Завршни сметки

Завршни сметки 2023 година

Изградба и реконструкција на локални патишта, дол. кредит од КБ - Биланс за приходи и расходи за 2023 година
Изградба и реконструкција на локални патишта - дол. кредит од КБ-Биланс за состојба за 2023 година
Оџаци за чисти печки и чист воздух во Скопје-Биланс на приходи и расходи за 2023 година
Оџаци за чисти печки и чист воздух во Скопје-Биланс на состојба за 2023 година
ПРО чистење на диви депонии-Биланс на приходи и расходи за 2023 година
ПРО чистење на диви депонии-Биланс на состојба за 2023 година
Финансиска помош за последици предизвикани од корона вирус-Биланс на приходи и расходи за 2023 година
Финансиска помош за последици предизвикани од корона вирус-Биланс на состојба за 2023 година
Буџет на Град Скопје - Биланс на приходи и расходи за 2023 година
Буџет на Град Скопје - Биланс на состојба за 2023 година
Агенција за државни патишта - Биланс на приходи и расходи за 2023 година
Агенција за државни патишта - Биланс на состојба за 2023 година
КОММАНД Д - донаторска сметка - Биланс на приходи и расходи за 2023 година
КОММАНД Д - донаторска сметка - Биланс на состојба за 2023 година
Орган на Град Скопје - Биланс на приходи и расходи за 2023 година
Орган на Град Скопје - Биланс на состојба завршна 2023
Локации за рекламни паноа - депозитна сметка - Биланс на приходи и расходи за 2023 година
Локации за рекламни паноа - депозитна сметка - Биланс на состојба за 2023 година
Про. Њеллбасад - Подобрување на здравјето, благосостојбата и еднаквоста - Биланс на приходи и расходи за 2023 година
Про. Њеллбасад - Подобрување на здравјето, благосостојбата и еднаквоста - Биланс на состојба за 2023 година
МАТЦХУП -Донаторска сметка Биланс на приходи и расходи за 2023 година
МАТЦХУП -Донаторска сметка Биланс на состојба за 2023 година
Наменска сметка Реконструкција со доградба Биланс на приходи и расходи завршна 2023
Наменска сметка Реконструкција со доградба и надградба на ЈУ Биланс на состојба завршна 2023
Проект мост Љубљанска во Град Скопје Биланс на приходи и расходи завршна 2023
Проект мост Љубљанска во Град Скопје Биланс на состојба завршна 2023
Сметка за наменска дотација-приходна - Биланс на состојба за 2023 година
Сметка за наменска дотација-приходна - Биланс на приходи и расходи за 2023 година
Наменска сметка АВРМ УНДП- Биланс на приходи и расходи за 2023 година
Наменска сметка АВРМ УНДП- Биланс на состојба за 2023 година
ОИК- Биланс на приходи и расходи за 2023 година
ОИК- Биланс на состојба за 2023 година
Изградба на бул Хасан Приштина Биланс на приходи и расходи завршна 2023
Изградба на бул. Хасан Приштина Биланс на состојба завршна 2023
Изградба на клучка за вкрстување помеѓу бул. Словенија Биланс на приходи и расходи за 2023 година
Изградба на клучка за вкрстување помеѓу бул. Словенија- Биланс на состојба за 2023 година
КРЕАРТ - Донаторска сметка Биланс на приходи и расходи за 2023 година
КРЕАРТ - Донаторска сметка Биланс на приходи и расходи за 2023 година
Меморандум за соработка со Министерство за култура- Биланс на приходи и расходи за 2023 година
Меморандум за соработка со Министерство за култура- Биланс на состојба за 2023 година
Наменска сметка Инвертери Биланс на приходи и расходи за 2023 година
Наменска сметка Инвертери - Биланс на состојба завршна 2023
Про. за целосна изградба на јужен коридор - Биланс на приходи и расходи за 2023 година
Про. за целосна изградба на јужен коридор - Биланс на состојба за 2023 година
Сметка за наменска дотација-расходна - Биланс на приходи и расходи за 2023 година
Сметка за наменска дотација-расходна - Биланс на состојба за 2023 година
Реализација на проект клучка Момин Поток - Биланс на приходи и расходи за 2023 година
Реализација на проект клучка Момин Поток - Биланс на состојба за 2023 година
Про. Повторна употреба и управување со градежен отпад и шут од рушење - Биланс на приходи и расходи за 2023 година
Про. Повторна употреба и управување со градежен отпад и шут од рушење - Биланс на состојба за 2023 година

