13ти Ноември

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје
2018

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 2018 година

Од областа на науката:

1. МАРГАРИТА ЦАЦА НИКОЛОВСКА

-за придонес во унапредувањето, промоцијата и заштитата на човековите права и слободи и за развој на демократијата и владеењето на правото

 

Од областа на образованието и воспитанието:

1. Проф. м-р АЏИ ФИДА

-за долгогодишна успешна работа во воспитно-образовната дејност

 

Од областа на спортот:

1.АНДРЕЈ СТОЈАНОСКИ

-за остварување на врвни резултати во областа на пливачкиот спорт

 

Од областа на културата:

1. МАРКО КОЛОВСКИ

-за значајни остварувања во областа на музикологијата и музичкото творештво

2.РЕСУЛ ШАБАНИ

-за остварувања во литературната и преведувачката дејност

 

Од областа на уметноста:

1. РАМАДАН ШУКРИ

- за придонес во областа на уметноста, културата, образованието и воспитанието

 

Од областа на публицистиката:

1.СЕФЕР ТАХИРИ

-за остварувања во новинарската и публицистичката дејност 

 

Од областа на архитектурата:

1.ДАНИЦА ПАВЛОВСКА-ЦИГИ

-за долгогодишна посветеност за зачувување на автентичноста и вредностите на градот Скопје во сферата на планирање и управување со просторот

 

Од областа на здравството:

1.ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД „13 НОЕМВРИ“ СКОПЈЕ

-за долгогодишна успешна работа

 

Од областа на хуманитарната активност:

2.ПРОТИВПОЖАРНА БРИГАДА НА ГРАД СКОПЈЕ

-за успешна работа и голем придонес во заштитата и спасувањето на граѓаните од пожари, природни непогоди и други несреќи

 

За ученици и студенти:

1.АРДА МУСТАФАОГЛУ

Ученик во ДМБУЦ „Илија Николовски Луј“ Скопје

-за успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности и за афирмација на градот Скопје

2. МИЛА КОЦЕВСКА, СОФИЈА СТОЈМЕНОВА, НЕНА ГИЕВСКА, МАРИЈА ГАВРИЛОВИЌ, ПЕТАР ТОДОРОВСКИ И ВЕДРАН ЛАУРЕНЧИЌ

Ученици во ООУ „Кочо Рацин“-Скопје

-за хуманост

2017

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 2017 година

Од областа на науката:

1. проф. д-р ХАКИ ИМЕРИ

-за континуирани значајни остварувања во областа на науката и образованието

2. проф. д-р ГОРАН КОНДОВ

-за високи постигнувања  во областа на медицинската науката и хируршката практика

 

Од областа на образованието и воспитанието:

1.ЈАДРАНКА КЛИСАРОВА

-за значајни остварувања во областа на образованието и воспитанието

 

Од областа на културата и публицистиката:

1.ДИМИТАР БАШЕВСКИ

-за долгогодишни високи остварувања во областа на литературата и културата

2.ПУНТОРИЕ МУЧА-ЗИБА

-за долгогодишно континуирано успешно литературно творештво

 

Од областа на уметноста:

1.м-р ВАСИЛ АТАНАСОВ

-за долгогодишна успешна дејност во областа на музичката уметност

2.СТЕФАН ХАЏИ-НИКОЛОВ

-за долгогодишни високи остварувања во областа на сликарството

 

Од областа на здравствената заштита и хуманитарната активност:

1. м-р РАДЕ ИЛИЕВСКИ

-за долгодишна хуманитарна активност

2. д-р ЖАН МИТРЕВ

-за долгогодишен врвен придонес во областа на здравствената заштита

 

Од областа на спортот:                  

1.ЧЕДОМИР ЈАНЕВСКИ

-за долгогодишни врвни резултати во областа на фудбалскиот спорт

2. АТАНАС НИКОЛОВСКИ

-за значајни постигнувања во областа на кајакарскиот спорт

2016

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 2016 година

Од областа на науката:

1. МИХАИЛ ГАРЕВСКИ                        

Универзитетски Професор

-за значајни остварувања во областа на науката, образованието и градежното конструктерство

2.АСЛАН  ХАМИТИ

Професор на Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје

-за значајни континуирани остварувања во науката и образованието

 

Од областа на публицистиката и архитектурата:

1. ВАНГЕЛ БОЖИНОВСКИ

Архитект

-за долгогодишени истражувања, популаризирање и развој на град Скопје и за архитектонско креирање на повеќе значајни објекти.

 

Од областа на образованието и воспитанието:

1. ТОМИСЛАВ ДИМИШКОВСКИ

Професор во пензија

- за значајни остварувања во областа на образованието и воспитанието

 

Од областа на културата:

1. АЛЕКСАНДАР  КУЈУНЏИСКИ 

Писател за деца и млади

-за значајни долгогодишни остварувања во областа на книжевното творештво и културата

 

Од областа на уметноста:

1. МУШЕРЕФ ЛОЗАНА ПРЕКИЌ 

Актерка  во пензија

-за посебен придонес во популаризацијата на театарската уметност во град Скопје

2015

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 2015 година

Од областа на науката и публицистиката:

 

1.Проф. д-р ДИМИТАР МИРЧЕВ

 

2.Доц. д-р БЕКИМ КАДРИУ

 

Од областа на образованието и воспитанието:

 

1. БАКИ БАКИУ

 

 

Од областа на културата:

 

1.ЏАБИР АХМЕТИ

 

2.БРАТИСЛАВ ДИМИТРОВ

 

Од областа на уметноста и архитектурата:

 

1.ЈЕЛЕНА ЖУГИЌ

 

2. Проф. д-р ЈОВАН СТЕФАНОВСКИ-ЖАН

 

 

Од областа на здравствената заштита и хуманитарната активност 

 

1.Проф. д-р ГОРДАНА ПЕТРУШЕВСКА

 

2.ПОЛИКСЕНА ИЛИОСКА

 

 

Од областа на спортот:

 

1.СТОЈНА ВАНГЕЛОВСКА

 

2.ИГОР СТЕФАНОВСКИ

 

 

За ученици и студенти:

 

1.МАРКО МЛАДЕНОВСКИ

 

2014

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 2014 година

Од областа на науката и здравствената заштита:

 

1.Проф.д-р ИЛИЈА ВЕЛЕВ

 

2.Доц.д-р АФРИМ ОСМАНИ

 

Од областа на образованието и воспитанието:

 

1.Проф. д-р ЃУЛУМСЕР КАСАПИ

 

Од областа на културата и публицистиката:

 

1.СИМОН БЕЛИЧАНЕЦ   

 

2.СТОЈАН ТАРАПУЗА

 

Од областа на уметноста:

 

1.СЛАВИЦА ГАЛИЌ – ПЕТРОВСКА

 

2.м-р ДЕЈАН ПРОЈКОВСКИ

 

Од областа на спортот:

 

1.БРАНИСЛАВ ДАВИДОВСКИ

 

За ученици и студенти:

 

1.МАЈА БОШКОВСКА

     

2.ВЕЈЧЕСЛАВ ПОПОВСКИ

2013

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 2013 година

Од областа на науката и здравствената заштита:

 

1.Проф.д-р ИЛИЈА ВЕЛЕВ

 

2.Доц.д-р АФРИМ ОСМАНИ

 

Од областа на образованието и воспитанието:

 

1.Проф. д-р ЃУЛУМСЕР КАСАПИ

 

Од областа на културата и публицистиката:

 

1.СИМОН БЕЛИЧАНЕЦ   

 

2.СТОЈАН ТАРАПУЗА

 

Од областа на уметноста:

 

1.СЛАВИЦА ГАЛИЌ – ПЕТРОВСКА

 

2.м-р ДЕЈАН ПРОЈКОВСКИ

 

Од областа на спортот:

 

1.БРАНИСЛАВ ДАВИДОВСКИ

 

За ученици и студенти:

 

1.МАЈА БОШКОВСКА

     

