Студии

на град Скопје
План за инволвирање на засегнатите страни за БРТ проектот во Скопје
Акционен план за животна средина и социјалните прашања (Проект за брз автобуски превоз во Скопје)
План за инволвирање на засегнатите страни за БРТ проектот во Скопје
Проект за брз автобуски систем во Град Скопје - резиме
ТРАНСПОРТЕН ПЛАН ЗА СКОПЈЕ 2011 ГОДИНА - TRANSPORT MASTER PLAN FOR GREATER SKOPJE 2011