Kanë përfunduar thirrjet publike për subvencionimin e të rinjve nga mosha 15 deri në 29 vjeç për blerjen e biçikletave dhe trotineteve elektrike 15.11.2022

“Thirrja publike për subvencionimin e të rinjve nga 15 deri në 29 vjeç, banorë të qytetit të Shkupit, për blerjen e mjeteve ekologjike të transportit, biçikletave në vitin 2022”, dhe “Thirrja publike për subvencionimin e të rinjve të moshës 15 deri në 29 vjeç, banorë të qytetit të Shkupit, për blerjen e mjeteve ekologjike të transportit, trotineteve elektrikë në vitin 2022, kanë përfunduar.

Thirrjet publike kanë zgjatur nga data 06.10.2022 deri më 15.11.2022.

Qëllimi i thirrjeve publike është përmirësimi i cilësisë së ajrit në qytetin e Shkupit dhe përmirësimi i shëndetit të njerëzve, duke stimuluar të rinjtë e moshës 15 deri në 29 vjeç, banorë të qytetit të Shkupit, që të përdorin biçikleta dhe trotinet elektrik, me çka do të zvogëlohet ndotja i shkaktuar nga trafiku.

Mjetet të cilat i subvencionon Qyteti  i Shkupit janë në vlerë prej 50% të vlerës së një biçiklete, por jo më shumë se 4.000 denarë për person, përfshirë tatimin mbi të ardhurat personale, si dhe në shumën prej 50% të vlerës të trotinetit elektrik, por jo më shumë se 8.000 denarë për person, përfshirë tatimin mbi të ardhurat personale.