Јавен повик

Јaвен повик за избор на надворешни членови и заменици членови на Комисија за постапување по барања за надоместок на штета предизвикана од каснувања од бездомни кучиња на граѓани на подрачјето на Град Скопје


Отворен до: 13.07.2022

Документ