2.ВЕЈЧЕСЛАВ ПОПОВСКИ

2012

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 2012 година

Од областа на науката
 
 
    1.ЈОВЕ КЕКЕНОВСКИ
    2.АЛЕКСАНДАР ТРАЈАНОВСКИ
 
Од областа на публицистиката
 
    1.ЏЕЛАДИН АСАНИ
    2.ЈП „СЛУЖБЕН ВЕСНИК“ НА РМ
 
 
Од областа на образованието и воспитувањето
 
 
    М-р ВИКТОРИЈА ЕРЕМЕЕВА НАУМОВСКА
 
 
Од областа на културата
 
 
    БРАНКО ЦВЕТКОСКИ
 
 
Од областа на спортот
 
 1.ВЕНЦИСЛАВ НЕДЕВ
 2.ТОМИ АЛЕКСАНДРОВСКИ
 
Од областа на хуманитарната активност и социјалната заштита
 
1.ЦЕНТАР ЗА ПОДДРШКА НА ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ
   -ПОРАКА СКОПЈЕ
 
2.ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ НА РОМСКАТА ЗАЕДНИЦА-СУМНАЛ
 
   ученици и студенти
 
1.АНАСТАСИЈА АВРАМОВСКА СЕКОВСКА
 
2.ХАРИС БАБАЧИЌ
 
3.ЕЛМЕДИНА ХАСАНИ
2011

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 2011 година

Од областа на науката:
Д-р НИКИТА ШЕКУТКОВСКИ
 
 
Од областа на образованието и воспитувањето:
Проф. д-р ЉУБИНКА БАСОТОВА
 
 
Од областа на културата и уметноста:
ДИМИТАР МАСЕВСКИ
ФЕЈЗИ БОЈКУ
  
 
Од областа на публицистиката и новинарството:
БОРИС ПОП ЃОРЧЕВ
 
 
Од областа на спортот:
БОШКО ЗАБОРСКИ
 
 
Од областа на хумнитарната активност:
АЛЕКСАНДАР ЈАНЕВСКИ
 
 
Од областа на стопанството:
МИЧО ПОПОВСКИ
 
 
Од областа на унапредувањето на животната средина:
ЗДРУЖЕНИЕ “ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И ИНФОРМИРАЊЕ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЕКО-СВЕСТ“
 
 
На ученици и студенти
ИВАН АНТОНОВСКИ
ТАСКО СМИЛЕСКИ
АЛЕКСАНДАР СТЕПАНОВСКИ
2010

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 2010 година

од областа на науката
 • Проф. д-р ДИМИТАР КОРНАКОВ
 
 
од областа на публицистиката
 • ЈОРДАН ЦЕКОВ – ДАНЕ
 
од областа на образованието и воспитанието
 • ЗОРИЦА КАРАКУТОВСКА
 
од областа на здраствената заштита
 • Проф. д-р ИЛИЈА ЏОНОВ
 
од областа на уметноста
 • ДЕЈАН ЛИЛИЌ
 • Сојуз за грижа и воспитување на деца
  • ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКА ПЕСНА „ ЗЛАТНО СЛАВЕЈЧЕ“
 
 
од областа на хуманитарната активност
 • Проф. д-р ЉУПЧО АЈДИНСКИ
 
 
од областа на спортот
 • МИРЧЕ ЈАНУШЕВСКИ
  
ученици
 • САШКА ГРУЈОВСКА
 
 
од областа на меѓународна соработка
 • Проф. д-р ГЕРТРАУД МИЛЕР
2009

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 2009 година

од областа на образованието и воспитувањето
 
 • СУГС „ МАРИЈА КИРИ СКЛОДОВСКА“ – СКОПЈЕ
 • МИХАЈЛО ЃЕОРЃИЕВСКИ
 • ВАСИЛ КУЗЕВСКИ
 
од областа на културата
 
 • ДИРЕКЦИЈА ЗА КУЛТУРА И УМЕТНОСТ
 • Проф. ГОРДАНА ЈОСИФОВА – НЕДЕЛКОВСКА
 
од областа на уметноста
 
 • СИМОН ТРПЧЕСКИ
 
од областа на здравствената заштита
 
 • Прим д-р ПЕТАР КРОНЕВСКИ
 • СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ „ ФИЛИП ВТОРИ“
 
од областа архиктектурата и градежништвото
 
 • КОСТА ЗЕКМАНОВСКИ
 • КОЛЕ ЈОРДАНОВСКИ
 
 
од областа на меѓународна соработка
 
 • Проф. д-р ВОЛФГАНГ РАЈЗЕР
 • Доцент  д-р КНЕГИЊА РИХТЕР СОКОЛОВСКА
2008

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 2008 година

од областа на науката
 • Проф. д-р Витомир Митевски

 

од областа на публицистиката

 • Васил Толевски

 

од областа на образованието и воспитувањето

 • Иван Глигоровски
 • СУГС Гимназија „ Раде Јовчевски Корчагин“ – Скопје

 

од областа на културата

 • Горјан Петревски
 • Блаже Миневски

 

од областа на уметноста

 • Горан Божинов
 • Никола Анѓеловски

 

од областа на здравствената заштита и хуманитарната активност

 • Проф. д-р. Кочо Чакалароски
  

од областа на спортот

 • Петар Алексовски - Пепо

 

 

од областа на заштитата и унапредувањето на животната средина и природата

 • Проф. д-р. Јелена Димитријевиќ

 

 

ученици и студенти

 • Александар Димитриев
 • Бранко Илиевски
 • Бојан Костадинов
2007

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 2007 година

од областа на науката
 
 • Проф.д-р ДИМИТАР ПАНДЕВ и  Проф. д-р ВЕРА СТОЈЧЕВА - АНТИЌ
 • Проф. д-р РАДОСЛАВ НАУМОВСКИ
 
од областа на публицистиката
 
 • ЛИЛЈАНА МАЗОВА
 
од областа на образованието и воспитувањето
 
 • СМУ НА ГРАД СКОПЈЕ „ Д-р ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ“ - СКОПЈЕ
 
од областа на културата и уметноста
 
 • АЛЕКСАНДРА МИЈАЛКОВА
 • СЛАВЕ ДИМИТРОВ
 
од областа на здраствената и социјална заштита
 
 • Проф. д-р ЖИВКО ПОПОВ
 
од областа на спортот
 
 • ЖИВКО ДУКОВСКИ
 • ИВО ЦВЕТКОВСКИ
 
од областа на архитектурата
 
 • ОЛГА ЧОЛАНЧЕВСКА
 
од областа на меѓународна соработка
 
 • ДУШАН ЈОВАНОВИЌ
 • ЈОАХИМ БЛАИШТАИН
 
ученици и студенти
 
 • ФОЛКЛОРНА СЕКЦИЈА НА ОУ „ ДИМИТАР МИЛАДИНОВ“ -СКОПЈЕ
 • МАРКО БЛАЖЕВСКИ
 • МАРКО МАНЧЕВ
2006

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 2006 година

од областа на науката
 • Проф. р-р Ѓорѓи Здравев
 
 
од областа на публицистиката
 • Национален портал за туризам EXPLORING MAKEDONIA. COM
 
 
од областа на образованието и воспитанието
 • Аднан Агаи и Кимете Агаи
 • Средното училиште на Град Скопје „ Георги Димитров“- Скопје
 • Елена и Кристина Георгиеви
 • Виктор Симјановски
 
од областа на општествени и хуманитарни активности
 • Проф. д-р Весна Велиќ-Стефановска
 • Прим.др Милош Грубовиќ
 
 
од областа на спортот
 • Зоран Михајлов
 
од областа на меѓународна соработка
 • Д-р Гинтер Никлевски
2005

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 2005 година

од областа на науката
 • Проф. д-р Владимир Дуковски
 • Доц. д-р Глигорие Вртаноски
 
 
од областа на публицистиката
 • Издавачка куќа„ Матица македонска“ -Скопје
 
 
од областа уметноста и културата
 • Јован Пашти
 • Мара Исаја
 • Стефче Стојков
 
од областа на образованието и воспитанието
 • Раде Илиевски
 • Државно средно училиште „ Димитадр Влахов“ -Скопје
 • Јавна установа за деца, детска градинка „Детска радост“ -Скопје
 • Илинка Иваноска   
 
од областа на здраствената заштита
 • Академик.Проф. Момир Поленаковиќ
 
од областа на општествени и хуманитарни активности
 • Црвен крст на Град Скопје
2004

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 2004 година

од областа на науката
 • Проф. д-р Александар Ставридис
 • Доц. д-р Билјана   Таушанова
 • Ас. д-р  Марина   Анастасова- Китановска
 • Ас. Д-р Сашо Дохчев
 • Академик Крум Томовски и   Проф. д-р Борис Петковски
 • Д-р Мирјана Менковска
 
од областа на културата и уметноста
 • Д-р Јане Коџабашија
 • Д-р Мирјана Менковска
 
