Стратегии
Европски механизам за цивилна заштита COMMAND d
СТАНДАРДНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА ЗА КРИЗНО КОМУНИЦИРАЊЕ ЗА ГРАД СКОПЈЕ (COMMAND d)
Стратегија со акциски план за развој на културата на Град Скопје 2021-2030 година
Стратегија за развој на туризмот на Град Скопје за периодот 2020-2023
Нацрт Локален Еколошки Акционен План за период 2020-2026
Студии
Флаер - Греење на дрва - Водич за чист воздух и правилно греење
ГРЕЕЊЕ НА ДРВА - ВОДИЧ ЗА ЧИСТ ВОЗДУХ И ПРАВИЛНО ГРЕЕЊЕ
План за инволвирање на засегнатите страни за БРТ проектот во Скопје
Акционен план за животна средина и социјалните прашања (Проект за брз автобуски превоз во Скопје)
План за инволвирање на засегнатите страни за БРТ проектот во Скопје
Правилници
Закон за заштита на укажувачите
Упатство за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните и други податоци на укажувачите
Правилник за начинот и постапката на утврдување и исплата на надоместок на штета предизвикана од каснување од бездомни кучиња
Правилник за унифицирање на цените на градежното и земјоделското земјиште и зоните на населените места на подрачјето на Град Скопје при примена на методологија за процена на пазарната вредност
Правилник за систематизација на работни места во Град Скопје
Програми
Листа на поддржани проекти образование 2022
Финансирани програми, проекти, активности и манифестации во областа на спортот од интерес на Град Скопје за 2022 година
Известување за избор по Јавен повик бр.08-2337/2 од 03.03.2022 година за реализација и финансирање на проекти за поддршка на манифестации и организирање на фестивали во град Скопје за 2022 година
Финансирани проекти и проектни активности на здруженија на граѓани и фондации, од областа на социјална, детска и здравствена заштита во градот Скопје, за 2022 година
Решение за финансирање на програми и проекти од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2022 година
Стратегии
Студии
Правилници
Програми