Kryetarët e mëparshëm

Kryetarët e mëparshëm të Qytetit të Shkupit
2017 - 2021
2009 - 2017
2005 - 2009
Kryetarët e tjerë të Qytetit të Shkupit
Risto Penov
1996 - 2005
Risto Penov është duke ushtruar detyrën e Kryetarit të Qytetit të Shkupit nga 1996 - 2005

TË DHËNA PERSONALE

 • Data e lindjes: viti 1957
 • Statusi: i martuar (grua Nada – lindur Pop – Georgieva), baba i dy djemëve

ARSIM

 • 1990 – Studime postdiplomike në Fakultetin juridik pran Universitetit “Shën Qirili dhe Metodij” – Shkup me mbrojtjen e temës së magjistraturës “Potenciali kadrovik në Maqedoni – resurset njerëzore si faktor prodhues”
 • 1979 – Diplomon në Fakultetin ekonomik pran Universitetit “Shën Qirili dhe Metodij” – Shkup
 • 1975 – Gjimnazi “Rade Jovçevski – Korçagin” – Shkup

ANGAZHIME PROFESIONALE

 • 2000 – Në zgjedhjet lokale i zgjedhur për të dytën herë për Kryetar të Qytetit të Shkupit
 • 1999 – Kryetar i Partisë Liberal – Demokratike
 • 1997 – Nënkryetar i Partisë Liberal – Demokratike
 • 1996 – Në zgjedhjet lokale i zgjedhur për Kryetar të Qytetit të Shkupit me mandat katër vjeçar
 • 1993 – Sekretar i Partisë Demokratike deri në fuzionimin e saj me Partinë Liberal
 • 1990 – Drejtues në ndërmarrjen “ Angrokozha”
 • 1986 – Këshilltar në ekipin ekonomik të Petar Goshev
 • 1980 – Angazhimin e tij profesional e fillon në organet drejtuese të Qytetit të Shkupit ku merret me problemet e zhvillimit ekonomik dhe hapsinor të qytetit.
Jove Kekenovski
1995 - 1996
Jove Kekenovski është duke ushtruar detyrën e Kryetarit të Qytetit të Shkupit nga 1995 - 1996

 

TË DHËNAT PERSONALE
 • Data e lindjes: 06.09 viti 1962 në fshatin Lubanci të Shkupit
 • Statusi: i martuar, baba i tre fëmijëve

ARSIM

 • 10/03/2004 - Mbron Disertacionin në sferën e vetëqeverisjes lokale në temë: "Pjesmarja e qytetarëve në proçeset politike të vendosjes në nivel lokal në Republikën e Maqedonisë" në Institutin për hulumtime sociologjike dhe politiko juridike - Shkup, me çka fiton titullin d-r për shkenca politike.
 • 21/09/2001 - Mer titullin Magjistër i shkencave politike me temën "Vendosja politike gjat krijimit të politikës ndërtimore në Republikën e Maqedonisë", në Institutin për hulumtime sociologjike dhe politiko juridike - Shkup,
 • 1999 (qershorë) - Specializon shkencat politike, drejtimi - Politika dhe administrata e zbatuar, në Institutin për hulumtime sociologjike dhe politiko juridike - Shkup, në temë "Politika ndërtimore dhe çështja ndërtimore në Republikën e Maqedonisë, me qasje të veçantë për Shkupin".
 • 1990 - Diplomon në Fakultetin Juridik në Univerzitetin "Shën Qirili dhe Metodi", drejtimi i jurispudencës. Shkollën fillor dhe të mesëm (gjimnazin) e kryen në Shkup.

