CASCADE

Projektet e Qytetit të Shkupit
CASCADE

Projekti CASCADE (2011-2014), "Shkëmbimi i përvojave dhe praktikave më të mira midis qyteteve të efikasitetit të energjisë" është financuar nga Programi Evropian CIP - Programi Evropian i Inteligjencës së Energjisë dhe adreson arritjen e Objektivave Strategjikë Evropian të Efiçiencës së Energjisë për Ndërtesat Publike, transport efektiv të energjisë dhe burime të rinovueshme të energjisë.

Projekti është i koordinuar nga rrjeti i qyteteve EUROCITIES, dhe përfshin 19 qytete të mëdha si partnerë dhe ekspertë tematikë, me një buxhet prej 2 milion €.

 Projekti synon:

  • Përmirësimi dhe përshpejtimi i zbatimit të planeve të veprimit të qëndrueshëm të energjisë (SEAP);
  • Sigurimi i mësimit kuptimplotë dhe i qëndrueshëm dhe shkëmbimi i praktikave të mira midis qyteteve dhe
  • Promovoni pozicionin e qyteteve si aktorë kryesorë për transferimin e njohurive brenda vendit të tyre.

Përmes rrjetëzimit të gjerë, mësimit bashkëpunues dhe aktiviteteve të shkëmbimit të praktikave më të mira, projekti do të nxisë një numër përmirësimesh në zbatimin e politikave të qëndrueshme të energjisë në qytetet e mëdha dhe të mesme të Evropës.

Qyteti i Shkupit është bashkuar me projektin CASCADE si partner i qytetit në programin e shkëmbimit të aktiviteteve (udhëtime studimore, udhëzime dhe vizita monitoruese) për të përmirësuar zbatimin e politikave lokale të energjisë.

Konkretisht, një vizitë studimore në qytetin Malme, Suedi, u zhvillua në 11-13.06.2013 me qëllim të shkëmbimit të përvojave në planifikimin dhe zbatimin e masave të efikasitetit të energjisë në ndërtesa dhe politikave për financimin e zbatimit të atyre masave.