Завршни сметки 2022

Буџет на Град Скопје - Биланс на приходи и расходи за 2022 година
Буџет на Град Скопје - Биланс на состојба за 2022 година
Изградба и реконструкција на локални патишта - Биланс на приходи и расходи за 2022 година
Изградба и реконструкција на локални патишта - Биланс на состојба за 2022 година
Изградба на клучка за вкрстување помеѓу бул. Словенија и бул. Никола Карев- Биланс на приходи и расходи за 2022 година
Изградба на клучка за вкрстување помеѓу бул. Словенија и бул. Никола Карев- Биланс на состојба за 2022 година
ЈП за државни патишта- Биланс на приходи и расходи за 2022 година
ЈП за државни патишта- Биланс на состојба за 2022 година
КОММАНД Д - Биланс на приходи и расходи за 2022 година
КОММАНД Д - Биланс на состојба за 2022 година
КРЕАРТ - Биланс на приходи и расходи за 2022 година
КРЕАРТ - Биланс на состојба за 2022 година
Локации за рекламни паноа - депозитна сметка - Биланс на приходи и расходи за 2022 година
Локации за рекламни паноа - депозитна сметка - Биланс на состојба за 2022 година
МАТЦХУП - Биланс на приходи и расходи за 2022 година
МАТЦХУП - Биланс на состојба за 2022 година
Меморандум за соработка со Министерство за култура- Биланс на приходи и расходи за 2022 година
Меморандум за соработка со Министерство за култура- Биланс на состојба за 2022 година
Намалување на аерозагадувањето - набавка на инверетр клима уреди- Биланс на приходи и расходи за 2022 година
Намалување на аерозагадувањето - набавка на инверетр клима уреди- Биланс на состојба за 2022 година
Наменска сметка АВРМ, УНДП- Биланс на приходи и расходи за 2022 година
Наменска сметка АВРМ, УНДП- Биланс на состојба за 2022 година
ОИК- Биланс на приходи и расходи за 2022 година
ОИК- Биланс на состојба за 2022 година
Орган на Град Скопје - Биланс на приходи и расходи за 2022 година
Орган на Град Скопје - Биланс на состојба за 2022 година
Оџачари за чисти печки и чист воздух во Скопје - Биланс на приходи и расходи за 2022 година
Оџачари за чисти печки и чист воздух во Скопје - Биланс на состојба за 2022 година
ПРО за чистење на диви депонии- Биланс на приходи и расходи за 2022 година
ПРО за чистење на диви депонии- Биланс на состојба за 2022 година
Про. за целосна изградба на јужен коридор - Биланс на приходи и расходи за 2022 година
Про. за целосна изградба на јужен коридор - Биланс на состојба за 2022 година
Про. Њеллбасад - Подобрување на здравјето, благосостојбата и еднаквоста - Биланс на приходи и расходи за 2022 година
Про. Њеллбасад - Подобрување на здравјето, благосостојбата и еднаквоста - Биланс на состојба за 2022 година
Про. Повторна употреба и управување со градежен отпад и шут од рушење - Биланс на приходи и расходи за 2022 година
Про. Повторна употреба и управување со градежен отпад и шут од рушење - Биланс на состојба за 2022 година
Реконструкција со доградба и надградба на ЈУ Универзална сала- Биланс на приходи и расходи за 2022 година
Реконструкција со доградба и надградба на ЈУ Универзална сала- Биланс на состојба за 2022 година
Реализација на проект клучка Момин Поток - Биланс на приходи и расходи за 2022 година
Реализација на проект клучка Момин Поток - Биланс на состојба за 2022 година
Сметка за наменска дотација-приходна - Биланс на приходи и расходи за 2022 година
Сметка за наменска дотација-приходна - Биланс на состојба за 2022 година
Сметка за наменска дотација-расходна - Биланс на приходи и расходи за 2022 година
Сметка за наменска дотација-расходна - Биланс на состојба за 2022 година
Финансиска помош за последиците предизвикани од корона вирусот- Биланс на приходи и расходи за 2022 година
Финансиска помош за последиците предизвикани од корона вирусот- Биланс на состојба за 2022 година