од областа на образованието и воспитанието
 • Кадри Хаџихамза
 • Државно средно училиште „ Никола Карев“ - Скопје
 • Основно училиште „ Димитар Влахов“ - Скопје
 • Александар Ѓурчиновски
 • Димитар Ќосевски
 • Сандра Ристовска
 • Стефан Плескоњиќ
 
од областа на здраствената заштита
 • ЈЗО „ Здравствен дом на Скопје“ - Скопје
 
од областа на општествени и хуманитарни активности
 • Центар за детско уметничко изразување, музикологоја и психофизичка релаксација„ Џунџуле“- Скопје
 
од областа на спортот
 • Агон Саити
 • Лазар Поповски
 
од областа на меѓународна соработка
 • Д-р Герхард Кригер
2003

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 2003 година

од областа на културата и уметноста
 • Вања Лазарова- Димитрова
 • Томе Серафимовски
 • Турска драма при театарот на народностите- Скопје
 
од областа на образованието и воспитанието
 • Снежана Димитрова
 • Жарко Кујунџиски
 
од областа на здраствената заштита
 
 • Проф. д-р Дејан Докиќ
 
од областа на стопанството
 • Макстил АД- Скопје
 
од областа на спортот
 • Дејан Недев
 
од областа на меѓународна соработка
 • Денис Боувен
2002

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 2002 година

од областа на науката
 • Снежана Велковска
 • Снежана Веновска-Антевска
 • Лидија Тантуровска
 • Олгица Додевска-Михајловска
 • Јавна научна установа „ Економски институт“- Скопје
 
од областа на публицистиката
 • Ѓорѓи Поповски
 • Томислав Таневски
                          
од областа на културата и уметноста
 • Весна Гиновска-Илкова
 • Ресул Шабани
 • Томислав Османли
 • Друштво на писателите на Македонија
 
 
од областа на образованието и воспитанието
 • Основно училиште „ Климент Охридски“ с. Драчево
 • Ена Таневска
 • Стојан Трајановски
 
од областа на општествени и хуманитарни активности
 • Виолета Димовска
 
од областа на спортот
 • Ракометен клуб „ Кометал“ Ѓорче Петров- Скопје
 
 
од областа на меѓународна соработка
 • Жан Франсоа Терал
2001

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 2001 година

од областа на науката
 • Проф.д-р Ванчо Стојчев
                      
од областа на публицистиката
 • Јасминка Миронски
 
од областа на културата и уметноста
 • Емил Рубин
 
од областа на образованието и воспитанието
 • Мира Евгениевска
 • Александар Зафировски
 • Весна Киранџиска
 • Ирина Пановска
 
од областа на меѓународна соработка
 • Вернер Трини
 • Герхард Конишевски
2000

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 2000 година

од областа на публицистиката
 • Сефер Реџеп Муслиу
 
 
од областа на културата и уметноста
 • Драган Шуплевски
 • Лилјана Велјанова
 • Љупчо Маленков
 
 
од областа на образованието и воспитанието
 • Марина Темелковска
1999

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1999 година

од областа на науката
 • Проф. д-р Бранко Зеленков
 
 
од областа на културата и уметноста
 • Проф. д-р Петар Муличков
 
од областа на здраствената заштита
 
 • Институт за рехабилитација на слух, говор и гласот „ Скопје“-Скопје
 
од областа на образованието и воспитанието
 • Билјана Тојтовска
 • Драшко Накиќ
 • Ѓорѓи Ѓеоргиевски
 • Светлана Познановиќ
1998

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1998 година

од областа на науката
 • Лидија Богоевиќ-Кумбараџи
 
од областа на публицистиката
 • Дневен весник „ Дневник“
 
                        
од областа на образованието и воспитанието
 • Ивона Крстева
 • Марко Савевски
 • Теа Северова
 
 
од областа на културата и уметноста
 • Рафет Абази
 • Томе Арсовски
 • Климе Коробар
 
од областа на здраствената заштита
 • Д-р Коста Секуловски
 • Универзитетска клиника за ортопетски болести при Клинички центар-Скопје
 
од областа на стопанството
 • Насте Спасовски
 
од областа на општествени и хуманитарни активности
 • Савка Тодоровска
 
од областа на спортот
 •  Ѓорѓи Хаџи-Васков
 
од областа на меѓународна соработка
 • Д-р Николас Амбрејзис
1997

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1997 година

од областа на науката и публицистиката
 • Проф. д-р Илија Ацевски
 
од областа на културата и уметноста
 • Илија Богоевски
 • Димитар Станковски
 • М-р Стојан Димов
 
од областа на здраствената заштита
 •  Проф. д-р Илија Бојаџиев
 
 
од областа на образованието и воспитанието
 • Проф. д-р Јелица Николовска
 • Ана Марија Христова
 • Филип Лазаровски
 
 
од областа на општествени и хуманитарни активности
 • Проф. д-р Тодор Стојчевски 
 • Баронесата Сју Рајдер
1996

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1996 година

од областа на науката и публицистиката
 • Д-р Кирил Дојчиновски
 
од областа на културата и уметноста
 • Миле Корубин
 • Драган Спасов
 
 
од областа на здраствената заштита
 • Д-р Кирил Петровски
 
од областа на општествени и хуманитарни активности
 
 • Еколошко друштво „ Чешма Св. Петка“- Скопје
 • Извиднички одред „Методија Митевски -Брицо“ при ОУ „ Кузман Јосифовски Питу“ -Скопје
 
од областа на образованието и воспитанието
 • Гордана Георгиева
 • Литературна секција при ОУ „Димитар Миладинов“- Скопје
 • Ирина Наумовска
 • Мирко Петрушевски
 • Љубица Спасовска
1995

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1995 година

од областа на културата и уметноста
 
 • Димитар Малиданов
 • Бајруш Мјаку
 
од областа на здраствената заштита
 
 • Проф.д-р Томе Туџаров
 • Проф.д-р Иван Даскалов
 
од областа на образованието и воспитувањето
 
 • Игор Граматиков
 • Литературна секција при ОУ „ Гоце Делчев“ с. Љубанци
 
од областа на спортот
 •  Александар Маленков
 
 
од областа на меѓународна соработка
 •  Г-гин Ричард Њухајзел
1994

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1994 година

од областа на науката
 
 • Стево Божиновски
 • Новица Велјановски
 
 
од областа на публицистиката
 
 • Данило Коцевски
 
 
од областа на здравството
 
 • Тодорка Николова
 
од областа на меѓународната соработка
 
 • Тим Махон- член на Градскиот Совет на Братфорд, в.Британија   
1993

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1993 година

од областа на науката
 
 • Васил Дрвошанов
 
од областа на културата и уметноста
 
 • Сунчица Божиновска
 • Киро божиновски
 
од областа на архитектурата
 
 • Лудек Кубеш
 
 
од областа на екологијата
 
 • ОПСТАНОК“ еколошко друштво
 
 
од областа на физичката култура
 
 • Кире Филиповски
 
од областа на меѓународната соработка
 
 • Петар Шенлајн- градоначалник на Нинберг, СР Германија
1992

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1992 година

од областа на публицистиката
 
 • Љубиша Монев
 
од областа на науката
 
 • Кирил Пенушлиски
 
 
од областа на образованието и воспитувањето
 
 • Петранка Нарашанова
 
од областа на културата и уметноста
 
 • Васка Илиева
 • Снежана Конеска-Руси
 • димче Николески
 • Душка тасеска
 • Стевио и Есма Теодосиевски
 
од областа на стопанството
 
 • Панче Грнчаровски
 
од областа на физичката култура
 
 • Ивко Панговски
1991

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1991 година

од областа на културата и уметноста
 
 • Љубомир Белогаски
 • Васил Атанасов
 • Владимир Светиев
 • Димитар Чудо
 • АНСАМБАЛОТ Н А МАНДОЛИНСКИОТ ОРКЕСТАР ПРИ ДОМОТ НА МЛАДИТЕ „ 25 МАЈ“
 • Тања Вуисиќ
 
од областа ба физичката култура
     
 • Мичо Поповски
1990

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1990 година

од областа на науката
 
 • Владимир Георгиевски
 • Георги Старделов
 
од областа на стопанството
 
 • Танас Трајковски
 • Приватано претпријатие КОМПЈУТРОНИКА“
 • Железничко транспортно претпијатие ДОО „ФЕРШПЕД“
 
