Програми

на град Скопје
Годишен извештај на единиците на локалната самоуправа за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите - 2023
Решение за доделување на стипендија на средношколци со попречености, ученици во средните училишта на Град Скопје за учебната 2023/2024 година
Политика на интегритет
Годишен извештај за спроведување на Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2022 година
Програмата за Енергетска ефикасност – Промовирање и поттикнување на енергетската ефикасност на Град Скопје за периодот 2022-2024