NICHES+

Projektet e Qytetit të Shkupit
NICHES+

NICHES+ është një projekt i Bashkimit Evropian i financuar nga Programi i Shtatë Kuadër i Komisionit Evropian. Ajo ka 6 (gjashtë) qytete: Trondheim (Norvegji), Artois-Gohelle (Francë), Cork (Irlandë), Worcestershire (Mbretëria e Bashkuar), Daventry (Mbretëria e Bashkuar) dhe Burgos (Spanjë).

Misioni i projektit NICHES + është promovimi i masave inovative për transport urban më të efektshëm dhe të qëndrueshëm në qytete.

Si pjesë e aktiviteteve të parashikuara në projekt, Qyteti i Shkupit do të marrë pjesë aktive në grupet e punës për përcaktimin e skenarit të zhvillimit për integrimin e një ose më shumë koncepteve novatore NICHE +, në politikën e transportit lokal të pjesëmarrësve të konsorciumit NICHES +, dhe në bashkëpunim me POLIS dhe EUROCITIES, do të organizojë një konferencë rajonale në Shkup për të prezantuar dhe promovuar rezultatet e projektit dhe masat e zbatuara në vend, që do të mbahen midis dhjetorit 2009 dhe janarit 2011.

Në kuadër të projektit Shkupi do të shtjellojë konceptet e "Pajisjeve inovative të biçikletave për intermodalitetin në transport" dhe "Përcaktimi i intermodalitetit në transportin miqësor të pasagjerëve".