SINERGI

Projektet e Qytetit të Shkupit
SINERGI - Social Integration through Urban Growth Strategies

Objektivat e projektit:

Sfidat e shoqërive moderne të qytetit kanë kapërcyer aspektet e tyre ekonomike dhe janë pasqyruar si kriza strukturore, sociale, mjedisore dhe hapësinore me një efekt shkatërrues në shoqëritë në tranzicion. Kjo u pasua nga pabarazitë e mprehta dhe rëniet ekonomike, të cilat ndikuan fuqimisht në transformimin e mjedisit urban. Qytetet janë sisteme komplekse të marrëdhënieve hapësinore dhe sociale të hollësishme. Kompleksiteti i tyre përforcohet nga forma dhe struktura gjithnjë e në ndryshim dhe zhvillim.

Për të kuptuar proceset që formojnë qytetet tona, ne duhet të zhvillojmë një platformë njohurish dhe mjete që janë koherente me natyrën komplekse të qyteteve, megjithatë mjaftueshëm të kuptueshëm dhe të thjeshtë për të qenë të dobishëm nga pikëpamja operacionale.

Projekti SINERGI do të përqendrohet në krijimin e një rrjeti bashkëpunimi midis administratës së qytetit, ekspertëve, OShC-ve dhe do të punojë në promovimin dhe dhënien e njohurive dhe përvojave të BE-së për pjesëmarrjen e qytetarëve në planifikimin dhe zhvillimin urban, me ndihmën e praktikave të mira urbane. partnerë të projektit: Shkup (Maqedoni), Torino (Itali), Lisbonë (Portugali) dhe Zagreb (Kroaci).

Qëllimi i projektit do të jetë organizimi i aktiviteteve që do të krijojnë një platformë për shkëmbimin e njohurive në një debat dhe komunikim krijues dhe të hapur bashkarisht ndërmjet autoriteteve lokale, universiteteve dhe komuniteteve kërkimore, OShC-ve dhe qytetarëve.

Kjo platformë duhet të mundësojë përdorimin e mjeteve të reja dhe dixhitale për të analizuar dhe kuptuar më mirë proceset që formojnë qytetet tona, por mbi të gjitha duhet të mundësojë që grupe të ndryshme sociale dhe grupe interesi të marrin një pjesë aktive dhe të shkëmbejnë njohuri. me ekspertë, studiues dhe aktivistë dhe duke punuar së bashku për krijimin e strategjive të komunikimit, projekteve dhe mjeteve që do të përmirësojnë procesin e qeverisjes së qytetit.

Ky rrjet kompleks i palëve të ndryshme të interesit do t'i lejojë vendimmarrësit të rimendojnë perceptimin e tyre për qytetin modern dhe të ofrojnë njohuri të reja dhe të integruara urbane me ndihmën e politikave të menaxhimit urban.

Qytetet partnere të projektit:

Shkup (Maqedoni), Torino (Itali), Lisbonë (Portugali) dhe Zagreb (Kroaci).

www.sinergiproject.com 

Informacione për zbatimin e projektit Sinergi