Стратегии
Локална стратегија за дроги на Град Скопје 2015-2020
Стратешки план на Град Скопје за периодот 2016 - 2018 година
Стратегија за туризам, со акционен план на Град Скопје, за периодот 2014-2018 година
СТРАТЕГИЈА за млади на град Скопје
Стратегија за управување со ризици на Град Скопје
Студии
Извештај за преземените мерки од страна на Секторот Инспекторат во однос на состојбата со квалитетот на амбиенталниот воздух
Проект од „А“ категорија Пречистителна станица за отпадни води Скопје ПJР Македонија - Акциски план за животна средина и социјални аспекти
Проект од „А“ категорија Пречистителна станица за отпадни води Скопје ПJР Македонија - Дополнителни информации кон Оценката на влијанието врз животната средина и социјалните аспекти (ОВЖССА) за ПСОВ Скопje
Проект од „А“ категорија Пречистителна станица за отпадни води Скопје ПJР Македонија - Нетехничко резиме
Проект од „А“ категорија Пречистителна станица за отпадни води Скопје ПJР Македонија - План за вклучување на заинтересирани страни
Програми
ПРОГРАМА за финансирање на јавните установи и активностите од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2019 година
Р Е Ш Е Н И Е за финансирање на програми и проекти во рамките на програмската активност „ОД ЦЕНТАРОТ КОН ПЕРИФЕРИЈАТА: КУЛТУРАТА КАКО АЛАТКА ЗА СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ“ за 2018 година
Извештај од спроведена анкета за соработка на Град Скопје со Бизнис секторот
Програма за уредување на градежно земјиште за 2015год.
Програма од областа на средното образование за 2015год.
Стратегии
Студии
Правилници
Програми