Студии

на град Скопје
Извештај за преземените мерки од страна на Секторот Инспекторат во однос на состојбата со квалитетот на амбиенталниот воздух
Проект од „А“ категорија Пречистителна станица за отпадни води Скопје ПJР Македонија - Акциски план за животна средина и социјални аспекти
Проект од „А“ категорија Пречистителна станица за отпадни води Скопје ПJР Македонија - Дополнителни информации кон Оценката на влијанието врз животната средина и социјалните аспекти (ОВЖССА) за ПСОВ Скопje
Проект од „А“ категорија Пречистителна станица за отпадни води Скопје ПJР Македонија - Нетехничко резиме
Проект од „А“ категорија Пречистителна станица за отпадни води Скопје ПJР Македонија - План за вклучување на заинтересирани страни