Програми

на град Скопје
Листа на поддржани проекти образование 2022
Финансирани програми, проекти, активности и манифестации во областа на спортот од интерес на Град Скопје за 2022 година
Известување за избор по Јавен повик бр.08-2337/2 од 03.03.2022 година за реализација и финансирање на проекти за поддршка на манифестации и организирање на фестивали во град Скопје за 2022 година
Финансирани проекти и проектни активности на здруженија на граѓани и фондации, од областа на социјална, детска и здравствена заштита во градот Скопје, за 2022 година
Решение за финансирање на програми и проекти од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2022 година