Правилници

на град Скопје
Закон за заштита на укажувачите
Упатство за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните и други податоци на укажувачите
Правилник за начинот и постапката на утврдување и исплата на надоместок на штета предизвикана од каснување од бездомни кучиња
Правилник за унифицирање на цените на градежното и земјоделското земјиште и зоните на населените места на подрачјето на Град Скопје при примена на методологија за процена на пазарната вредност
Правилник за систематизација на работни места во Град Скопје