Стратегии
Локална стратегија за дроги на Град Скопје 2015-2020
ЛОКАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ХИВ НА ГРАД СКОПЈЕ
Акциски план за имплементирање на стратегија за меѓуетничка интеграција во образованието и граѓанска вклученост на Град Скопје 2019-2024
Стратегија за меѓуетничка интеграција во образованието и граѓанска вклученост на Град Скопје 2019-2024
Стратешки план на Град Скопје за периодот 2016 - 2018 година
Студии
Извештај за преземените мерки од страна на Секторот Инспекторат во однос на состојбата со квалитетот на амбиенталниот воздух
Проект од „А“ категорија Пречистителна станица за отпадни води Скопје ПJР Македонија - Акциски план за животна средина и социјални аспекти
Проект од „А“ категорија Пречистителна станица за отпадни води Скопје ПJР Македонија - Дополнителни информации кон Оценката на влијанието врз животната средина и социјалните аспекти (ОВЖССА) за ПСОВ Скопje
Проект од „А“ категорија Пречистителна станица за отпадни води Скопје ПJР Македонија - Нетехничко резиме
Проект од „А“ категорија Пречистителна станица за отпадни води Скопје ПJР Македонија - План за вклучување на заинтересирани страни
Програми
Програма на одделение за социјала за 2020 година
ПРОГРАМА за финансирање на јавните установи и активностите од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2019 година
Р Е Ш Е Н И Е за финансирање на програми и проекти во рамките на програмската активност „ОД ЦЕНТАРОТ КОН ПЕРИФЕРИЈАТА: КУЛТУРАТА КАКО АЛАТКА ЗА СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ“ за 2018 година
Извештај од спроведена анкета за соработка на Град Скопје со Бизнис секторот
Програма за уредување на градежно земјиште за 2015год.
Стратегии
Студии
Правилници
Програми