EU.CA.NET

Projektet e Qytetit të Shkupit
EU.CA.NET - European Agencies Network for citizenship, inclusion involvement and empowerment of communities through the urban transformation process

Projekti EUCANET përqendrohet në një qytetari aktive të qëndrueshme, duke rritur përfshirjen e qytetarëve në vendimmarrje. Stimuluar nga Pakti i Amsterdamit pasi lidhet me axhendën urbane evropiane, projekti EUKANET është i dedikuar për të eksploruar sesi procesi politik urban mund të kontribuojë në forcimin e lidhjeve midis niveleve lokale dhe evropiane, ndërveprimin midis autoriteteve urbane, komuniteteve lokale, shoqërisë civile, biznesit komunitetet dhe institucionet kërkimore.

Shumë autoritete urbane në organizatat mbështetëse të BE të përcaktuara në këtë projekt si agjensi të qytetit që kanë një rol të rrjetëzimit brenda politikave hapësinore, duke përfshirë qytetarët, duke lehtësuar mirëkuptimin dhe pjesëmarrjen e tyre në planifikimin urban dhe vendimmarrjen. Qëllimi i projektit është të shqyrtojë se si agjensitë e qytetit mund të jenë mjete për të rritur përfshirjen e qytetarëve, komunitetet lokale, shkëmbimin e njohurive teorike, praktike dhe operacionale në mënyrë që të ofrojë një Temë një propozim partneriteti i Paktit të Amsterdamit për rritjen e efektivitetit dhe zbatimit demokratik të axhendës urbane të BE-së.

Aktivitetet kryesore:

Takimet në kuadër të projektit EUCANET do të jenë ngjarje kushtuar transferimit të njohurive të dobishme, modeleve operative dhe metodave, zhvillimit të aktiviteteve inovative në qytetet partnere të projektit. Eachdo takim si një aktivitet do të ketë temën e vet, me qëllim të maksimizimit të përfshirjes direkte dhe indirekte të partnerëve institucionalë dhe palëve të interesuara, vendimmarrësve, OJQ-ve, qytetarëve të grupmoshave të ndryshme, arsimit dhe mënyrës së jetesës. Takimet do të organizohen si seminare tematike, punëtori, konferenca.

EUCANET   

http://www.urbancenter.to.it/eucanet/

http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/elenco-attivit.shtml 

https://eucanet.wordpress.com/2019/03/18/2-years-of-eucanet-summary-of-the-implemented-activities/