Стратегии
Проект COMMAND d - PPT - Материјал за градење на капацитети за користење на ИТ платформата со обука за интеграција на податоци во реално време во Северна Македонија
Проект COMMAND d - Материјал за градење на капацитети за користење на ИТ платформата со обука за интеграција на податоци во реално време во Северна Македонија
Проект COMMAND d - Методологија за поддршка за донесување на одлуки (проценка на ризик) во Северна Македонија
Проект COMMAND d - Технички преглед/проценка на потребите во Северна Македонија
Европски механизам за цивилна заштита COMMAND d
Студии
Флаер - Греење на дрва - Водич за чист воздух и правилно греење
ГРЕЕЊЕ НА ДРВА - ВОДИЧ ЗА ЧИСТ ВОЗДУХ И ПРАВИЛНО ГРЕЕЊЕ
План за инволвирање на засегнатите страни за БРТ проектот во Скопје
Акционен план за животна средина и социјалните прашања (Проект за брз автобуски превоз во Скопје)
План за инволвирање на засегнатите страни за БРТ проектот во Скопје
Правилници
17.06.2022 Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор на ниво на работодавач – „Град Скопје“ - Скопје
04.05.2022 Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор на ниво на работодавач – „Град Скопје“ - Скопје
01.04.2022 Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор на ниво на работодавач – „Град Скопје“ - Скопје
27.01.2022 Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор на ниво на работодавач – „Град Скопје“ - Скопје
Колективен договор 31.12.2021
Програми
Програмата за Енергетска ефикасност – Промовирање и поттикнување на енергетската ефикасност на Град Скопје за периодот 2022-2024
Листа на поддржани проекти образование 2022
Финансирани програми, проекти, активности и манифестации во областа на спортот од интерес на Град Скопје за 2022 година
Известување за избор по Јавен повик бр.08-2337/2 од 03.03.2022 година за реализација и финансирање на проекти за поддршка на манифестации и организирање на фестивали во град Скопје за 2022 година
Финансирани проекти и проектни активности на здруженија на граѓани и фондации, од областа на социјална, детска и здравствена заштита во градот Скопје, за 2022 година
Стратегии
Студии
Правилници
Програми