Adresa e saktë

Certifikata e adresës së saktë

Sektori: Sektori për punë komunale
Seksioni: Seksioni për punë të tjera komunale.
Personi përgjegjës: Pavlina Zupevska, Nevenka Dimovska
Telefon: +389 2 3297 330
email: pavlinac@skopje.gov.mk, nevenkad@skopje.gov.mk
Orari i hapjes: 08.30-16.30

Përshkrimi dhe rrjedha e hapave në hapa:
  1. Pala (personi juridik ose fizik) i interesuar për marrjen e një Certifikate të Adresës së saktë paraqet një Kërkesë në Arkivin e Qytetit të Shkupit (Kërkesa Nr. 14);
  2. Shefi i njësisë përgatit një Certifikatë të Adresës së saktë.
Dokumentet e kerkuara:
  1. Kërkesë për adresën e saktë;
  2. Kopjimi i kërkesave për bashkëngjitje ndërtim-grafik (për objektin e ri);
  3. Kopja e Marrëveshjes së Blerjes;
  4. Kopja e ID-ve;
  5. Kopja e kartës së identitetit.
Afatet për procedurën:

14 ditë

Dokumenti / akti që qytetari merr:

Certifikata e adresës së saktë


Bëj një pyetje: