Стратегии

на град Скопје
Формулар за потребата на спроведување на стратегиска оцена на ГУП 2022-2032
RE-CONSTRUCT
Одлука за спроведување на стратегиска оцена на ГУП
Годишен извештај на единиците на локалната самоуправа за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите - Град Скопје
Проект COMMAND d - PPT - Материјал за градење на капацитети за користење на ИТ платформата со обука за интеграција на податоци во реално време во Северна Македонија