkollës
Emri: Shkollë e mesme e qytetit të Shkupit "Maria Curi Sklodowska" - Shkup
Lloji i arsimit: gjimnaz dhe profesion
Vendndodhja: Qyteti i Shkupit, Komuna e Kisella Vodës, vendbanimi Kisella Voda
Adresa: Numri i rrugës "Treta Makedonska Brigara" 63
Kontaktoni: 02 / 2452-189
e-mail: marijakirisklodovska@msn.com
Website: www.marijakirisk.schools.edu.mk

Për shkollën
Numri i studentëve: 798
Numri i klasave: 28
Profilet arsimore:
- teknologji kimik,
- një prodhues i produkteve kimike dhe kozmetike,
- teknik i procesit të prodhimit,
- teknik optik sy,
- teknik i laboratorit të farmacistit,
- teknik i laboratorit mjekësor.

Shkolla e Mesme e Qytetit të Shkupit "Vlado Tasevski" - Shkup

Letërnjoftimi i shkollës
Emri: Shkolla e Lartë e Qytetit të Shkupit "Vlado Tasevski" - Shkup
Lloji i arsimit: i specializuar
Lokacioni: Qyteti i Shkupit, Komuna e Kisela Voda
Adresa: ul. "Brigada e Tretë Maqedonase" bb
Kontaktoni: 02 / 2464-123, 02 / 2464-123
e-mail: sugsvladotasevski@gmail.com

Për shkollën
Numri i studentëve: 1394
Numri i klasave: 44
Profilet arsimore:
- teknik për transport dhe përcjellje,
- teknik elektrik për elektronikë dhe telekomunikacion,
- elektromekanik,
- teknik i makinës dhe energjisë.

Shkolla e mesme e qytetit të Shkupit "Dimitar Vlahov" - Shkup

Letërnjoftimi i shkollës
Emri: Shkollë e mesme e qytetit të Shkupit "Dimitar Vlahov" - Shkup
Lloji i arsimit: Profesional
Lokacioni: Qyteti i Shkupit, Komuna e Aerodromit
Adresa: ul. "Brigada e tretë maqedonase" nr. 22
Kontaktoni: 02 / 2464-590, 02 / 2462-733
e-mail: sugsdimitarvlahov@yahoo.com

Për shkollën
Numri i studentëve: 2208
Numri i klasave: 73
Profilet arsimore:
- teknik kozmetik,
- floktar,
- manikyr beautician - pedikyr,
- teknik grafik,
- teknik grafik,
- përpunues i mishit dhe qumështit,
- përpunues i grurit, miellit dhe sheqerit,
- teknik i ushqimit

Shkolla e Mesme e Qytetit të Shkupit "Braka Miladinovci" - Shkup

Letërnjoftimi i shkollës
Emri: Shkollë e mesme e qytetit të Shkupit "Braka Miladinovci" Shkup
Lloji i arsimit: gjimnaz dhe profesion
Lokacioni: Qyteti i Shkupit, Komuna e Kisela Voda
Adresa: ul. "Kitka" bb
Kontaktoni: 02 794-967 02 / 2791-044
e-mail: dusobrakamiladinovci@yahoo.com

Për shkollën
Numri i studentëve: 694
Numri i klasave: 24
Profilet arsimore:
- teknik veterinar,
- teknik për bujqësi,
- Tekniku i Lozarovarit,
- teknik i hortikulturës.

Shkolla e Mesme e Qytetit të Shkupit "Zdravko Cvetkovski" - Shkup

Letërnjoftimi i shkollës
Emri: Shkollë e mesme e qytetit të Shkupit "Zdravko Cvetkovski" - Shkup
Lloji i arsimit: gjimnaz dhe profesion
Vendndodhja: Qyteti i Shkupit, Komuna e Karposhit
Adresa: bul. "Partizanski odredi" numër 91
Kontaktoni: 02 / 3065-467, 02 / 3062-694
e-mail: kontаkt@zdravkocvetkovski.edu.mk
Faqja e internetit: www.zdravkocvetkovski.edu.mk

Për shkollën
Numri i studentëve: 1183
Numri i klasave: 51
Profilet arsimore:
- teknik arkitekturor,
- teknik ndërtimi,
- tharëse për ndërtim të thatë,
- teknik teknik gjeodezik,
- murature,
- një fasadë,
- një inxhinier.

