Стратегии
Формулар за потребата на спроведување на стратегиска оцена на ГУП 2022-2032
RE-CONSTRUCT
Одлука за спроведување на стратегиска оцена на ГУП
Годишен извештај на единиците на локалната самоуправа за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите - Град Скопје
Проект COMMAND d - PPT - Материјал за градење на капацитети за користење на ИТ платформата со обука за интеграција на податоци во реално време во Северна Македонија
Студии
Туристичка мапа на Град Скопје
Мапа на Градот Скопје
Контролна листа на план за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) - Реконструкција на локални улици „Борис Кидриќ“ и „Христо Татарчев“ во град Скопје
Формулар за доставување коментари и предлози за Контролната листа на ПУЖССА за проектот „Реконструкција на локални улици „Борис Кидриќ“ и „Христо Татарчев“ во Град Скопје“
Известување за достапност на документ контролна листа за проектот „Реконструкција на локални улици „Борис Кидриќ“ и „Христо Татарчев“ во град Скопје”
Правилници
17.06.2022 Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор на ниво на работодавач – „Град Скопје“ - Скопје
04.05.2022 Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор на ниво на работодавач – „Град Скопје“ - Скопје
01.04.2022 Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор на ниво на работодавач – „Град Скопје“ - Скопје
27.01.2022 Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор на ниво на работодавач – „Град Скопје“ - Скопје
Колективен договор 31.12.2021
Програми
Годишен извештај на единиците на локалната самоуправа за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите - 2023
Решение за доделување на стипендија на средношколци со попречености, ученици во средните училишта на Град Скопје за учебната 2023/2024 година
Политика на интегритет
Годишен извештај за спроведување на Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2022 година
Програмата за Енергетска ефикасност – Промовирање и поттикнување на енергетската ефикасност на Град Скопје за периодот 2022-2024
Стратегии
Студии
Правилници
Програми