од областа на образованието и воспитувањето
 
 • Душан Аревски
 • Цане Котевски
 • Зорка Масин
 • Милица Петреска
 
      од областа на културата и уметноста
 
 • Ане Василевски
 • Кирил Рибарски
 • Петар Хаџибошков
 • ДРАМСКИ ТЕАТАР
 • ДРУШТВО НА ПИСАТЕЛИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
 • КУЛТУРНО ПРОСВЕТНА ЗАЕДНИЦА НА СКОПЈЕ
 
 од областа на здравството
    
 • Петко Чадиковски
 
од областа на физичката и техничка култура
       
 • Наташа Мешковска  
 • Клубот за микросметачка техника пти домот на НАРОДНА ТЕХНИКА ВО Скопје
 • Клубот на млади техничарии природници при „ ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО“
 
од областа на општествените активности
 
 • КООРДИНАЦИОНЕН ОДБОР НА ДРУШТВАТА НА ЦРВЕНИОТ КРСТ „ТРЕСКА“ СКОПЈЕ
 
од областа на информативната дејност
 
 • СКОПСКА РУБРИКА НА ВЕСНИКОТ „НОВА МАКЕДОНИЈА“
 • СКОПСКА ПРОГРАМА НА ТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ
1989

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1989 година

од областа на науката
 
 
 • Предраг Поповски
 • ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО ПРИ РО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ
 • РО РУДАРСКИ ИНСТИТУТ
 
од областа на стопанството
 • Глигор Станчев
 • РО „ТЕХНОГАС“
 • РО „ЈУГОСУРОВИНА“
 • ЦЕНТАР ЗА МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТОЛОГИЈА ПРИ РО „ АЛКАЛОИД“    
 
од областа на образованието и воспитувањето
 
 • Софија Стефановска
 • Србољуб Бурчевски
 • Станка Славенска 
 • Училишен центар за железнички и ПТТ сообраќај „ ВЛАДО ТАСЕВСКИ“
 • Угостителски училишен центар „ ЛАЗАР ТАНЕВСКИ“
 
од областа на културата и уметноста
     
 • Бедија Беговска
 • Олга Милосавлева
 • Сотир Галабовски
 • Весникот „МЛАД БОРЕЦ“
 • ООЗТ „БАЛЕТ“ при МНТ
 
од областа на социјалната заштита
 
 • Величко Андреевски
 
 
од областа на здравството
 
 • ООЗТ КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИ- СТИЧКА СЛУЖБА ПРИ ЗДРАВСТВЕНИОТ  ДОМ НА СКОПЈЕ
     
од областа на физичката и техничката култура
 
 • Милош Вучидолов
 • Клубот на млади техничари при Оу„ ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“
 
од областа на општествените актиности
 • Трајко Стојковски -Бузо
 • ЦАРИНАРНИЦА СКОПЈЕ
 • МЗ „ЦВЕТАН ДИМОВ“
 • Друштво на ЦРВЕНИОТ КРСТ при
 • РАФИНЕРИЈА „СКОПЈЕ“
1988

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1988 година

од областа на науката
          
 • Александар Анѓелов
 
      од областа на стопанството
 
 • РО „КОМУНАЛЕЦ“
 • РО „ 9 МАЈ
 • Молерофарбарска РО „УКРАС“
 • Нако Николовски
 • Винко Србљак
 • Томислав Димоски,Диванис Милосиев, Димитрија Цветковски, Ѓорѓи Филипов, Светлана Тасевска, Миле трајковски, Димитар Николов, Драги Милошевски, Бранислав Миленковски
 
од областа на образованието и воспитувањето
 
 • ОУ „ ВЕРА ЦИРИВИРИ“ -ТРЕНА“
 • ОУ „ЛАЗО ТРПОВСКИ“
 • Јован Петровски
 • Александар Чачоровски
 • Димитар Пачуковски
 
од областа на културата и уметноста
 
 • Зоран Велевски
 • Глигор Чемерски
 • Тофе Дракулевски
 
од областа на здравството
     
 • Божидар Баланчевски 
 
 
од областа на физичката култура
 
 • Јован Шуков
 
од областа на општествените активности
    
 • Секција на 12-та МНОУ БРИГАДА
 • МЗ „ БУКОВИК“
 • МЕСНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ССРНМ „ ВАРДАР“
 •  Хамдија Реџиќ
1987

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1987 година

од областа на науката
 
 • Драгослав Ортаков
 • Томе Саздов
 
      од областа на стопанството
 
 
 • СОЗТ МЕТАЛСКИ ЗАВОД „ТИТО РО ФАБРИКА ЗА ОПРЕМА   И ПРЕНОСНИЦИ
 • РО„МАКМЕТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ“
 • Љупчо Стојковски
 • Милорад Стефановски
 
 
      од областа на образованието и воспувањето
 
 • Трговски училишен центар „ЦВЕТАН ДИМОВ“
 • ОУ „ ВЛАДИМИР НАЗОР“
 • ОУ „29 НОЕМВРИ“
 • Александар Цветковски
 • Никола Петров
 
од областа на културата и уметноста
 • Столе Попов
 • Стојан Стојков
 • ЗДРУЖЕНИЕ НА КОМПОЗИТОРИТЕ
НА МАКЕДОНИЈА
 • Томислав Османли
 
од областа на здравството
 • ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ -ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ
 • Димитар Ивановски      
       
од областа на физичката култура
 
 • АКАДЕМСКИ ПЛИВАЧКО- ВАТЕРПОЛО КЛУБ „ СТУДЕНТ“
 • Ѓорѓи Спасов
 
од областа на општествени активности
 
 • ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НА НА ЦРВЕНИОТ КРСТ „ГАЗИ БАБА“
 • Младинска работна бригада
 • „ЦВЕТАН ДИМОВ“
1986

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1986 година

од областа на науката
 
 • Блаже Коневски
 • Трајко Стаматоски
 • Бојан Подолешов
 
од областа на стопанството
 
 • Емилија Икономова
 • Димче Петровски, Илија Хаџидамовски, Слободан Чаловски,Љубе Блажевски, Јованче Наумовски, Ристе Здравевски
 • Благоја Сарагинов,Живко Талевски, Борис Мешков,Томислав Новаковски, Слободан јованов, Ничо Ников
 • РО„ СТОКОПРОМЕТ“       *    ГРО„ МАВРОВО“ ООЗТ „МАВРОВОМОНТ“
 • РО„ЈУГОХРОМ3 ООЗТ„РУДНИЦИ И СЕПАРАЦИЈА ЗА ХРОМ“ Радуша
 • РО РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА „СКОПЈЕ“ ООЗТ ЕНЕРГЕТИКА
 
од областа на образованието и воспитувањето
 
 • Драган Кузмановски
 • Круме Трајковски
 • Специјално основно училиште
 • „ ИДНИНА“
 • ОУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“
 • ОУ „КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ“
 
од областа на културата и уметноста
 
 • Кирил Ристоски
 • Стела Слеанска Стојановска
 • Видое Подгорец
 • Група „ЛЕБ И СОЛ“
 • КУД „ МЕТАЛЕЦ“
 
 
од областа на здраството
 
 • Илија Васков
 • ВОЕНА БОЛНИЦА СКОПЈЕ
 • РО „ГРАДСКА АПТЕКА“
 
од областа на социјалната заштита
 
 • Завод за згрижување,воспитување и образование на деца и младинци „РАНКА МИЛАНОВИЌ“од областа на физичката и техничката култура
 • Душан Станимировиќ
 • Фудбалски клуб „ВАРДАР“
 • Клуб на млади техничари и приро-дњаци ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
с. Стајковци
 • Клуб на филмски аматери
 • „ КАМЕРА 300“ 
 
      од областа на општествените активности
 
 • Сабри Адеми
 • МЗ „НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ“
 • МЗ с. ОРЕШАНИ
1985

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1985 година

од областа на науката
 
 • Христо Андонов Полјански од областа на образованието и воспитувањето
 • Никола Димитров
 • Снежана Пановска
 • Вера Бошњаковска
 • Јусуф Хамза
 • РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст„СНЕЖАНА“
 • ОУ „ЖИВКО БРАЈКОВСКИ“
 • Економско училиште „Борис Кидрич“ од областа на културата и уметноста
 • Мице Јанкуловски
 • Душко Костовски
 • Веле Смилевски
 • НИП „НОВА МАКЕДОНИЈА ООЗТ„ДЕТСКА РАДОСТ3
 • Дом на младите„ 25 МАЈ
   
