STREETLIGHT - EPC

Projektet e Qytetit të Shkupit
STREETLIGHT - EPC

Emri i Projektit </ strong> : Ndriçimi i Rrugës-ERC: Promovimi i Tregut për Zbatimin e Kontratave të Performancës Efiçiente të Energjisë përmes Projekteve të Ripërtëritjes së Ndriçimit Rrugor

Emri i përdoruesit: Qyteti i Shkupit

Shuma e mbështetjes së BE: 17,435 EUR

Kohëzgjatja e projektit: 36 muaj

Përshkrimi i projektit: Në kuadër të projektit "Ndriçimi Rrugor-ERC: Promovimi i Tregut për Zbatimin e Kontratave të Performancës së Energjisë Efikase përmes Projekteve të Ripërtëritjes së Ndriçimit Rrugor", do të arrihen tre qëllimet e mëposhtme: dhe:

  • Vendosja e EPC (Certifikata e Performancës së Energjisë) në treg dhe paraqitja e sfidës së ofrimit të shërbimeve të garantuara të energjisë;
  • mbështetje e tregut në prezantimin e teknologjive efikase dhe inovative të ndriçimit dhe
  • mbështetja e komunave në zbatimin e projekteve në lidhje me zëvendësimin e llojeve ekzistuese të llambave rrugore (Rregullorja KE 245/2009), për të cilat ata zakonisht nuk kanë fonde të mjaftueshme në Buxhetet e tyre të Financimit.