Завршни сметки

Завршни сметки 2018 година

Донаторска сметка MATCHUP
Донација - сметка МЕПСО
Сметка за заем - МСИП50
Буџет на Град Скопје
Донаторска сметка - БИН2ГРИД
Донаторска сметка - ЕПИКУРO ЕХО
Донаторска сметка - КРЕАТЕ
Донаторска сметка - СОЦИЈАЛКАР
Сметка за донации - ГИЗ
Донација улично осветлување ЕПЦ
Наменска сметка - Приходи
Наменска сметка - Расходна
Наменска сметка за култура
Орган на Град Скопје
Наменска сметка - АВРМ, УНДП
Сметка за депозити
Сметка за заем - МСИП40
Донаторска сметка - ROCK
Донаторска сметка - ЕУКАНЕТ
Донаторска сметка - CREART
Сметка - ЈП Државни патишта
Донаторска сметка ЕПИКУРО
Финансиска поддршка на ЕЛС
СУГС Марија Кири Склодовска

Завршни сметки 2017 година

Донаторска сметка АЦХЕЛОУС
Донација - сметка ФУПОЛ
Сметка за заем - МСИП50
Буџет на Град Скопје
Донаторска сметка - БИН2ГРИД
Донаторска сметка - ЕПИКУРO ЕХО
Донаторска сметка - КРЕАТЕ
Донаторска сметка - СОЦИЈАЛКАР
Донација - ЕЛЕКТРА
Донација - РЕ-СЕЕТИЕС
Донација улично осветлување ЕПЦ
Наменска сметка - Приходи
Наменска сметка - Расходна
Наменска сметка за култура
Орган на Град Скопје
Сметка донации - СИНЕРГИС
Сметка за депозити
Сметка за заем - МСИП40
Сметка за кредити - Ефикасен сообраќај
ОИК
Донаторска сметка - ROCK
Донаторска сметка - ЕУКАНЕТ
Донаторска сметка - CREART
Сметка - ЈП Државни патишта
Сметка - ЗОО Скопје
Донаторска сметка ЕПИКУРО
СУГС „Марија Кири - Складовска“

Завршни сметки 2016 година

Донаторска сметка АЦХЕЛОУС
Донација - сметка ФУПОЛ
Сметка за заем - МСИП50
Агенција за вработување
Агенција за државни патишта
Буџет на Град Скопје
Донаторска сметка - БИН2ГРИД
Донаторска сметка - ЕПИКУРО
Донаторска сметка - КРЕАТЕ
Донаторска сметка - СОЦИЈАЛКАР
Донаторска сметка ДЕЦИДЕ
Донација - ЕЛЕКТРА
Донација - РЕ-СЕЕТИЕС
Донација улично осветлување ЕПЦ
Наменска сметка - Приходи
Наменска сметка - Расходна
Наменска сметка за култура
Орган на Град Скопје
Сметка донации - СИНЕРГИС
Сметка за депозити
Сметка за донации - СВЕП
Сметка за заем за катни гаражи
Сметка за заем - МСИП03-2
Сметка за заем - МСИП40
Сметка за кредити - Ефикасен сообраќај
Сметка за ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“
Младински културен центар „МКЦ“
ЈУ Детски младински центар „Карпош“
Дом на културата „Кочо Рацин“
СУГС „Марија Кири Склодовска“