Програми

на град Скопје
Програма на одделение за социјала за 2020 година
ПРОГРАМА за финансирање на јавните установи и активностите од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2019 година
Р Е Ш Е Н И Е за финансирање на програми и проекти во рамките на програмската активност „ОД ЦЕНТАРОТ КОН ПЕРИФЕРИЈАТА: КУЛТУРАТА КАКО АЛАТКА ЗА СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ“ за 2018 година
Извештај од спроведена анкета за соработка на Град Скопје со Бизнис секторот
Програма за уредување на градежно земјиште за 2015год.