SWEB

Projektet e Qytetit të Shkupit
SWEB

Qyteti i Shkupit është partner në projektin e BE-së SWEB Security, m-shërbime ndërkombëtare që kontribuojnë në krijimin e një bashkëpunimi të besueshëm evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor. Ky projekt Evropian për Kërkim dhe Zhvillim është hartuar dhe dizajnuar për të siguruar një platformë të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit që do të sigurojë shkëmbim efikas dhe të sigurt të shërbimeve të qeverisë celulare ndërkufitare në të gjithë Evropën.

Projekti testoi dhe vlerësoi efektet e aplikimit të tyre në shtatë qytete në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Shqipëri, Maqedoni) dhe BE: Itali dhe Greqi dhe u implementua në dimër 2007 - pranverë 2009.

Projekti zhvilloi një teknologji të sigurt celulare dhe një platformë të sigurt komunikimi qytetar-qytetar përmes telefonave celular, duke përfituar nga fakti se përdorimi i telefonit celular në Ballkanin Perëndimor është në rritje, dhe shërbimet celulare kanë provuar të jenë shumë të njohura në rajonin tonë (p.sh. pagimi parkimi me telefon celular).

SWEB si një program që i përket sistemit m-qeveritar dhe është një përfaqësim i shërbimeve të thjeshta, ka treguar që transmetimi i besueshëm i të dhënave përmes komunikimit celular pa tel është i mundur. Me përdorimin e ardhshëm të shërbimeve të tilla, administrata publike do të përmirësojë efikasitetin, do të zvogëlojë kostot operative, do të shkurtojë kohën, do të rrisë cilësinë e shërbimit dhe do të përmirësojë reputacionin.

Qyteti i Shkupit mori pjesë në përcaktimin e shërbimeve mobile të projektit SWEB, instaloi me sukses platformën e serverit SWEB dhe softuerin për testimin celular, kreu një test operacional, dhe më pas testoi dhe vlerësoi funksionalitetin e shërbimeve mobile të grupit të përdoruesve: teknike, urbane oficerët e ndihmës së projektit dhe përdoruesit fundorë (qytetarë dhe persona juridikë). Platforma SWEB është demonstruar përmes 2 llojeve të shërbimeve:

  • Shërbime të lidhura me vendbanimin si një shembull specifik i një shërbimi të sigurt për shkëmbimin e dokumenteve për dokumentet komunale, përmes të cilit organizatat publike dhe qytetarët mund të komunikojnë me siguri e / m (elektronik / celular) për dokumentet komunale dhe
  • Faturimi elektronik / mobil që ka një rol kritik për të luajtur në të gjitha fazat e punës me procedurat e TVSH-së për shtetet anëtare të BE-së. Përmes faturimit elektronik / celular, autoritetet tatimore do të jenë në gjendje të prezantojnë mjete dhe procedura të reja për kryerjen e kontrolleve alternative.