Shkolla e Mesme e Qytetit të Shkupit "Arseni Jovkov" - Shkup

Letërnjoftimi i shkollës
Emri: Shkolla e Lartë e Qytetit të Shkupit "Arseni Jovkov" Shkup
Lloji i arsimit: i specializuar
Vendndodhja: Qyteti i Shkupit, Komuna Butel
Adresa: ul. "Kosturska" bb
Kontaktoni: 02 / 2611-195, 02 / 2612-813
e-mail: arseni_jovkov2004@ yahoo.com

Për shkollën
Numri i studentëve: 2208
Numri i klasave: 73
Profilet arsimore:
- teknik i ekonomisë,
- sekretari i biznesit.

Shkolla e Mesme e Qytetit të Shkupit "Llazar Tanev" - Shkup

Letërnjoftimi i shkollës
Emri: Shkollë e mesme e qytetit të Shkupit "Llazar Tanev" - Shkup
Lloji i arsimit: i specializuar
Vendndodhja: Qyteti i Shkupit, Komuna e Karposhit
Adresa: ul. "Strezovo" bb
Kontaktoni: 02 3085-035; 02 30860-292
e-mail: ltanev@hotmail.com

Për shkollën
Numri i nxënësve:
Numri i klasave:
Profilet arsimore:
- kamerier,
- kuzhinier,
- ëmbëlsirë,
- teknik hoteliere-turistik,
- një specialist bartender

Shkolla e Mesme e Qytetit të Shkupit "8 shtator" - Shkup

Letërnjoftimi i shkollës
Emri: Shkollë e mesme e Qytetit të Shkupit "8 shtator" - Shkup
Lloji i arsimit: i specializuar
Vendndodhja: Qyteti i Shkupit, Komuna e Gazi Babës
Adresa: Bul. "Aleksandri i Madh" numër 24
Kontaktoni: 02 / 3115-021, 02 / 1175-077
e-mail: osmiseptemvri.skopje@yahoo.com

Për shkollën
Numri i studentëve: 313
Numri i klasave: 16
Profilet arsimore:
- teknik automotive - mechatronic,
- teknik mekanik,
- teknik i fuqisë së makinës,
- bravandreqës,
- operator i mekanizimit të ndërtimit.

Shkolla e Mesme e Qytetit të Shkupit "Cvetan Dimov" - Shkup

Letërnjoftimi i shkollës
Emri: Shkollë e mesme e Qytetit të Shkupit "Cvetan Dimov" Shkup
Lloji i arsimit: gjimnaz dhe profesion
Vendndodhja: Qyteti i Shkupit, Komuna e Çairit
Adresa: ul. "John Kennedy" br. 16
Kontaktoni: 02 / 2611-530, 02 / 2616-354
e-mail: sucvetandimov@yahoo.com

Për shkollën
Numri i studentëve: 1881
Numri i klasave: 57
Profilet arsimore:
- teknik për tregti dhe marketing,
- teknik i ekonomisë.

Shkolla e Mesme e Qytetit të Shkupit "Dr. Pance Karagozov" - Shkup

Letërnjoftimi i shkollës
Emri: Shkollë e mesme e Qytetit të Shkupit "Dr. Pance Karagozov" - Shkup
Lloji i arsimit: i specializuar
Lokacioni: Qyteti i Shkupit, Komuna e Qendrës
Adresa: Ul. "Vodnjanska" bb
Kontaktoni: 02 / 3111-359, 02 / 3126-336
e-mail: karagjozov@medpk.edu.mk
faqja e internetit: www.medpk.edu.mk

Për shkollën
Numri i studentëve: 2398
Numri i klasave: 67
Profilet arsimore:
- një infermiere,
- teknik dentar,
- farmacist - teknik i laboratorit,
- teknik i laboratorit mjekësor,
- teknik fizioterapeutik.

Shkolla e Mesme e Qytetit të Shkupit "Zef Lush Marku"- Shkup

Letërnjoftimi i shkollës
Emri: Shkollë e mesme e Qytetit të Shkupit "Zef Lush Marku" Shkup
Lloji i arsimit: gjimnaz dhe profesion
Vendndodhja: Qyteti i Shkupit, Komuna Butel
Adresa: ul. "Lazo Trpovski" bb
e-mail: zlm_gjimnazi@yahoo.com

Për shkollën
Numri i studentëve: 1229
Numri i klasave: 39
Profilet arsimore:
- një infermiere,
- teknik dentar,"