 
       од областа на стопанството
 
 • Тодор Дамјановски
 • РО РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА „ СКОПЈЕ“
 • СОЗТ ОХИС РО„ОДРЖУВАЊЕ“
 • РО „ГАЗЕЛА“ индустија за чевли и гумени производи
 
од областа на физичката култура
 
 • Стојна Ванѓеловска
 • Спортско друштво„ Партизан“ -Друштво за физичко воспитание и спортска рекреација „ НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ
 
од областа на здравството
 
 • Вера Долгова Корубин
 • ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ од областа на општествените активности
 • Даница Велкова
 • Радосав Рашовиќ
 • МЗ„МИЛЕ АРСОВСКИ3
 • МЗ „МРШЕВЦИ“
 • ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР
 • ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЈУЗОТ НА НА РЕЗЕРВНИТЕ ВОЕНИ СТАРЕШИНИ„ КИСЕЛА ВОДА“
 • Младинска работна бригада  „ ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ ДАМЕ“
1984

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1984 година

од областа на науката
 
 • Манол Пандевски
 • Јаким Петровски
 • Цветан Грозданов
 
од областа на образованието и воспитувањето
 
 • Стојче Темелковски
 • Ристо Наумовски
 • Божин Барутовски
 • Ро за воспитување, образование и згрижување на деца од предучилишна возраст „РАСПЕНА МЛАДОСТ“
 • ЦОУ„25 МАЈ“
 • ОУ „САВА КОВАЧЕВИЌ
 
Од областа на културата и науката
 • Димитар Солев
 • Петар Бакевски
 • Александар Сариевски
 • Коста Бојаџиевски
 • Марија Бошкова
 • Женски младински хор „25 МАЈ“
 • НИО „ СТУДЕНСКИ ЗБОР“
 • РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ ООЗТ РАДИО СКОПЈЕ
 • АКУД „МИРЧЕ АЦЕВ“
 
 
од областа на стопанството
 
 • Александар Ичевски
 • Киро Симовски
 • Александар Симески
 • Крсто Врбовски
 • РО за произвоство и промет на детска конфекција и трикотажа
 • „НАШЕ ДЕТЕ“
 • ОХИС „ НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ ООЗТ Ф-ка за произвоство на хемикалии за земјоделство „ПЕСТИЦИДИ“
 • РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗНИЦА „СКОПЈЕ3 ООЗТ „ ЛАДНА ВАЛАВНИЦА“
 • РО „ ИНТЕРПРОМЕТ“
 • РО ЗА ПТТ СООБРАЌАЈ „ СКОПЈЕ“
   
 • ООЗТ ЗА ТТ ВРСКИ „ ГРАДСКА“
   
 
од областа на физичката култура
 
 • Насе Насев
 • АКАДЕМСКИ КОШАРКАРСКИ КЛУБ
 • „ СТУДЕНТ“ - ЖЕНСКА ЕКИПА
од областа на здравството
 
 • БОЛНИЦА ЗА НЕРВНИ И ДУШЕВНИ  БОЛЕСТИ од областа на социјалната заштита
 • Центар за згрижување на стари и изнемоштени лица „13 НОЕМВРИ“
 • Василка Ристовска
 
од областа на општествените активности
 
 • Симо Штерјовски
 • Младен Димитрашиновиќ
 • Душан Сенковски
 • Славе Серафимовски
 • Иван Ивановски
 • МЗ „ ИЛИНДЕН“
 • МЗ„КАРПОШ III“
 • ОО НА ССММ ВО РО „ЛУКС“
 • ОО НА ССММ МЕТАЛУРШКО ПРОИЗВОСТВО РО „ АЛУМИНА“
1983

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1983 година

од областа на науката
 
 • Иван Мукулчиќ
 • Владимир Картов
 • Георги Димировски
 
од областа на образованието и воспитувањето
 
 • Даница Петровска
 • Гордана Смиљаноска
 • Ѓула Сарачини
 • Петар Илиевски
 • Предучилишна установа „ВЛАЕ“
 • ОУ „БРАЌА РИБАР“
 • ОУ „МИРЧЕ АЦЕВ“
 • Градежно-машински центар „ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ-ДАМЕ“
 
од областа на културата и уметноста
 
 • Љупка Џундева
 • Ристе Стефановски
 • Зорица Пуровска
 • Киро Георгиевски
 • Селман Јусуфи
 • КУД „ЈЕНИ ЈОЛ“
 
од областа на стопанството
 
 • Симеон Героски
 • Коце Атанасов, Атанас Атанасовски, Зоран Жабевски, Петре Атанасовски, Ѓорѓи Крцоски, Коста Костовски, Никола Цветковски
 • ЖТО-ООЗТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ АВТО СООБРАЌАЈ „СКОПЈЕ“
 • МЕТАЛСКИ ЗАВОД „ТИТО“ РО ЗА „АЛАТНИ МАШИНИ“
 • РО „ГАЗЕЛА“ ООЗТ „ЧЕВЛАРА“
 
од областа на физичката култура
 
 • Тодор Тодоровски
 • Димче Кичевски
 • СОЈУЗОТ НА ФУДБАЛСКОТО ПОДРАЧЈЕ СКОПЈЕ
 
од областа на општествените активности
 
 • Томе Данаиловски
 • Душанка Крстева
 • МЗ „ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ“
 • МЗ „РАЈКО ЖИНЗИФОВ“
1982

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1982 година

од областа на науката 
 • Петар Миљковиќ – Пепек  
од областа на образованието и воспитувањето 
 • Димо Петрески
 • Климе Каневче
 • Димитар Џиџев
 • Војо Вељановски
 • Душка Ивановска
 • Даница Георгиевска
 • Станислава Јаневска
 • ЦОУ „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“
 • Музичко-балетски училишен центар „ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ-ЛУЈ“ 
од областа на културата и уметноста 
 • Дарко Марковиќ
 • Делчо Михајлов
 • Љубомир Бранѓолица
 • Глигор Поповски
 • Петар Темелковски
 • Железничкото КУД „ ВЛАДО ТАСЕВСКИ “
 • СКОПСКИОТ ДУВАЧКИ КВИНТЕТ  
од областа на архитектурата 
 • Благој Колев  
од областа на стопанството  
 • Оливер Ромевски, Стојан Грковски
 • Марко Боцевски
 • Никола Белогаски и Кузман Младеновски
 • Миле Тодоровски
 • ГРО „ПЕЛАГОНИЈА“-ООЗТ ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ ИИЗВЕДУВАЊЕ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО
 • ОХИС РЗ ИРИ – РАБОТНА ЕДИНИЦА ПЛАН-3
 • РО „ТРГОТЕКСТИЛ“ увоз-извоз
 • СОЗТ МЕТАЛСКИ ЗАВОД „ТИТО“-„СОПИРАЧКА ОПРЕМА“
 • РО „АДИНГ“  
од областа на физичката и техничката култура 
 • Васил Франговски
 • Лујза Гашева
 • Шабан Трстена
 • Елизабета Божиновска
 • ОУ „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“
 • Лазар Величковски
 • Клубот на млади техничари и природњаци природњаци при „ВЕРА ЈОЦИЌ“ 
од областа на општествените активности  
 • Миле Арсениевски
 • Благоја Јордановски
 • Аница Божиновска
 • МЗ „КАРПОШ II“  
1981

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1981 година

од областа на науката 
 • Глигор Тодоровски  
од областа на образованието и воспитувањето 
 • Петар Тагасовски
 • Стојанка Ристова
 • Вера Поповска
 • Ментас Алајбегу
 • Десанка Стојчевска
 • Машинско металуршки училишен центар„ПАНЧЕ АРСОВСКИ“
 • Училиште за физичка култура „МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО“
 • ОУ „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“
 • ОУ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЌ“
 • Детска установа „11 ОКТОМВРИ“  
од областа на уметноста 
 • Вангел Коџоман
 • Милица Стојанова
 • Георги Сталев
 • Иван Ивановски
 • Томислав Ѕографски
 • Душан Наумовски
 • ТЕАТАР НА НАРОДНОСТИТЕ
 • СВЕТСКА ГАЛЕРИЈА НА КАРИКАТУРИ  
од областа на стопанството 
 • Драган Златевски
 • Драган Лазаревски
 • Иван Мицковски
 • Јован Андонов, Коле Спасевски, Ѓоко Скерлев, Гроздан Величковски, Димитар Ефремов, Владо Весов
 • ГРО „ТЕХНИКА“
 • РО „МАКЕДОНИЈА ПРОЕКТ“
 • РО „МАКЕДОНИЈА СПОРТ“
 • Тутунски комбинат „БЛАГОЈА ДЕСПОТОВСКИ – ШОВЕЉ“
 • РО „ЕЛЕКТРО СКОПЈЕ“ 
од областа на физичката култура 
 • Мирче Опеловски
 • Михајло Илиевски
 • Фудбалски клуб „БАЛКАН“
 • Младинско спортско друштво „СКОПЈЕ“  
од областа на здравството 
 • Стефан Стефков  
од областа на општествените активности
 • Џемаил Буцоли
 • МЗ „ПЕРПАРИМИ“ с.Грушино
 • МЗ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
 • Слободанка Костова 
1980

