Kushtet e mënyrës së trafikut

Miratimi për përcaktimin e kushteve për një regjim të kontrolluar të trafikut duke regjistruar lëvizjen e automjeteve që udhëtojnë në zona të kufizuara nga sistemi i kartave elektronike

Sektori: Sektori për qarkullim
Seksioni: Seksioni për nxjerrjen e licencave dhe lejeve në fushën e qarkullimit
Personi përgjegjës: Jordan Mitev
Telefon: +389 2 3217 010
email: /
Orari i hapjes: 08.30-16.30

Përshkrimi dhe rrjedha e hapave në hapa:
  1. Aplikanti i interesuar për të marrë një Leje për furnizimin e mallrave i paraqet dokumentacionin e kërkuar Arkivit të Qytetit të Shkupit (derdhur 16);
  2. Përgatitja e autorizimit bazuar në dokumentacionin e paraqitur nga parashtruesi i kërkesës;
  3. Marrja e autorizimit nga parashtruesi i kërkesës.
Dokumentet e kerkuara:
  1. Kërkesë në të cilën Parashtruesi i kërkesës duhet të tregojë vendndodhjen e zonës së këmbësorëve të ndaluar nga trafiku që kërkon Autorizim të Dërgesës;
  2. Një fotokopje e trafikut (eve) të automjeteve me të cilat parashtruesi i kërkesës furnizon mallrat;
  3. Kontrata midis parashtruesit të kërkesës që dorëzon mallrat dhe subjektit që pranon mallrat.

SHENIM: Njësia ekonomike e interesuar për marrjen e këtij dokumenti / akti duhet të përfshijë gjithashtu një telefon kontakti në dokumentacionin e paraqitur.

Afatet për procedurën:

30 ditë

Dokumenti / akti që qytetari merr:

Miratimi për krijimin e kushteve për një mënyrë të kontrolluar të transportit duke regjistruar lëvizjen e automjeteve që udhëtojnë në zona të ndaluara nga sistemi i kartave elektronike


Bëj një pyetje: