Завршни сметки

Завршни сметки 2019 година

Завршна сметка на Град Скопје за 2019 година
Буџет на Град Скопје 2019
Велосипедизам и планински патеки за велосипеди на планина Водно
Донаторска сметка - КРЕАРТ
Донаторска сметка - EPICURO ECHO
Донаторска сметка - Matchup
Донаторска сметка - ROCK
Донаторска сметка - ЕУКАНЕТ
Донаторска сметка - КРЕАТЕ
Донаторска сметка - СОЦИЈАЛ КАР
Донација улично осветлување - ЕПЦ
ЈП за државни патишта
МСИП 32
Намалување на аерозагадувањето
Наменска дотација - сметка приходи
Наменска сметка - АВРМ, УНДП
Наменска сметка - расходна
Наменска сметка - Реконструкција со доградба и надградба на ЈУ Универзална Сала
Наменска сметка за култура
ОИК
Орган на Град Скопје
Сметка за депозити
Со нови концепти за ефикасен сообраќај
Финансиска поддршка на ЕЛС

Завршни сметки 2018 година

Донаторска сметка MATCHUP
Донација - сметка МЕПСО
Сметка за заем - МСИП50
Буџет на Град Скопје
Донаторска сметка - БИН2ГРИД
Донаторска сметка - ЕПИКУРO ЕХО
Донаторска сметка - КРЕАТЕ
Донаторска сметка - СОЦИЈАЛКАР
Сметка за донации - ГИЗ
Донација улично осветлување ЕПЦ
Наменска сметка - Приходи
Наменска сметка - Расходна
Наменска сметка за култура
Орган на Град Скопје
Наменска сметка - АВРМ, УНДП
Сметка за депозити
Сметка за заем - МСИП40
Донаторска сметка - ROCK
Донаторска сметка - ЕУКАНЕТ
Донаторска сметка - CREART
Сметка - ЈП Државни патишта
Донаторска сметка ЕПИКУРО
Финансиска поддршка на ЕЛС
СУГС Марија Кири Склодовска

Завршни сметки 2017 година

Донаторска сметка АЦХЕЛОУС
Донација - сметка ФУПОЛ
Сметка за заем - МСИП50
Буџет на Град Скопје
Донаторска сметка - БИН2ГРИД
Донаторска сметка - ЕПИКУРO ЕХО
Донаторска сметка - КРЕАТЕ
Донаторска сметка - СОЦИЈАЛКАР
Донација - ЕЛЕКТРА
Донација - РЕ-СЕЕТИЕС
Донација улично осветлување ЕПЦ
Наменска сметка - Приходи
Наменска сметка - Расходна
Наменска сметка за култура
Орган на Град Скопје
Сметка донации - СИНЕРГИС
Сметка за депозити
Сметка за заем - МСИП40
Сметка за кредити - Ефикасен сообраќај
ОИК
Донаторска сметка - ROCK
Донаторска сметка - ЕУКАНЕТ
Донаторска сметка - CREART
Сметка - ЈП Државни патишта
Сметка - ЗОО Скопје
Донаторска сметка ЕПИКУРО
СУГС „Марија Кири - Складовска“

Завршни сметки 2016 година

Донаторска сметка АЦХЕЛОУС
Донација - сметка ФУПОЛ
Сметка за заем - МСИП50
Агенција за вработување
Агенција за државни патишта
Буџет на Град Скопје
Донаторска сметка - БИН2ГРИД
Донаторска сметка - ЕПИКУРО
Донаторска сметка - КРЕАТЕ
Донаторска сметка - СОЦИЈАЛКАР
Донаторска сметка ДЕЦИДЕ
Донација - ЕЛЕКТРА
Донација - РЕ-СЕЕТИЕС
Донација улично осветлување ЕПЦ
Наменска сметка - Приходи
Наменска сметка - Расходна
Наменска сметка за култура
Орган на Град Скопје
Сметка донации - СИНЕРГИС
Сметка за депозити
Сметка за донации - СВЕП
Сметка за заем за катни гаражи
Сметка за заем - МСИП03-2
Сметка за заем - МСИП40
Сметка за кредити - Ефикасен сообраќај
Сметка за ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“
Младински културен центар „МКЦ“
ЈУ Детски младински центар „Карпош“
Дом на културата „Кочо Рацин“
СУГС „Марија Кири Склодовска“