Leje për të përdorur hapësirën e reklamimit

Leje për të përdorur hapësirën e reklamimit

Sektori: Sektori për qarkullim
Seksioni: Seksioni për nxjerrjen e licencave dhe lejeve në fushën e qarkullimit
Personi përgjegjës: Julijana Tasevska
Telefon: +389 2 329 7308
email: julijana.tasevska@skopje.gov.mk
Orari i hapjes: 08.30-16.30

Përshkrimi dhe rrjedha e hapave në hapa:
  1. Aplikimi për leje për të përdorur vendin e reklamimit, së bashku me dokumentacionin e kërkuar në Arkivin e Qytetit të Shkupit (derdhur 14);
  2. Përgatitja e Lejes në bazë të kërkesës dhe dokumentacionit të paraqitur;
  3. Marrja e Lejes nga aplikuesi
Dokumentet e kerkuara:
  1. Kërkesa e cila duhet të përmbajë: emrin e personit juridik, numrin e taksës së personit juridik, adresën e personit juridik, llojin e tabelës dhe telefonin e kontaktit.
  2. Skica e Zgjidhjes së Trafikut me Mikro-vendndodhjen në flamur.
  3. Skica e një zgjidhje teknike për flamurin e dimensioneve.
    Pagesa prej 270 denarë për tarifën administrative të paguar.
Afatet për procedurën:

15 ditë

Dokumenti / akti që qytetari merr:

Leje për të përdorur hapësirën e reklamimit


Bëj një pyetje: