Сектор за заштита на животната средина и природата

Структура
Одделение за квалитетот на амбиентниот воздух, адаптација и намалување на климатски промени, заштита од бучава и нејонизирачко зрачење
Одделение за заштита на природата
Одделение за заштита и спречување од загадување на водата и земјиштето
Одделение за стратешко управување со животната средина
Надлежности

Согласно Член 14 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005) Секторот за заштита на животната средина и природата:

  1. ги врши работите поврзани со заштитата, преземањето мерки и спречување од загадување на водата, воздухот, земјиштето, заштита на природата, заштита од бучава и нејонизирачко зрачење на подрачјето на Градот Скопје;
  2. ја координира својата работа со другите сектори во рамки на градската администрација и врши и други работи што ќе му бидат доверени.
Контакт

Раководител на Секторот за заштита на животната средина и природата:

Цветанка Икономова - Мартиновска

Телефон: +389 2 3297  301

е-мail: Cvetanka.Ikonomova@skopje.gov.mk

Работно време: 08.30-16.30 часот

 

Помошник - Раководител на водител на Секторот за заштита на животната средина и природата: Љиљана Ончевска - Наџинска

Телефон: +389 2 3297  302

е-мail: Liljana.Oncevska@skopje.gov.mk                  

Работно време: 08.30-16.30 часот