FUPOL

Projektet e Qytetit të Shkupit
FUPOL

Projekti "Mjete Inteligjente për Marrjen e Politikave" është financuar nga Bashkimi Evropian në kuadër të Programit FP7 dhe synon të sigurojë një qasje plotësisht të re në krijimin e politikave tradicionale.

Përmes metodave inovative duke përdorur rrjetet sociale dhe sondazhet, projekti FUPOL do të kontribuojë në përmirësimin e mënyrës se si bashkëveprojnë politikanët dhe administrata me qytetarët. 

Rezultati i projektit është zhvillimi i mjeteve të bazuara në teknologjinë e informacionit, dmth softveri që do të mundësojë një mënyrë të re të komunikimit ndërmjet politikanëve, qytetarëve dhe sektorit të biznesit.

Softueri i zhvilluar mundëson mbledhjen automatike, analizën dhe interpretimin e mendimeve të qytetarëve, si dhe simulimin e efekteve të politikës dhe të bërjes së ligjit dhe aftësinë për të ndihmuar autoritetet në të gjithë procesin e vendimmarrjes.

Me këto mjete, qytetarët e qytetit të Shkupit do të jenë në gjendje të marrin pjesë drejtpërdrejt në procesin e hartimit të politikave të qytetit, ku përmes rrjeteve sociale do të jenë në gjendje të shprehin mendimet dhe pikëpamjet e tyre për temat dhe projektet e propozuara..

Për më tepër, përdoruesit do të jenë në gjendje të komentojnë mbi temat e dhëna dhe ato zyrtare FacebookTwitter и Blogspot  profile të qytetit të Shkupit, ku do të publikohen të gjitha temat.

Të gjitha komentet, opinionet dhe opinionet e marra do të sistematizohen dhe përpunohen me program special dhe do të përfshihen në procesin e hartimit të politikave të Qytetit të Shkupit.