EPICURO

Projektet e Qytetit të Shkupit
EPICURO

(Partneriteti Evropian për Qytetet Inovative në Qëndrueshmëri dhe Rezistencë) nga Programi i Mbrojtjes Civile dhe Veprimit Humanitar të Komisionit Evropian. Përveç qytetit të Shkupit, katër qytete të tjera evropiane dhe pesë organizata evropiane nga shtatë vende të ndryshme (Itali, Qipro, Danimarkë, Rumani, Letoni dhe Mbretëria e Bashkuar) po marrin pjesë në projekt. Projekti filloi në shkurt 2017 dhe do të zgjasë deri në Janar 2019. Projekti synon:

Për të identifikuar praktikat dhe teknologjitë më të mira evropiane dhe ndërkombëtare për të përmirësuar katastrofën urbane dhe rezistencën nga katastrofat natyrore.

Trajnimi i ekipeve të mbrojtjes civile për të rritur specializimin dhe rolin e tyre në mbështetjen e vendimmarrësve, institucioneve përkatëse dhe komuniteteve lokale.

Përfshirja aktive e politikëbërësve dhe vendimmarrësve në zhvillimin e aktiviteteve lokale të testimit pilot për të përmirësuar qëndrueshmërinë dhe rezistencën urbane.

Informimi dhe aftësimi i qytetarëve për rëndësinë e rezistencës dhe qëndrueshmërisë dhe sesi ato mund të kontribuojnë në një qytet më elastik dhe rezistent.

Aktivitetet e parashikuara në bazë të projektit duhet të kontribuojnë në formimin e një ekipi strategjik për qëndrueshmëri dhe qëndrueshmëri urbane dhe krijimin e një Draft Plani Strategjik Lokal për Qytetin e Shkupit për tu përshtatur me ndryshimet klimatike dhe për të përmirësuar qëndrueshmërinë dhe rezistencën urbane.

Uebfaqja e Projektit:

www.epicurocp.eu