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1980 година

од областа на образованието и воспитувањето 
 • Мира Сотировска
 • Стефка Прокопиева
 • Шефкет Короли
 • Ристо Георгиевски
 • Предучилишна установа „КОЧО РАЦИН“
 • ОУ „РАЈКО ЖИНЗИФОВ“
 • ОУ „ТЕФЕЈУЗ“
 • Ученичка задруга на ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ с.Драчево
 • Медицински училишен центар „ДР.ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ“  
од областа на културата 
 • Ристо Лазаров
 • Мето Јовановски
 • Борко Лазески
 • Скендер Кули
 • Перо Петровски
 • Ансамбл за народни песни и игри „ТАНЕЦ“  
од областа на стопанството
 
 • Дане Мојсовски
 • Панде Толевски
 • Вито Петрушевски
 • МЕТАЛСКИ ЗАВОД „ТИТО“- ООЗТ „ЛЕАРНИЦА“
 •  ГП „МАВРОВО“ – ООЗТ „ВИСОКОГРАДБА“
 • РО „ЖИТО ЛУКС“
 
од областа на физичката култура 
 • Александар Тасевски
 • Ристо Таков
 • Планинарско-спелеолошко друштво „ПЕОНИ“  
од областа на здравството 
 • Љубомир Котевски  
од областа на општествените активности 
 • МЗ населба Драчево
 • МЗ „ТАФТАЛИЏЕ I“
 • Општа организација на црвениот крст „КАРПОШ“  
1979

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1979 година

од областа на науката
 • Славка Фиданова
 • Радова Перчинковски  
од областа на образованието и воспитувањето 
 • Кирил Спасов
 • Пане Тодоров
 • Драган Мишковски
 • Трајче Геловски
 • Загорка Малинковска
 • ЦЕНТАР ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ
 • детски јасли „ РАДЕ ЈОВЧЕВСКИ – КОРЧАГИН “
 • ОУ „ СТИВ НАУМОВ “
 • ОУ „МОША ПИЈАДЕ “
 • ОУ „ ФАИК КОНИЦА “с. Радуша  
од областа на културата 
 • Славко Јаневски
 • Стефан Маневски
 • Јасминка Чакар
 • Благоја Прличков
 • Теофил Шулајковски
 • Тома Прошев
 • Јован Павловски
 • Владимир Ангеловски
 • КУД „ КОСТА АБРАШЕВИЌ “
 • КУД „ ПРАЛИПЕ “
 • ЕСТЕТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА ПРИ НАСТАВНО-НАУЧНАТА СТУДИСКА ГРУПА ЗА ФИЛОЗОФИЈА НА ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
 • Библиотека „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ “  
од областа на стопанството
 • Радисав Кочовски
 • Тодор Блажевски
 • Фабрика за производство на пиво, слад и безалкохолни пијалоци „ СКОПЈЕ“ – Скопје
 • „ХЕМТЕКС “
 • ГРО „МАВРОВО “
 • РО „АГРОМЕХАНИКА “  
од областа на физичката и техничката култура  
 • Димитрија Поповски
 • Тихомир Цветковски
 • Друштво за физичко воспитување и спортска   рекреација „ПАРТИЗАН“ – Ѓорче Петров
 • Клубот на млади техничари и природњаци при ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
 • АКАДЕМСКИ КОНО КЛУБ – СКОПЈЕ  
од областа на здравството 
 • ИНСТИТУТ ЗА ГРАДНИ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗА НА СРМ
 • ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА – ООЗТ ДЕТСКА НЕУМО-ФТИЗИОЛОГИЈА  
од областа на општествените активности 
 • ГРАДСКИ СОЈУЗ НА ИЗВИДНИЦИТЕ
 • Васил Георгиевски
1978

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1978 година

од областа на науката 
 • Александар Матковски
 • Иван Катарџиев
 • Борис Петковски  
од областа на културата
 • Ленче Делова
 • Ефтим Клетников
 • Никола Лазаревски
 • Констатин Танчев
 • ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА И ИМФОРМАЦИЈА
 • КУД „КИТКА “  
од областа на образованието и воспитување 
 • Вера Христова
 • Васил Попдучев
 • Галаба Димеска
 • Сениха Велим
 • Марија Сјеклоќа
 • гимназија „ ЦВЕТАН ДИМОВ “
 • АСУЦ „ БОРО ПЕТРУШЕВСКИ “
 • пионерски дом „ КАРПОШ “
 • детска установа „МАЈСКИ ЦВЕТ “
 • ОУ „ КИРИЛ И МЕТОДИЈ “
 • ОУ „ БРАЌА РАМИЗ ХАМИД “
 • ОУ „КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ  
од областа на стопанството 
 • Негре Новаковски
 • Спасе Мојсовски
 • Митре Бендевски, Јосиф Дракуловски,Дамјан Савевски, Лазар Шериовски, Александар Смилковски, Добри Таневски, Реџеп Садиковски, Саит Деаровски и Рамадан Демировски, Иван Дичев, Србобран Обрадовиќ, Јонче Крстевски, Павле Марковиќ, Петре Трајковски, Добре Тодоровски, Стефко Стефановски, МихајлоДимчевски и Богдан Симоновски
 • ГП „ПЕЛАГОНИЈА“ ООЗТ VI ГРАДИЛИШТЕ. ООЗТ III ГРАДИЛИШТЕ, „ГРАНИТ“ ООЗТ IV ГРАДИЛИШТЕ
 • Панда Зографска, Билјана Филиповска, Лилјана Петровска, Македонка Ивановска, Јагода Мицајкова, Милица Каровска, Владимир Пота
 • ИГМ „СКОПЈЕ“
 • РО „РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА“
 • ГРАФИЧКИ ЗАВОД „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
 • Работна организација за интернационален транспорт      и шпедиција „ВАРДАР“
 • ООЗТ „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ при „ИНТЕРПРОМЕТ“-Скопје
 • РО РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА „СКОПЈЕ“ ООЗТ ВАЛАЛНИЦА ЗА СЛАБИ И ДЕБЕЛИ ЛИМОВИ
 • Земјоделска задруга „СЛОБОДА“ Зелениково  
од областа на физичката и техничката култура 
 • Јордан Ангеловски
 • Андон Симовски
 • Боречки клуб „ВАРДАР“
 • Железничко спортско друштво „РАБОТНИЧКИ“  
од областа на здравството 
 • Веле Велев
 • ООЗТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈКИ И ДЕЦА ПРИ ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ 
од областа на информативната дејност
 • НИП „НОВА МАКЕДОНИЈА“ – ООЗТ „ВЕЧЕР“
 • Светислав Ќурапов  
од областа на општествените активности 
 • МЗ „ АВТОКОМАНДА “
 • МЗ „ ЉУБАНЦИ “  
1977

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1977 година

од областа на културата 
 • Пецо Видимче
 • Кирил Муратовски
 • Салеаетин Билал
 • Јагода Сланева
 • Иван Кочаров
 • Михајло Николовски
 • Хорско музичко друштво „КОЧО РАЦИН“  
од областа на образованието и воспитувањето 
 • Душка Бојановска
 • Александар Ачковски
 • Косара Гочкова
 • Љатиф Курти
 • Велко Алексовски
 • Детска усанова „ПРОЛЕТ“
 • ОУ „11 ОКТОМВРИ“
 • ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
 • Ликовна секција при ОУ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЌ“
 • Средно училиште за внатрешни работи „ЕЛИСИЈЕ ПОПОВСКИ-МАРКО“  
од областа на стопанството 
 • Монтажно инсталатерско претпријатие „ЕНЕРГОМОНТ“
 • Земјоделска задруга „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО“  
од областа на физичката култура 
 • Спортско друштво „ СЛОГА “
 • Воислав Синадиновски 
од областа на здраството 
 • Димитар Кафтанџиев  
од областа на музејската дејност 
 • Ганчо Гошковски
 • Јован Кушевски  
1976

