Програми

на град Скопје
ПРОГРАМА за финансирање на јавните установи и активностите од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2019 година
Р Е Ш Е Н И Е за финансирање на програми и проекти во рамките на програмската активност „ОД ЦЕНТАРОТ КОН ПЕРИФЕРИЈАТА: КУЛТУРАТА КАКО АЛАТКА ЗА СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ“ за 2018 година
Извештај од спроведена анкета за соработка на Град Скопје со Бизнис секторот
Програма за уредување на градежно земјиште за 2015год.
Програма од областа на средното образование за 2015год.