Администрација

Согласно член 3 од Одлука за внатрешна организацијата на Град Скопје, Градската администрација се организира во следните сектори, одделенија и Територијална противпожарна единица на Градот Скопје:
Одделение за управување со човечки ресурси
Одделение за буџетска координација
Одделение за буџетска контрола
Одделение за сметководство и плаќања
Одделение за утврдување и наплата на данок на промет, наследство и подарок
Одделение за утврдување и наплата на данок на имот
Одделение за утврдување и наплата на даноци, такси и други надоместоци
Одделение за присилна наплата
Одделение за норматива
Одделение за правна заштита
Одделение за планирање на локалниот економски развој
Одделние за занаетчиство, угостителство и трговија
Одделение за туризам
Одделение за Eнергетика, енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија
Одделение за просторно и урбанистичко планирање
Одделение за уредување градежно земјиште
Одделение за изградба на инфраструктурни и капитални објекти
Одделение за подготвителни работи, недвижен имот и постапка за експропријација на недвижности
Одделение за комерцијални (капитални) објекти
Одделение за техничка документација
Одделение за имотно правни работи
Одделение за урбана опрама
Одделение за проценка на недвижен имот
Одделение за комунални работи од областа на водоснабдувањето и одведувањето на урбаните отпадни води
Одделение за комунални работи од областа на комуналната хигиена и други работи
Одделение за комунални работи од областа на одржување и користење на паркови и зеленило
Одделение за категоризација, нумерирање и именување на инфраструктурни објекти
Одделение за планирање и развој на сообраќајот
Одделение за контрола на сообраќајна сигнализација и утврдени режими на сообраќај
Одделение за издавање лиценци и дозволи во областа на сообраќајот
Одделение за јавен превоз - мониторинг и контрола
Одделение за спорт
Одделение за култура
Одделение за социјална, детска и здравствена заштита
Одделение за образование
Одделение за поддршка на процесите во образованието
Одделение за квалитетот на амбиентниот воздух, адаптација и намалување на климатски промени, заштита од бучава и нејонизирачко зрачење
Одделение за заштита на природата
Одделение за заштита и спречување од загадување на водата и земјиштето
Одделение за стратешко управување со животната средина
Одделение за меѓународна соработка
Одделение за соработка и поддршка на здруженија и фондации
Одделение за европска интеграција
Одделение за развој на информациониот систем на Град Скопје
Одделение за географски информационен систем (ГИС)
Одделение за информатичко-комуникациската инфраструктура
Одделение за координација на активностите на градоначалникот
Одделение за односи со јавноста и информации за граѓаните
Одделение за организација на седници на Советот на Град Скопје
Одделение за поддршка на комисиите и Координативното тело на градоначалници
Одделение за јавни набавки
Одделение за стручни и стручно-административни работи
Одделение за преведување и лекторирање
Одделение за помошни работи
Одделение за комунална инспекција
Одделение за комунални редари
Одделение за инспекција за патен сообраќај и инспекција за патишта
Одделение за даночна инспекција и инспекција за наплата на комунални и други такси
Одделение за инспекциски надзор над вршењето на работите од другите надлежности на Градот Скопје
Одделение за внатрешна ревизија на администрацијата на Град Скопје
Одделение за внатрешна ревизија на јавните претпријатија основани од Град Скопје
Одделение за внатрешна ревизија на јавните установи основани од Град Скопје
Одделение за заштита и спасување и административна поддршка на Територијална противпожарна единица на Град Скопје (БППЗ)
Територијална противпожарна единица на Град Скопје