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1976 година

од областа на науката 
 • Методија Соколовски
 • Ангелина Крстева  
од областа на културата 
 • Кочо Недков
 • Вукосава Донева
 • Михајло Докузов
 • Глигор Пакоски  
од областа на архитектурата 
 • Александар Никуљски
 • ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ И АРХИТЕКТУРА НА ГРАД СКОПЈЕ  
од областа на образованието и воспитувањето 
 • Зорка Катранџиска
 • Милка Стојанова-Стрезоска
 • Димче Јакомовски
 • ОУ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“
 • ОУ „ЦВЕТАН ДИМОВ“  
од областа на стопанството 
 • Светислав Прокопиев
 • Јован Бојаџиев
 • Александар Стојан Илиевски
 • ГП „БЕТОН“
 • УРО „МЕРКЕЗ“
 • Текстилно-хемиска индустрија „ВЕЛУРФЛОК“
 • Хемиска индустрија „ПРОЛЕТЕР“
 • ГП „ГРАНИТ„ – ООЗТ „ГРАНИТ VII“  
од областа на физичката и техничката култура
 • Александар Анастасов
 • Љубица Алексиева
 • Славко Матовски
 • Мечувалечки клуб „РАБОТНИЧКИ“
 • Боречки клуб „СКОПЈЕ“
 • Друштво за физичка култура при ОУ „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“
 • Фото Клуб „ВАРДАР“
 • ДОМОТ НАРОДНА ТЕХНИЧА – СКОПЈЕ
 • Клубот на млади техничари и природњаци при ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 • Друштво на народна техника ЕМУЦ „НИКОЛА ТЕСЛА“
 • Секција за спортска медицина на МЕДИЦИНСКОТО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО  
од областа на општествените активности 
 • Михаил Андоновски
 • ГРАДСКИ СОВЕТ НА ГРИЖИ И ВОСПИТУВАЊЕ НА ДЕЦАТА           ШТАБОТ ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНА ОДБРАНА НА ОПШТИНАТА НА    ГРАД СКОПЈЕ
 • ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД „МАРШАЛ ТИТО“  
1975

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1975 година

од областа на уметноста 
 • Миодраг Друговац ,Родољуб Анастасов, Василка Ладинска, Драган Томовски, Кирил Муратовски, Симеон Апостолски, Атанас Банчотовски и Никола Лагудин
 • Љубе Петковски
 • Слободан Унковски
 • Александар Горчев
 • Никола Атанасов 
од областа на образованието и воспитувањето  
 • Нада Гогушеска
 • Мирко Србиновски
 • Јован Станковски
 • Мирослав Акимовски
 • Детска установа „ОРЦЕ НИКОЛОВ“
 • ОУ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЌ“
 • ОУ „ЈОХАН ХАЈРИХ ПЕСТАЛОЦИ
 • ОУ „ЊЕГОШ“ колонија Идризово  
од областа на стопанството  
 • Атанас Атанасовски, Перо Ивановски, Перо Ристовски, Ристо Николовски, Душко Ацевски, Левко Кузмановски, Ратко Ивановски, Васко Михајловски, Ангел Борисовскии Петре Атанасовски
 • РО „КОЛЕКТИВ“  
од областа на физичката и техничката култура 
 • Шабан Сеиди
 • Чедо Шаревски
 • Женска ракометна екипа „СКОПЈЕ“
 • Клуб на техничко воспитување на млади при Домот „НАРОДНА ТЕХНИКА“
 • Ракетно-астронаутичко друштво „ПАВЛЕ ГРНАРОВ“
 • Клуб на млади техничари и природњаци при ОУ „ЛАЗО ТРПОВСКИ“
 • Младинска екипа на ФК „ВАРДАР“
 • Училишно друштво за физичка култура при ОУ „ЛАЗО ТРПОВСКИ“
 • Училишно друштво за физичка култура при Гимназијата „ОРЦЕ НИКОЛОВ“
од областа на социјалната дејност  
 • ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ОПШТИНАТА НА ГРАД СКОПЈЕ  
од областа на публицистиката  
 • Митре Инадески  
1974

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1974 година

од областа на науката 
 • Јаким Синадиновски, Миле Крцковски, Љупчо Симеонов, Миле Хаџивасилев, Петар Лазов и Јордан Јовановски
 • Растислав Терзиоски
 • Александар Стојановски  
од областа на уметноста 
 • Александар Ристески
 • Мирко Стефановски
 • Сузана Маскут
 • Ристо Аврамовски
 • КУД „ОРЦЕ НИКОЛОВ“
 • КУД „КОЧО РАЦИН“  
од областа на образованието и воспитувањето 
 • Елена Тасева
 • Милка Анчева
 • Ѓорѓи Делчев
 • Џемалудин Ахмети
 • ЦОУ „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“-Влае
 •  ОУ „ПЕТАР ЗДРАВКОВСКИ-ПЕНКО“
 • ОУ „НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА – ДУЊА“
 • ОУ „ЛАЗО ТРПОВСКИ“
 • Детска установа „25 Мај“ – Маџари
 • ЕМУЦ „НИКОЛА ТЕСЛА“
 • Гимназија „ОРЦЕ НИКОЛОВ“  
од областа на здравството 
 • ЗАВОД ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ  
од областа на архивската дејност 
 • АРХИВ НА ГРАД СКОПЈЕ  
од областа на стопанството 
 • Илија Новачев, Слободанка Јакимова, Мица Танчева, Трајко Трајковски, Стојан Петковски, Деса Николова и Оливера Тодорова
 • Претпријатие „КОЦЕ МЕТАЛЕЦ„
 • Фабрика „ЕВРОПА“
 • Фабрика „ПРОГРЕС“
 • Монтажно претпријатие „ТОПЛОВОД“  
од областа на физичката и техничката култура 
 • Антонија Николовска
 • Ристо Марковски
 • Спортско друштво „ВАРДАР“
 • Радио аматерски клуб „МЛАД ТЕХНИЧАР„
 • Училишно друштво за физичка култура „НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА-ДУЊА“   
 • Клуб на млади техничари при ОУ „БРАЌА РИБАР“ 
1973

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1973 година

од областа на науката 
 • Гајчо Пантонџиев
 • Владо Ивановски
 • Ристо Поплазаров
 • ИНСТИТУТ ЗА ФОЛКЛОР  
од областа на уметноста 
 • Методија Ивановски – Менде
 • Илија Милчин
 • Иван Чаповски
 • Мишо Самоиловски
 • ДОМ НА КУЛТУРА НА ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТНИЦИ
 • КУД „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ „
 • Работнички универзитет „КОЧО РАЦИН „  
од областа на стопанството 
 • Тихомир Данаиловски, Џемаил Касуми, Бранко Данаиловски, Садри Сабхаси, Гино Данаиловски, Семет Џемаили, Владо Филиповски, Стојан Стојановски, Ристо Темелковски, Гроздан Трајковски
 • „ АЛКАЛОИД „ – Скопје
 • КООРДИНАЦИОНЕН ОДБОР ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА СКОПЈЕ
 • „ АЛУМИНА “ – одделение за процесна теџнологија и инвестиции
 • Фабрика за автобуси „ 11 ОКТОМВРИ “
 • ГП „ ИЛИНДЕН “  
од областа на образованието и воспитувањето 
 • Павлина Манева
 • Љубица Ковачева
 • Злате Поповски
 • Атанас Пендовски
 • Гимназија „ НИКОЛА КАРЕВ “
 • ОУ „ ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“
 • ОУ „ ВАСИЛ ГЛАВИНОВ “
 • Детска установа „ ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ “  
од областа на публицистиката 
 • Иван Томовски и Милан Николиќ 
од областа на општествените активности
 • ГРАДСКИ ОДБОР НА СОЈУЗОТ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА БОРЦИТЕ ОД НОБ  
од областа на физичката и техничката култура 
 • Душко Ангеловски
 • Владимир Богоевски
 • Слободан Арсовски
 • Одбојкарси клуб „ ВАРДАР “
 • Аеро клуб „ЈУРИЈ ГАГАРИН “
 • Клуб на млади техничари и природњаци при ОУ „НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА – ДУЊА“
 • Училишно друштво на физичка култура на ОУ„ НАУМ НАУМОВСКИ- БОРЧЕ“
 • Училишно друштво за физичка култура на ОУ„ МОША ПИЈАДЕ “
1972

