Rregullore mbi formën dhe përmbajtjen e aplikacionit

për mos lëshimin e licencës ose mos nxjerrjen e një vendimi që refuzon kërkesën për leje

Në zbatim të nenit 41 paragrafi (26) i Ligjit për rrugë publike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11 dhe 53/11), Ministri për transport dhe komunikim, sjellë

 

RREGULLORE

PËR FORMËN DHE PËRMBAJTJEN E KËRKESËS

PËR LEJE TË LËSHUAR, D.M.TH. REFUZIMI I VENDIMIT PËR REFUZIMIN E KËRKESËS PËR LEJE

 

Neni 1

Ky Rregullore përshkruan formën dhe përmbajtjen e kërkesës për mosmarrjen e vendimit për refuzimin e kërkesës për licencë brenda afatit të përcaktuar në përputhje me nenin 41 paragrafi (4) i Ligjit për Rrugët Publike.

 

Neni 2

Kërkesa e përmendur në nenin 1 të këtij rregulli duhet të dorëzohet në formularin "Kërkesë për leje për lëshimin ose refuzim të refuzimit të kërkesës për leje" në të bardhën A-4, e cila është bashkangjitur si pjesë përbërëse e këtij rregulli. .

Formulari përmban: emrin e organit që paraqet kërkesën, vendin e numrit dhe datën, pjesën e mesme të kërkesës, emrin e personit juridik d.m.th emrin dhe mbiemrin e personit fizik - aplikantin, selinë e personit juridik ose adresën e personit fizik - aplikanti, një përshkrim i shkurtër i aplikacionit dhe vendi i nënshkrimit të aplikantit.

Një kopje e kërkesës për leje i bashkëngjitet kërkesës së përmendur në paragrafin 1 të këtij neni.

Neni 4

Ky Rregullore hyn në fuqi ditën tjetër pas botimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë.

 

                             Jo. 01-7283 / 1                                                                                                      Ministër,

                              25 maj 2011                                                                                                    Mile Janakievski


Bëj një pyetje: