EPICURO NT

Projektet e Qytetit të Shkupit
EPICURO NT

Në mënyrë që të adaptojë komunitetet lokale në ndryshimin e klimës dhe të përgatisë skenarë të përshtatshëm për t'u marrë me efektet e pritura, Evropa po punon shumë për të përmirësuar aftësinë e saj për t'iu përgjigjur efekteve të ndryshimit të klimës.

Përveç qytetit të Shkupit, 10 bashkësi të tjera lokale marrin pjesë në projektin EPICURO (Partneriteti Evropian për qytete inovative në qëndrueshmëri dhe rezistencë) të programit të Rrjetit Evropë për Qytetarë-Qytetet. Në kuadër të bashkëpunimit dy vjeçar (2016-2018), strategjitë për qëndrueshmëri dhe rezistencë urbane duhet të promovohen dhe zhvillohen, me përfshirjen aktive të qytetarëve që do të marrin pjesë direkt në aktivitetet e projektit.

Pas konceptit dhe programit nga i cili është financuar projekti, aktivitetet e tij përfshijnë konferenca publike, takime teknike, trajnime dhe angazhime të disa kategorive përkatëse (qytetarë, zyrtarë të administratës publike dhe zyrtarë dhe ekspertë) me qëllim identifikimin e praktikave më të mira evropiane, krijimin e zhvillimit të përbashkët strategjia, përvetësimi dhe shkëmbimi i njohurive dhe përfshirja e qytetarëve në procesin e krijimit të strategjive dhe politikave, në mënyrë të qartë dhe pjesëmarrëse.

Objektivat e projektit EPICURO janë:

- Intensifikimi i ndërgjegjësimit të qytetarëve për përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike.

- Të nxisë dialog dhe bashkëpunim midis qytetarëve dhe administratës publike.

- Për të përmirësuar aftësinë e qytetarëve për të kontribuar në mënyrë aktive në trajtimin e fatkeqësive natyrore dhe ndikimin e ndryshimit të klimës.

Uebfaqja e Projektit:

http://www.epicuronetwork.eu/project/

Финален извештај