ROCK

Projektet e Qytetit të Shkupit
ROCK

Projekti ROCK përqendrohet në qendrat historike të qytetit që do t'i përdorin ato si "laboratorë fushorë" të trashëgimisë kulturore dhe tregojnë se si mund të jetë një shtytës unik dhe i fuqishëm i rinovimit, zhvillimit të qëndrueshëm dhe rritjes ekonomike për të gjithë qytetin.


VIZIONI
Vizioni i projektit ROCK është të ndihmojë në shndërrimin e qendrave historike të qyteteve të prekura nga shpërbërja fizike, konflikti shoqëror dhe cilësia e dobët e jetës në zona krijuese dhe të qëndrueshme duke gjeneruar bashkërisht procese të reja të qëndrueshme mjedisore, sociale dhe ekonomike.


QËLLIMI
ROCK synon të zhvillojë një qasje inovative, bashkëpunuese dhe sistematike për të promovuar rigjenerimin efektiv dhe ripërdorimin adaptive të qendrave të qytetit, duke zbatuar një repertor të nismave të suksesshme të rigjenerimit të trashëgimisë kulturore që do të ilustrojnë përvojën e 7 qyteteve të zgjedhura : Athinë, Cluj-Napoca, Eindhoven, Liverpool, Lyon, Torino dhe Vilnius.
Replikimi dhe efektiviteti i qasjeve ndaj modeleve të përshtatshme në adresimin e nevojave specifike të qendrave historike dhe trashëgimisë kulturore o do të testohet në 3 qytete replikues: Bolonja, Lisbona dhe Shkupi.


https://rockproject.eu/


Ky projekt është financuar nga Programi Evropian i Kërkimit dhe Inovacionit Evropian Horizon 2020
Marrëveshja e Grantit Nr. 730280