Gjendja e pasurisë

Certifikata e pasurisë

Sektori: Sektori për financа
Seksioni: Seksioni për përcaktimin dhe pagimin e tatimeve, taksave, si dhe kompensimieve të tjera
Personi përgjegjës: Anita Nakov
Telefoni: +389 2 3207 528
email: anitan@skopje.gov.mk
Orari i hapjes: 09:00 - 15:00

Përshkrimi dhe rrjedha e hapave në hapa:
  1. Një kërkesë për një Certifikatë të Pasurive paraqitet e pasuar nga një deklaratë e noterizuar. Regjistrimi i kërkesës për taksën e pasurisë shoqërohet me pagimin e tarifës administrative, në përputhje me Ligjin për Tarifat Administrative (tarifa numër 1) me një formular origjinal të çertifikuar PP 50, në shumë prej 50.00 denarë;
  2. Formularët e kërkuar postohen në banakun e Qytetit të Shkupit 3, 4 dhe 5;
  3. Bazuar në të dhënat e disponueshme, Qyteti i Shkupit lëshon Certifikatën e Pronës.
Dokumentet e kerkuara:
  1. Kërkesa për lëshimin e certifikatës së pasurisë e ndjekur nga Deklarata e noterizuar
Afatet për procedurën:

Brenda 7 ditëve (menjëherë)

Dokumenti / akti që qytetari merr:

Certifikata e pasurisë


Bëj një pyetje: