Сектор за планирање и уредување на просторот

Структура
Одделение за просторно и урбанистичко планирање
Одделение за уредување градежно земјиште
Одделение за изградба на инфраструктурни и капитални објекти
Одделение за подготвителни работи, недвижен имот и постапка за експропријација на недвижности
Одделение за комерцијални (капитални) објекти
Одделение за техничка документација
Одделение за имотно правни работи
Одделение за урбана опрама
Одделение за проценка на недвижен имот
Надлежности

Согласно Член 10 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/5 и 15/7) Секторот за планирање и уредување на просторот:

  1. ги врши работите поврзани со организирање и спроведување на постапката за донесување на Просторниот план на Градот Скопје, Генералниот урбанистички план на Градот Скопје и постапката за донесување на деталните урбанистички планови на општините во Градот Скопје;
  2. уредување на градежното земјиште;
  3. утврдување стандарди и давање согласност за поставување времени објекти, мебел и урбана опрема на подрачјето на Градот Скопје;
  4. реализација на програмите за изградба на инфраструктурни и капитални објекти;
  5. ја координира својата работа со другите сектори во рамки на градската администрација и врши други работи што ќе му бидат доверени.
Контакт

Раководител на Секторот за планирање и уредување на просторот: Никола Гаџовски

Телефон: +389 2 3297 225                   

е-мail: Nikola.Gadzovski@skopje.gov.mk

Работно време: 08.30-16.30 часот

 

Помошник раководител на Секторот за планирање и уредување на просторот: Аљоша Шопар

Телефон: +389 2 3297 225, +389 2 3297 282                                  

е-мail: Aljosa.Sopar@skopje.gov.mk

Работно време: 08.30-16.30 часот

 

Помошник раководител на Секторот за планирање и уредување на просторот:  Александар Јанакиески

Телефон: +389 2 3297 225                          

е-мail:     Aleksandar.Janakieski@skopje.gov.mk      

Работно време: 08.30-16.30 часот

 

Помошник раководител на Секторот за планирање и уредување на просторот за изградба на инфраструктурни и капитални објекти: Димитрија Ристески                                                                       

Телефон: +389 2 3297 225                          

е-мail: Dimitrija.Risteski@skopje.gov.mk

Работно време: 08.30-16.30 часот

 

Помошник раководител на Секторот за планирање и уредување на просторот за уредување градежно земјиште, подготвителни работи, недвижен имот и постапка за експропријација на недвижности: Бранислав Андонов                                                                                                                                                                                

Телефон: +389 2 3297 225                          

е-мail: Branislav.Andonov@skopje.gov.mk      

Работно време: 08.30-16.30 часот