Администрација

Согласно член 8 од Одлуката за внатрешна организација на Град Скопје, администрацијата на Град Скопје се организира во 20 сектори и 69 одделенија, и тоа :
Одделение за вработување, унапредување, мобилност и права и одговорности од работен однос;
Одделение за мотивација, оценување, стручно оспособување и усовршување;
Одделение за буџетска координација
Одделение за буџетска контрола
Одделение за сметководство и плаќања
Одделение за утврдување и наплата на данок на промет на недвижности и данок на наследство и подарок;
Одделение за утврдување и наплата на данок на имот
Одделение за утврдување и наплата на комунални такси и други надоместоци
Одделение за присилна наплата, сметководство и плаќања за даноци на имот, комунални такси и други надоместоци
Одделение за прием, издавање, заверка на документи за даноци на имот, комунални такси и други надоместоци
Одделение за проценка на недвижен имот
Одделение за норматива
Одделение за правна заштита
Одделение за поддршка на развој на мали и средни претпријатија, претприемништво и иновации
Одделние за поддршка на развој на занаетчиство и трговија
Одделение за поддршка на развој на туризам и угостителство
Одделение за просторно и урбанистичко планирање
Одделение за уредување градежно земјиште
Одделение за подготвителни работи, недвижен имот, постапка за експропријација на недвижности и имотно правни работи
Одделение за изградба на инфраструктурни и комерцијални (капитални) објекти
Одделение за подготовка на техничка документација од областа на уредување на просторот
Одделение за урбана опрема
Одделение за издавање одобренија за градење
Одделение за комунални работи од областа на водоснабдувањето и одведувањето на урбаните отпадни води
Одделение за комунални работи од областа на комуналната хигиена и за други комунални работи;
Одделение за комунални работи од областа на одржување и користење на паркови и зеленило
Одделение за категоризација, нумерирање и именување на инфраструктурни објекти
Одделение за организација на јавен превоз
Одделение за мониторинг и контрола
Одделение за техничко регулирање на сообраќајот
Одделение за планирање на одржлива урбана мобилност
Одделение за товарен сообраќај и урбана логистика
Одделение за спорт и млади
Одделение за култура
Одделение за социјална, детска и здравствена заштита
Одделение за образование
Одделение за поддршка на процесите во образованието
Одделение за квалитет на амбиентниот воздух, адаптација и намалување на климатски промени, заштита од бучава и нејонизирачко зрачење
Одделение за заштита и унапредување на природата и зеленилото
Одделение за заштита и спречување од загадување на водата и почвата
Одделение за стратешко управување со животната средина и планирање и подигнување на јавната свест за животната средина
Одделение за енергетика, енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија
Одделение за меѓународна соработка
Одделение за соработка и поддршка на здруженија и фондации
Одделение за европска интеграција
Одделение за развој на информациониот систем на Град Скопје
Одделение за географски информационен систем (ГИС)
Одделение за информатичко-комуникациската инфраструктура
Одделение за координација на активностите на градоначалникот
Одделение за односи со јавноста и информации за граѓаните
Одделение за управување со квалитет
Одделение за организација на седници на Советот на Град Скопје
Одделение за поддршка на комисиите и Координативното тело на градоначалници
Одделение за стручни и стручно-административни работи
Одделение за преведување и лекторирање
Одделение за помошни работи
Одделение за комунална инспекција
Одделение за комунални редари
Одделение за инспекција за патен сообраќај и инспекција за патишта
Одделение за даночна инспекција и инспекција за наплата на комунални и други такси
Одделение за инспекциски надзор од другите надлежности на Град Скопје и стручно-административна поддршка на секторот
Одделение за инспекциски надзор над животната средина во Град Скопје;
Одделение за внатрешна ревизија на администрацијата на Град Скопје
Одделение за внатрешна ревизија на јавните претпријатија основани од Град Скопје
Одделение за внатрешна ревизија на јавните установи основани од Град Скопје
Одделение за заштита и спасување и административна поддршка на Територијална противпожарна единица на Град Скопје (БППЗ)
Територијална противпожарна единица на Град Скопје
Одделение за нормативно правни и административни работи од областа на јавните набавки
Одделение за спроведување на постапки за јавни набавки