DONACION TË DRONEVE DHE KAMERËS TERMIKE NGA UNDP PËR NEVOJAT E QYTETIT TË SHKUPIT 28.7.2020

Programi për Zhvillim pranë Kombeve të Bashkuara (UNDP), për nevojat e Qytetit të Shkupit, dhuron dy drone, kamerë termike.

Pajisjet e dhuruara, të cilat kanë vlerë prej 1,619,345.00 denarë, do të përdoren për realizimin e aktiviteteve të parashikuara të përfshira në Projektin për rezistencë urbane të Qytetit të Shkupit, si dhe në kuadër të obligimeve të punës të Sektorit për inspektorat.

Pranimi i donacionit nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP) sot do të jetë pjesë e rendit të ditës për çka do të diskuton Këshilli i Qytetit të Shkupit, në seancën e tij të 53-të.

Përveç këtij donacioni, Këshilli i Qytetit të Shkupit në seancën e sotme do të diskutojë Vendimin për pranimin e donacionit nga GEING Krebs und Kiefer International. Me këtë vendim, Qyteti i Shkupit pranon donacion - Studim fizibiliteti i trafikut për parkim në territorin e Qytetit të Shkupit me zonë qendrore të qytetit me numër teknik PD _103_07 / 19.

Sot, Këshilli i Qytetit të Shkupit do të diskutojë për Programin për plotësimin e Programit për menaxhimin me mbeturina në territorin e qytetit të Shkupit për vitin 2020, dhe do të diskutojë për më shumë vendime, ndër të cilat  Vendimin për miratimin e një projektligji të lëshuar nga NP Higjiena komunale - Shkup , për shkak të huamarrjes afatgjatë kreditore të ndërmarrjes në Bankën Komerciale - Shkup;, Vendimi për lëshimin e licencës për kryerjen e veprimtarisë së parkimit të "TINEKS MT eksport import Shkup";, Vendimi për miratimin e Planit rregullues të Planit të Përgjithshëm Urbanistik të Qytetit të Shkupit 2012-2022, për tremujorin C 15.

Përveç këtyre vendimeve, Këshilli i Qytetit të Shkupit sot do të diskutojë edhe për disa  pika që kanë të bëjnë me punën e ndërmarrjeve publike të qytetit, ku do të diskutojë për Vendimin për miratimin e Raportit për rezultatet e realizuara të NQP- Shkup, Shkup, për periudhën Janar-Mars. 2020; si dhe për raportin e gjysmëvjetorit për punën e NP Lajka.