Po realizohet faza e dytë e projektit strategjik për ekzaminimin dhe studimin e tubacioneve kryesore të ujësjellësit 1.12.2023

Qyteti i Shkupit vazhdon me fazën e dytë për realizimin e projektit strategjik nga programi “Për Shkupin Modern” për ekzaminimin dhe studimin e tubacioneve kryesore të ujësjellësit. Kryetarja e Qytetit të Shkupit, Danela Arsovska, promovoi përpilimin e studimit strategjik për diagnostikimin dhe përcaktimin e gjendjes së dy tubacioneve ekzistuese të ujësjellësit prej çeliku, me dimension 1.600 milimetra, që është premtim nga programi “Për Shkupin Modern” dhe që është duke u bërë. për herë të parë që nga ndërtimi i tyre.

- Filloi faza e dytë e Studimit të tubacioneve kryesore të ujësjellësit, bazuar në teste dhe analiza të plota, që po bëhet për herë të parë pas 60 vitesh. Furnizimi me ujë i qytetit të Shkupit, nga sasia e ujit që është në dispozicion nga dy ujëmbledhësit në burimin Rashçe, kalon nëpër dy tubacione çeliku. Në fazën e dytë analizohet gjendja e tubave të ujësjellësit në pjesën mbitokësore dhe nëntokësore në komunën Gjorçe Petrov, gjendja e objekteve që janë ndërtuar për shfrytëzimin korrekt të tubacionit, gjegjësisht pusetave të armuara të betonit me pajisje hidro-mekanike, konstruksioni i urës në pjesën mbitokësore të ujësjellësit, si dhe pajisjet për mbrojtje aktive katodike dhe mbrojtje të tjera.

Ekspertët dhe profesorët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike po kryejnë teste në terren që të kemi një studim të saktë për tubacionet kryesore të ujësjellësit, të cilët janë ndërtuar 60 vjet më parë, ndërsa studimi duhet të japë informacion se çfarë masash duhen marrë për të parandaluar fenomene të padëshiruara në të ardhmen dhe të kemi të gjitha informacionet për këto tubacione ujësjellësi kyçe në Shkup - theksoi kryetarja Arsovska gjatë vizitës në terren.


Duke marrë parasysh se tubacionet janë prej çeliku dhe të ndërtuara në periudhën pas tërmetit duke filluar nga viti 1964, me funksionalitetin e tyre 60-vjeçar, me këtë studim do të kemi një pasqyrë të detajuar të situatës dhe do të jepen udhëzime për nevojat e ardhshme për investime në këtë segment. Thelbi i përgatitjes së studimit strategjik është përcaktimi i gjendjes së dy tubacioneve kryesore prej çeliku të ujësjellësit, njëri që shkon përgjatë trasesë së bulevardit “Njësitë Partizane” dhe tjetri përgjatë bulevardit “Slloveneçka” dhe “Bosnja dhe “Hercegovina”.