Завршни сметки 2021

Орган на Град Скопје - Биланс на приходи и расходи за 2021 година
Буџет на Град Скопје - Биланс на приходите и расходите за 2021 година
Буџет на Град Скопје - Биланс на состојба 2021 година
Орган на Град Скопје - Биланс на состојба за 2021 година
Сметка за депозити - Биланс на приходи и расходи за 2021 година
Сметка за депозити - Биланс на состојба за 2021 година
Донаторска сметка ROCK - Биланс на состојба за 2021 година
Донаторска сметка Роцк- Биланс на приходи и расходи за 2021 година
Донаторска сметка CREART - Биланс на приходи и расходи за 2021 година
Донаторска сметка CREART -Биланс на состојба за 2021 година
Донаторска сметка Matchup - Биланс на состојба за 2021 година
Донаторска сметка Matchup- Биланс на приходи и расходи за 2021 година
Про.Повторна употреба и управување со градежен отпад - Биланс на приходи и расходи за 2021 година
Про.Повторна употреба и управување со градежен отпад - Биланс на состојба за 2021 година
КОМАН Д - Билансна приходи и расходи за 2021 година
КОМАНД Д - Биланс на состојба
Оџачари за чисти печки и чист воздух - Биланс на приходи и расходи за 2021 година
Оџачари за чисти печки и чист воздух - Биланс на состоба за 2021 година
Изградба и реконструкција на локални патишта - Биланс на состојба за 2021 година
Изградба и реконструкција на локални патишта - Биланс на приходи и расходи за 2021 година
Про.Чистење на диви депонии - Биланс на состоба за 2021 година
Про.Чистење на диви депонии -Биланс на приходи и расходи за 2021 година
ЈП за државни патишта - Биланс на состојба за 2021 година
ЈП за државни патишта -Биланс на приходи и расходи за 2021 година
Наменска сметка за култура - Биланс на приходи и расходи за 2021 година
Наменска сметка за култура - Биланс на состојба за 2021 година
ОИК - Биланс на приходи и расходи за 2021 година
ОИК - Биланс на состојба за 2021 година
Наменска семтка - АВРМ,УНДП - Биланс на приходи и расходи за 2021 година
Наменска сметка АВРМ,УНДП - Биланс на состојба за 2021 година
Реконструкција со доградба и надградба на ЈУ Универзална сала - Биланс на приходи и расходи за 2021 година
Реконструкција со доградба и надградба на ЈУ Универзална сала - Биланс на состојба за 2021 година
Намалување на аерозагадувањето набавка на инвертер клими - Биланс на приходи и расходи за 2021 година
Намалување на аерозагадувањето набавка на инвертер клими - Биланс на состојба за 2021 година
Финансиска помош за последиците предизвикани од корона вирусот - Биланс на приходи и трошоци за 2021 година
Финансиска помош за последиците предизвикани од корона вирусот - Биланс на состојба за 2021 година
Изградба на клучка на вкрстување помеѓу бул. Србија и бул. Никола Карев - Биланс на приходи и расходи за 2021 година
Изградба на клучка на вкрстување помеѓу бул. Србија и бул. Никола Карев - Биланс на состојба за 2021 година
Наменска сметка - сметка приходи - Биланс на приходи и расходи за 2021 година
Наменска сметка - сметка приходи - Биланс на состојба за 2021 година
Наменска сметка расходна - Биланс на приходи и расходи за 2021 година
Наменска сметка расходна - Биланс на состојба за 2021 година
Приходи и расходи – Биланс на пригоди и расходи за период од 01.01.2021 до 29.07.2021 година
Град Скопје донаторска сметка – ПРО Корона пакет
Велосипедизам и планински патеки за велосипеди - Биланс на состојба
Велосипедизам и планински патеки за велосипеди - Биланс на приходи и расходи
МСИП 32 - Биланс на состојба
МСИП 32 - Биланс на приходи и расходи
Грант Епицуро Ецхо - Биланс на состојба
Грант Епицуро Ецхо - Биланс на приходи и расходи
ЕУКАНЕТ - Биланс на состојба
ЕУКАНЕТ - Биланс на приходи и расходи

Завршни сметки 2020 година

Завршна сметка на Буџет на Град Скопје 2020
Завршна сметка на орган на Град Скопје 2020
Завршна сметка на депозити 2020
Донаторска сметка – Еуканет 2020
Донаторска сметка – Рок 2020
Донаторска сметка – Креарт 2020
Донаторска сметка – Мечап 2020
Завршна сметка - Велосипедизам и планински патеки за велосипеди 2020
Завршна сметка – КОММАНД – 2020
Завршна сметка - Оџачари за чисти печки и чист воздух во Скопје 2020
Завршна сметка - Изградба и реконструкција на локални патишта 2020
Завршна сметка - ПРО чистење на диви депонии 2020
Наменска сметка за култура 2020
Наменска сметка- Реконструкција со доградба и наградба на ЈУ Универзална Сала 2020
Намалување на аерозагадувањето 2020
Наменска дотација - Сметка Приходи 2020
2020 Наменска сметка – расходна

