Rregullore për formën dhe përmbajtjen e njoftimit

të vendimit të humbur për ankesë

Në zbatim të nenit 72 paragrafi (23) i Ligjit për rrugë publike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11 dhe 53/11), Ministri për transport dhe komunikim, sjellë

 

RREGULLAT

MBI FORMËN DHE PËRMBAJTJEN E NJOFTIMIT

TË MOSVENDOSJES SË ANKESËS

 

Neni 1

Ky Rregullore përshkruan formën dhe përmbajtjen e njoftimit për mosmarrëveshje brenda afatit të përcaktuar në përputhje me nenin 72 paragrafi (21) të Ligjit për Rrugët Publike.

Neni 2

Njoftimi i përmendur në nenin 1 të këtij rregulli duhet të dorëzohet në formularin "Njoftim për vendimin e apelit", i cili i bashkëlidhet si pjesë integrale e këtij rregulli.

Formulari duhet të jetë A4 me të bardhë, i cili përmban: emrin e trupit që duhet të njoftohet,

vendin për numrin dhe datën, pjesën e mesme të njoftimit, emrin e personit juridik, përkatësisht emrin dhe mbiemrin e personit fizik - paraqitësi të njoftimit, zyrën qendrore të personit juridik ose adresën e personit fizik - paraqitësi i njoftimit, përshkrim i shkurtër i paraqitjes së njoftimit dhe vendin e nënshkrimit të njoftuesit.

 

Neni 3

Ky Rregullore hyn në fuqi ditën tjetër pas botimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë.

 

 

                      Nr. 01-7286 / 1                                                                                                                            Ministër,

                        25 maj 2011                                                                                                                        Mile Janakievski

                           Shkup


Bëj një pyetje: