Стратегии

на град Скопје
Локална стратегија за дроги на Град Скопје 2015-2020
Стратешки план на Град Скопје за периодот 2016 - 2018 година
Стратегија за туризам, со акционен план на Град Скопје, за периодот 2014-2018 година
СТРАТЕГИЈА за млади на град Скопје
Стратегија за управување со ризици на Град Скопје