Стратегии

на град Скопје
Одлука за спроведување на стратегиска оцена
Стратегија за мали и средни претпријатија и претприемништвото на Град Скопје со Акционен план за период 2018 – 2021
Стратегија за локален економски развој на Град Скопје, со акционен план за период 2018-2021
Стратешки план на Град Скопје за период 2020-2022 година
ЛОКАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ХИВ НА ГРАД СКОПЈЕ