Стратегии
Стратегија за мали и средни претпријатија и претприемништвото на Град Скопје со Акционен план за период 2018 – 2021
Стратегија за локален економски развој на Град Скопје, со акционен план за период 2018-2021
Стратешки план на Град Скопје за период 2020-2022 година
ЛОКАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ХИВ НА ГРАД СКОПЈЕ
Акциски план за имплементирање на стратегија за меѓуетничка интеграција во образованието и граѓанска вклученост на Град Скопје 2019-2024
Студии
Извештај за преземените мерки од страна на Секторот Инспекторат во однос на состојбата со квалитетот на амбиенталниот воздух
Проект од „А“ категорија Пречистителна станица за отпадни води Скопје ПJР Македонија - Акциски план за животна средина и социјални аспекти
Проект од „А“ категорија Пречистителна станица за отпадни води Скопје ПJР Македонија - Дополнителни информации кон Оценката на влијанието врз животната средина и социјалните аспекти (ОВЖССА) за ПСОВ Скопje
Проект од „А“ категорија Пречистителна станица за отпадни води Скопје ПJР Македонија - Нетехничко резиме
Проект од „А“ категорија Пречистителна станица за отпадни води Скопје ПJР Македонија - План за вклучување на заинтересирани страни
Програми
Листа на поддржани проекти од областа на културата - 2020
П Р О Г Р А М А за финансирање на јавните установи и активностите од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2020 година
Програма на одделение за социјала за 2020 година
Р Е Ш Е Н И Е за финансирање на програми и проекти во рамките на програмската активност „ОД ЦЕНТАРОТ КОН ПЕРИФЕРИЈАТА: КУЛТУРАТА КАКО АЛАТКА ЗА СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ“ за 2018 година
Извештај од спроведена анкета за соработка на Град Скопје со Бизнис секторот
Стратегии
Студии
Правилници
Програми