ANGAZHIM PROFESIONAL

 • nga 15/02/2006 - Profesor i lëndës E drejta e doganës në Institutin "Pjetër Budi" në Prishtinë gjithashtu është edhe profesor i lëndës për Vetëqeverisja lokale në studimet iterdisciplinare në Administratën Publike në Univerzitetin "Shën Klimenti i Ohrit" - në Manastir
 • nga 01/10/2005 - Docent i lëndëve Sistemet bashkëkohore politike dhe Vetëqeverisja lokale në ,Kolegjin Amerikan -Shkup
 • nga 2005 - Docent i lëndëve Shkenca e politikës, Kushtetuta dhe sistemet politike komparative dhe Sistemet politike në Fakultetin për Shkencat Shoqërore - Shkup
 • 2001 - 2002 Sekretarë shtetërorë në Ministrinë për mjedis jetësorë dhe planifikim hapësirorë
 • nëntorë 1996 - tetorë 2000 - Drejtues i Këshillit të Qytetit të Shkupit, dhe njëkohësisht e kryen edhe funksionin Kryetarë i shtëpisë së Këshilleve të Bashkësisë së njësive të vetëqeverisjes lokale në RM dhe Kryetar i Bashkësisë së njësive të vetëqeverisjes lokale (BNJVL)
 • јуни 1995 - ноември 1996 - Претседател (Градоначалник) на Собранието на Град Скопје
 • shtatorë 1994 - qershorë 1995 - Sekretarë i Kuvendit të Komunës së Çairit
 • shkurt -1994 - shtatorë 1994 - Referent në Shërbimin profesional në Kuvendin e Komunës Çair
 • 1991 - 1993 - Nënkryetar i Kuvendit të Qyteti të Shkupit

AKTIVITETET SHOQËRORE

 • mars 2002 - dhjetor 2002 - Anëtar i Këshillit drejtues i NP për drejtim me Hidrosistemin "Liqeni i Dojranit"
 • shkurt 2002 - dhjetorë 2002 - Anëtar i Këshillit drejtues i Direkcionit për zona të lira ekonomike
 • maj 2001 - qershorë 2002 - Kryetar i bordit për udhëheqje me Liqenin e Ohrit në korrniza të Proektit për mbrojtje të Liqeni të Ohrit
 • gjat kohës së kryerjes së funksionit sekretar shtetërorë, është anëtar i bordit të Qendrës regjionale ekologjike të Republikës së Maqedonisë
 • shtatorë 1999 - shtatorë 2003 - Anëtar i Këshillit drejtues i Shoqatës për mbrojtjen e të drejtave të autorit në Republikën e Maqedonisë
 • 1994 - 1995 - Kryetar i Këshillit të artistëve të estradës të Maqedonisë
 • mars 1997 - shkurt 2001 - Kryetar i Këshillit drejtues të Ndërmarrjes Publike të Komunikacionit - Shkup (NPK - Shkup)
Goran Nikolovski
1993 - 1995
Goran Nikolovski është duke ushtruar detyrën e Kryetarit të Qytetit të Shkupit nga 1993 - 1995

Milan Talevski
1991 - 1993
Milan Talevski është duke ushtruar detyrën e Kryetarit të Qytetit të Shkupit nga 1993 - 1995


TË DHËNA PERSONALE

 • Data e lindjes: 02. 11. 1954, Veles
 • Status: i martuar, një fëmijë

ARSIM

 • Ka diplomuar në Fakultettin elektroteknik në Universitetin “Shën. Kiril dhe Metodij” – Shkup
 • Гимназија “Ѓорѓи Димитров“ – Скопје

EKSPERIENCË PUNE

 • 1985 – 1990 – NT “Karaorman” – Shkup
 • 1993 – Themelues i ndërmarrjes private “Taling”

ANGAZHIM PROFESIONAL

 • 1991 (23 janar) – I zgjedhur si Kryetar i parë shumëpartiak (Kryetar i Qytetit) i Kuvendit të qytetit të Shkupit (70 këshilltarë) në zgjedhjet lokale të mbajtura në dhjetor të vitit 1990
 • 1993 – 1996 – Këshilltar në Kuvendin e Qytetit të Shkupit

AKTIVITETE SHOQËRORE

 • Ndërtim i deponisë “Drisla”, në rrethinat e fshatit Rakotnici, me kapacitet për deponimin e mbeturinave për shkupin dhe qytetet rreth tij i paraparë deri në 2025-2030. E lëshuar në përdorim më 21 shator 1993
 • QRS “Matka” – Ndërtim i korsisë për kanu dhe parterit rreth korsisë, si dhe aftësimin e saj për gara evropiane dhe botërore;
 • Rregullim komunal i wikend lagjes Mataka.
Jugoslav Todorovski
1986- 1991
Jugoslav Todorovski është duke ushtruar detyrën e Kryetarit të Qytetit të Shkupit nga 1986- 1991

Dusan Popovski
1984 - 1986
Dusan Popovski është duke ushtruar detyrën e Kryetarit të Qytetit të Shkupit nga 1984 - 1986

