Njoftim publik 27.1.2023

Qyteti i Shkupit edhe këtë vit me mbështetje financiare për qendrat ditore për të moshuarit dhe qendrën për dhënien ndihmë në kushte shtëpiake të Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit.
Me këtë shërbim social përmirësohet cilësia e jetës së mbi 800 personave. Më shumë se 150 persona nga i gjithë qyteti vizitojnë qendrat ditore të vendosura në Shtëpinë e Organizatave Humanitare “Dare Xhambaz” në Qendër, Kryqin e Kuq në Çair dhe “Dituria” në Saraj.


Me këtë shërbim përfshihen 200 persona të moshuar me shëndet të dobët që jetojnë të vetëm në komunat Qendër, Çair, Saraj, Shuto Orizare, Butel, Kisela Voda, Karposh, Aerodrom dhe Gjorçe Petrov, dhe marrin trajtim dhe përkujdesje në kushte shtëpiake.


Qyteti i Shkupit ndjek punën e qendrave ekzistuese dhe në bashkëpunim me Kryqin e Kuq të qytetit të Shkupit punon në vazhdimësi dhe zhvillon programe dhe projekte që ndihmojnë të moshuarit të kenë cilësi më të lartë jetese.