УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Услуги од областа на социјалната заштита на подрачјето на Град Скопје
Пункт и прифатилиште за времено згрижување на бездомни лица

Надлежна организација и контакт:
Црвен Крст на град Скопје
Тел / Факс: +389 2 3139 578
skopje@redcross.org.mk
http://skopje-redcross.org.mk/punkt_bezdomnici.htm

Локација:
Населба Момин Поток

Дневни центри за намалување на штети од употреба на дроги

Надлежна организација и контакт:
Здружение ХОПС – Опции за здрав живот Скопје
ул.„Христо Смирненски” бр. 48-1/6,
Тел. 02/3246 210

Локација:
Дневен центар за намалување на штети во ДТЦ Мавровка, со работно време од 13:00 до 18:00 часот;
Дневен центар за намалување на штети во Шуто Оризари, со работно време од 10:00 до 16:00 часот;
Дневен центар за намалување на штети во Капиштец, со работно време од 09:00 до 17:00 часот;

Во дневните центри работи стручен тим составен од координатор, асистент за размена на опрема за инјектирање, медицинско лице, социјален работник, правен советник и психијатар. Теренска работа од 07:30 до 16:00 часот, телефон за контакт 075/76 99 48

Превоз на лица со потешка инвалидност

Надлежна организација и контакт:
Јавно Сообраќајно Претпријатие ЈСП – Скопје
ул.„Христо Смирненски” бр. 48-1/6,
Тел. 0800 15 115
Тел. 02 3171 952

Надлежен сектор и контакт за стекнување со право на користење:
Град Скопје, Сектор за јавни дејности, Одделение за социјална, детска и здравствена заштита;
бул. “Илинден“ бр. 82, барака 2,
Тел. (02) 3297 - 321

natasam@skopje.gov.mk

Организиран, бесплатен превоз со посебно адаптирани возила на лица со потешка телесна инвалидност на кои заради движење им е потребна инвалидска количка и лица со тешки моторни пречки

Дневен центар за стари лица и центар за давање помош во домашни услови

Надлежна организација и контакт:
Црвен крст на град Скопје
Тел / Факс: +389 2 3139 578
skopje@redcross.org.mk

Локација:
Даре Џамбаз ул.„11 Октомври“ б.б. - Општина Центар
ул.„Вуковарска“ бр. 23, Општина Чаир.

Дневни центри за лица со интелектуална попреченост

Надлежна организација и контакт:
Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост „ПОРАКА“ Скопје
Тел. 02/ 2451 008

Локација:
бул. “Јане Сандански” бр.70 локал 1, Општина Аеродром
ул.”Васил Ѓоргов” бр.4 (Помеѓу АВРМ и Ортопедски завод Славеј – Скопје,)

Дневните Центри ПОРАКА работат секој работен ден, од 07:00 часот до 16:30 часот.

ПРВ СЕМЕЕН ЦЕНТАР НА ГРАД СКОПЈЕ, Советувалиште за жртви од семејно насилство

Надлежна организација и контакт:
Х.Е.Р.А. – Асоцијација за здравствена едукација и истражување
Тел. 02/ 3215 905
infopsc@hera.org.mk

Локација:
Ул. „Корстурски херои“ бр 54, Скопје

Советувалиште за едукација и превенција од употреба на дроги

Надлежна организација и контакт:
Х.Е.Р.А. – Асоцијација за здравствена едукација и истражување
Тел: 02/3176 950 Водно
Тел: 02/2651 955 Шуто Оризари

Локација:
Амбуланта Водно, Младински центар „Сакам да знам“ на ул. Елисие Поповски бр. 2, Скопје
Амбуланта Шуто Оризари; малдински центар „Сакам да знам“

Комисија за унапредување на правата на пациентите

Надлежна организација и контакт:
Град Скопје, Сектор за јавни дејности, Одделение за социјална, детска и здравствена заштита
бул. “Илинден“ бр. 82, барака 2
Тел. 02 3297 278