Стратегии

на град Скопје
Локална стратегија за дроги на Град Скопје 2015-2020
ЛОКАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ХИВ НА ГРАД СКОПЈЕ
Акциски план за имплементирање на стратегија за меѓуетничка интеграција во образованието и граѓанска вклученост на Град Скопје 2019-2024
Стратегија за меѓуетничка интеграција во образованието и граѓанска вклученост на Град Скопје 2019-2024
Стратешки план на Град Скопје за периодот 2016 - 2018 година