Стратегии

на град Скопје
Европски механизам за цивилна заштита COMMAND d
СТАНДАРДНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА ЗА КРИЗНО КОМУНИЦИРАЊЕ ЗА ГРАД СКОПЈЕ (COMMAND d)
Стратегија со акциски план за развој на културата на Град Скопје 2021-2030 година
Стратегија за развој на туризмот на Град Скопје за периодот 2020-2023
Нацрт Локален Еколошки Акционен План за период 2020-2026