Завршни сметки 2019 година

Завршна сметка на Град Скопје за 2019 година
Буџет на Град Скопје 2019
Велосипедизам и планински патеки за велосипеди на планина Водно
Донаторска сметка - КРЕАРТ
Донаторска сметка - EPICURO ECHO
Донаторска сметка - Matchup
Донаторска сметка - ROCK
Донаторска сметка - ЕУКАНЕТ
Донаторска сметка - КРЕАТЕ
Донаторска сметка - СОЦИЈАЛ КАР
Донација улично осветлување - ЕПЦ
ЈП за државни патишта
МСИП 32
Намалување на аерозагадувањето
Наменска дотација - сметка приходи
Наменска сметка - АВРМ, УНДП
Наменска сметка - расходна
Наменска сметка - Реконструкција со доградба и надградба на ЈУ Универзална Сала
Наменска сметка за култура
ОИК
Орган на Град Скопје
Сметка за депозити
Со нови концепти за ефикасен сообраќај
Финансиска поддршка на ЕЛС

Завршни сметки 2018 година

Донаторска сметка MATCHUP
Донација - сметка МЕПСО
Сметка за заем - МСИП50
Буџет на Град Скопје
Донаторска сметка - БИН2ГРИД
Донаторска сметка - ЕПИКУРO ЕХО
Донаторска сметка - КРЕАТЕ
Донаторска сметка - СОЦИЈАЛКАР
Сметка за донации - ГИЗ
Донација улично осветлување ЕПЦ
Наменска сметка - Приходи
Наменска сметка - Расходна
Наменска сметка за култура
Орган на Град Скопје
Наменска сметка - АВРМ, УНДП
Сметка за депозити
Сметка за заем - МСИП40
Донаторска сметка - ROCK
Донаторска сметка - ЕУКАНЕТ
Донаторска сметка - CREART
Сметка - ЈП Државни патишта
Донаторска сметка ЕПИКУРО
Финансиска поддршка на ЕЛС
СУГС Марија Кири Склодовска

Завршни сметки 2017 година

Донаторска сметка АЦХЕЛОУС
Донација - сметка ФУПОЛ
Сметка за заем - МСИП50
Буџет на Град Скопје
Донаторска сметка - БИН2ГРИД
Донаторска сметка - ЕПИКУРO ЕХО
Донаторска сметка - КРЕАТЕ
Донаторска сметка - СОЦИЈАЛКАР
Донација - ЕЛЕКТРА
Донација - РЕ-СЕЕТИЕС
Донација улично осветлување ЕПЦ
Наменска сметка - Приходи
Наменска сметка - Расходна
Наменска сметка за култура
Орган на Град Скопје
Сметка донации - СИНЕРГИС
Сметка за депозити
Сметка за заем - МСИП40
Сметка за кредити - Ефикасен сообраќај
ОИК
Донаторска сметка - ROCK
Донаторска сметка - ЕУКАНЕТ
Донаторска сметка - CREART
Сметка - ЈП Државни патишта
Сметка - ЗОО Скопје
Донаторска сметка ЕПИКУРО
СУГС „Марија Кири - Складовска“

Завршни сметки 2016 година

Донаторска сметка АЦХЕЛОУС
Донација - сметка ФУПОЛ
Сметка за заем - МСИП50
Агенција за вработување
Агенција за државни патишта
Буџет на Град Скопје
Донаторска сметка - БИН2ГРИД
Донаторска сметка - ЕПИКУРО
Донаторска сметка - КРЕАТЕ
Донаторска сметка - СОЦИЈАЛКАР
Донаторска сметка ДЕЦИДЕ
Донација - ЕЛЕКТРА
Донација - РЕ-СЕЕТИЕС
Донација улично осветлување ЕПЦ
Наменска сметка - Приходи
Наменска сметка - Расходна
Наменска сметка за култура
Орган на Град Скопје
Сметка донации - СИНЕРГИС
Сметка за депозити
Сметка за донации - СВЕП
Сметка за заем за катни гаражи
Сметка за заем - МСИП03-2
Сметка за заем - МСИП40
Сметка за кредити - Ефикасен сообраќај
Сметка за ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“
Младински културен центар „МКЦ“
ЈУ Детски младински центар „Карпош“
Дом на културата „Кочо Рацин“
СУГС „Марија Кири Склодовска“