Trajko Apostolski
1982 - 1984
Trajko Apostolski është duke ushtruar detyrën e Kryetarit të Qytetit të Shkupit nga 1982 - 1984

Metodi Antonov
1974 - 1982
Metodi Antonov është duke ushtruar detyrën e Kryetarit të Qytetit të Shkupit nga 1974 - 1982

Dragoljub Stavrev
1969 - 1974
Dragoljub Stavrev është duke ushtruar detyrën e Kryetarit të Qytetit të Shkupit nga 1969 - 1974

Blagoj Popov
1963 - 1969
Blagoj Popov është duke ushtruar detyrën e Kryetarit të Qytetit të Shkupit nga 1963 - 1969

Krste Markovski
1960 - 1963
Krste Markovski është duke ushtruar detyrën e Kryetarit të Qytetit të Shkupit nga 1960 - 1963

Naum Naumovski - Borce
1956 - 1960
Naum Naumovski - Borce është duke ushtruar detyrën e Kryetarit të Qytetit të Shkupit nga 1956 - 1960

Vasil Gjorgov
1954 - 1956
Vasil Gjorgov është duke ushtruar detyrën e Kryetarit të Qytetit të Shkupit nga 1954 - 1956

Kemal Sejfula
1951 - 1954
Kemal Sejfula është duke ushtruar detyrën e Kryetarit të Qytetit të Shkupit nga 1951 - 1954

Blagoja Nikolovski
1951
Blagoja Nikolovski është duke ushtruar detyrën e Kryetarit të Qytetit të Shkupit nga 1951

Naum Naumovski - Borce
1950
Naum Naumovski - Borce është duke ushtruar detyrën e Kryetarit të Qytetit të Shkupit nga 1950

Asparuh Kanevce
1949
Asparuh Kanevce është duke ushtruar detyrën e Kryetarit të Qytetit të Shkupit nga 1949

Vera Aceva
1948
Vera Aceva është duke ushtruar detyrën e Kryetarit të Qytetit të Shkupit nga 1948

Dushko Lukarski
1948
Dushko Lukarski është duke ushtruar detyrën e Kryetarit të Qytetit të Shkupit nga 1948

Gjorgji Ikonomov
1947 - 1948
Gjorgji Ikonomov është duke ushtruar detyrën e Kryetarit të Qytetit të Shkupit nga 1947 - 1948

Dimche Zogravski
1945 - 1947
Dimche Zogravski është duke ushtruar detyrën e Kryetarit të Qytetit të Shkupit nga 1945 - 1947

Lazar Tanev
1944 - 1945
Lazar Tanev është duke ushtruar detyrën e Kryetarit të Qytetit të Shkupit nga 1944 - 1945

Spiro Kitinchev
1941 - 1944
Spiro Kitinchev është duke ushtruar detyrën e Kryetarit të Qytetit të Shkupit nga 1941 - 1944

ANËTARËT E KËSHILLIT TË PARË NACIONALÇLIRIMTAR TË QYTETIT

ANËTARËT E KËSHILLIT TË PARË NACIONALÇLIRIMTAR TË QYTETIT, PAS ÇLIRIMIT TË SHKUPIT, NË KRYE ME LLAZAR TANEV

Inxh.MUSTAKOV
1941
JOSIF MIHAJLLOVIÇ
1939 - 1941
DR. KOSTA ÇOHAXHIÇ
1938 - 1939
PANTA JOVANOVIÇ
1936 - 1938
PROf. PERA JOVANOVIÇ
1936
JOSIF MIHAJLLOVIÇ
1929 - 1936
NIKOLLA SAPUNGJIÇ
1923 - 1929
ALEKSANDAR BUKVIÇ
1921 - 1923
KOSTA STEFANOVIÇ-ARSENOVSKI
1920 - 1921
DUSAN CEKIÇ
1920
SPIRO HAXHI RISTIÇ
1918 - 1920
SHEFKET PASHA
1906
AFUD PASHA -VALIJA
1900 - 1908
JAHJA PASHA
1504
MUSTAFA PASHA
1492
ISHAK BEU
1438
GAZI EVRENOS-BEU
1392
RADOSLLAV -SRPSKI
1348 - 1353
ROMAN SIMEON -SAMOILOV
1004
VARDA SKLLER-ROMEJSKI
XX ВЕК
GAVRILLO RADOMIR
APUS SKUPOS
284