Годишна сметка на Буџетот на Град Скопје за 2023 година

Годишна сметка на Буџетот на Град Скопје за 2022 година

Годишна сметка на Буџетот на Град Скопје за 2021 година

Годишна сметка на Град Скопје за 2020 година

Годишна сметка на Град Скопје за 2019 година

Годишна сметка на Град Скопје за 2018 година

Годишна сметка на Град Скопје за 2017 година

Годишна сметка на Град Скопје за 2016 година

Годишна сметка на Град Скопје за 2015 година

Годишна сметка на Град Скопје за 2014 година

Годишна сметка на Град Скопје за 2013 година

Годишна сметка на Град Скопје за 2012 година