Правилници

на град Скопје
17.06.2022 Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор на ниво на работодавач – „Град Скопје“ - Скопје
04.05.2022 Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор на ниво на работодавач – „Град Скопје“ - Скопје
01.04.2022 Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор на ниво на работодавач – „Град Скопје“ - Скопје
27.01.2022 Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор на ниво на работодавач – „Град Скопје“ - Скопје
Колективен договор 31.12.2021