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1972 година

Од областа на науката 
 • Цветанка Органџиева
 • Бранко Панов
 • Ристо Кирјазовски, Васил Пејов и Тодор Симонов
 • ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ПРАШАЊА НА СРМ 
Од областа на уметноста 
 • Петар Ширилов
 • Димитар Гешовски
 • Димитар Димитров, Живко Гелевски, Јордан Богаринов и Мирослав Сидовски
 • Бранко Ставрев  
Од областа на образованието и воспитувањето
 • Душанка КОцевска
 • Петар Пановски
 • Ѓорѓи Мојсовски
 • Нада Василева
 • ОУ „ КОЧО РАЦИН „
 • ГУЦ „ ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ „
 • Детска Градинка „ Братство Единство „  
Од областа на стопанството
 • Киро Минчев, Петар Стоилковски, Драган Којевиќ, Дончо Ристовски и Цветко Стефановски
 • Методија Кулевски
 • ОХИС „ НАУМ НАУМОВСКИ – БОРЧЕ „ 
Од областа на физичката и техничката култура 
 • Миле Спасовски
 • Јован Софресвски
 • Ефтим Кочов
 • ГРАДСКИ СОВЕТ НА НАРОДНА ТЕХНИКА
 • Кајакарски клуб „ЛАСТА „
 • СОЈУЗ НА УЧИЛИШНИТЕ ДРУШТВА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА НА СКОПЈЕ  
Од областа на здраството 
 • ИНФЕКТИВНА КЛИНИКА при медицински факултет во Скопје 
1971

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1971 година

Од областа на науката

 • Јован Стојановски
 • Душко Константинов, Кузман Георгиевски и Милош Константинов
 • Институт за национална историја на Македонија

Од областа на уметноста

 • Ристо Шишков
 • Александар Џамбазов
 • Томе Андреевски
 • Чедо Јакимовски
 • Уметничка галерија на Скопје
 • Детски хор „Развигорче“
 • Ансамбал „Света Софија“

Од областа на образованието и воспитувањето

 • Ѓорги Коробар – Чиче
 • Никола Младеновски
 • Ѓоко Ѓорчевски
 • Ахмет Хајдари
 • Училиште за забари и забни техничари
 • ОУ „Иван Горан Ковачиќ“
 • Детска градинка „13 Ноември“
 • Гимназија „Раде Јовчевски Корчагин“

Од областа на стопанството

 • Мустафа Амитов
 • Саво Гаџовски
 • Светозар Сенковски
 • Фабрика за кожи „Гоце Делчев“
 • Индустрија за стакло и стаклена волна
 • Фабрика „Лафома“
 • Фабрика за хартија и лепенка
 • Инжинеринг „ФАКОМ“

Од областа на физичката и техничката култура

 • Никола Ковачевски
 • Богданка Белиќ
 • Владимир Боцевски
 • СОФК на Град Скопје
 • Атлетски клуб „Работнички“
 • Бродарски клуб „Мирче Ацев“
 • Кошаркарски клуб „Работнички“
 • Велосипедски клуб „СЛОГА“

Од областа на публицистиката

 • Луан Старова
 • Авторите на „ Монографија за Скопје„
1970

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1970 година

Од областа на науката

 • Орде Ивановски
 • Миодраг Велков
 • Аритон Поповски

Од областа на уметноста

 • Петар Т. Бошковски

Од областа на образованието

 • Илија Николовски – Луј
 • Стеван Зорба
 • Јован Шарац
 • Душан Танев
 • ОУ „ Владимир Илиќ Ленин„
 • ОУ „ Браќа Миладиновци„
 • ОУ „ Лирија „

Од областа на стопанството

 • Киро Марковски
 • Благој Ристоманов
 • ГП „ Маврово„
 • ГП „ Пелагонија „
 • „Македонски фоклор„

Од областа на физичка култира

 • Никола Донев
 • Никола Христов
 • Магдалена Алексова

Од областа на публицистика

 • Панде Јаревски
1969

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1969 година

Од областа на уметноста

 • Бранко Гапо
 • Методија Фотев
 • Трајче Јанчевски
 • Фимчо Муратовски
 • Ацо Јовановски
 • Екрем Хузеини
 • Ангел Миладинов
 • Димитар Кондовски

Од областа на науката

 • Петар Стојанов
 • Јонче Шапкаров

Од областа на образованието

 • Јонче Јосифовски
 • Олга Оровчанец
 • Коста Трпков
 • Руса Апостолова
 • Пандора Танчева
 • Гимназија „Јосип Броз Тито“

Од областа на стопанството

 • Фабрика „Треска“
 • ГП „Гранит“
 • „Електродистрибуција“
 • Ристо Тунтев
 • Грга Чупиќ
 • Јосиф Перчинков
 • Александар Серафимов
 • Никола Богачев
 • Перо Ивановски

Од областа на физичката култура

 • ДТВ „Партизан“ Скопје III
 • Воислав Горгевиќ
 • Митко Радулов

Од областа на публицистиката

 • Диме Костовски
1968

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1968 година

Од областа на уметноста

 • Киро Давидовски
 • Димитрие Османли
 • Јон Исаја

Од областа на науката

 • Крсто Битовски
 • Институт за земјотресно инжинерство и сеизмологија

Од областа на стопанството

 • Фабрика „УСЈЕ“
 • ГП „Илинден“
 • Светомир Глишиќ
 • Димитрије Топенчаревиќ

Од областа на образованието

 • Круме Кепевски
 • Љубица Левкова
 • Платон Димиќ

Од областа на физичката култура

 • Борче Димовски

Од областа на публицистиката

 • Јован Поповски

Од областа на градежништвото

 • Алфред Рот
1967

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1967 година

Од областа на науката

 • Драган Ташковски

Од областа на уметноста

 • Бранко Костовски
 • Ташко Георгиевски
 • Нада Гешовска

Од областа на образованието

 • Чедомир Поповиќ

Од областа на стопанството

 • ЗИК „Скопско Поле“
 • Конструктивно биро на автопретпријатието „11 Октомври“
1966

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1966 година

Од областа на науката

 • Харалампие Поленаковиќ
 • Д.Рустановиќ, В.Токманов и Д.Хаџиевски

Од областа на уметноста

 • Киро Билбиловски
 • Србо Ивановски
 • Властимир Николовски

Од областа на стопанството

 • Текстилна индустрија „Мирка Гинова“
 • Фабрика „УСЈЕ“

Од областа на образованието

 • Димитар Арсов

Од областа на Физичката култура

 • Панта Поленак
1965

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1965 година

Од областа на уметноста

 • Музеј на Современа уметност на Скопје
 • Кирил Ќортошев
 • Петар Мазев


Од областа на науката

 • Михајло Апостолски
 • Завод за урбанизам и архитектура на Скопје


Од областа на стопанството

 • Фабрика „АЛКАЛОИД“
1964

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1964 година

Од областа на стопанството

 • Завод за Геолошки истражувања на СРМ,
  Завод за геолошко и геофизичко испитување на СРС
 • Завод за испитување на материјали при Техничкиот факултет во Скопје
 • Никола Кљусев
 • Лазар Соколов


Од областа на уметноста

 • Гане Тодоровски
 • Радио Телевизија Скопје
1963

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1963 година

Од областа на уметноста

 • Васил Куновски
 • Димитер Ќостаров
 • Славко Јаневски
 • Живко Фирфов и Методија Симоновски


Од областа на архитектурата и градежништвото

 • Славко Брезовски
1962

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1962 година

Од областа на уметноста

 • Хорот на КУД Мирче Ацев и диригентот Драган Шуплев
 • Дарко Дамевски
 • Трајче Попов
 • Марика Антонова


Од областа на стопанството

 • Ристо Талев
1961

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1961 година

Од областа на уметноста

 • Александар Спасов
 • Коце Солунски
 • Томе Момировски
 • Неџат Зекирија
 • Димче Тодоровски
 • Киро Давидовски
 • Васил Ќортошев

Од областа на науката

 • Кирил Миџевски
 • Исак Таџер
1955

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 1955 година

Од областа на уметноста 
 • Блаже Конески
 • Славко Јаневски
 • Јован Бошковски
 • Никола Мартиновски
 • Благоја Ивановски