BIN2GRID

Projektet e Qytetit të Shkupit
BIN2GRID

Emri i projektit: Shndërrimi i mbeturinave ushqimore të papërdorura në biometan dhe dërgimi i tij në stacionet e gazit lokal

Emri i Përdoruesit: Qyteti i Shkupit

Shuma e mbështetjes së BE-së: 34.625 euro

Kohëzgjatja e projektit: 36 muaj

Përshkrimi i projektit:Promovimi i grumbullimit të mbetjeve ushqimore të veçuara nga prodhuesit specifikë dhe të ndryshëm të mbeturinave (ushqim dhe pije, furnizim ushqimi / qytetarë, qytetarë), në mënyrë që të prodhohen biokarburantet (biometani) dhe të përdoren përmes rrjeteve lokale të stacioneve të karburantit.

Projekti do të implementohet në 4 qytete:

- Zagreb (Kroaci)

- Shkup (Maqedoni)

- Malaga (Spanjë)

- Paris (Francë)

Praktika të mira për përdorimin e biogazës për nevojat e automjeteve

Udhëzime për tretjen anaerobe të mbetjeve ushqimore

www.bin2grid.eu