РЕШЕНИЕ за место за огласување

Сектор: Сектор за Сообраќај
Одделение: Одделение за издавање времено решение за места за огласување.
Одговорно лице: Василка Коцева
Телефон: +38970310544
email: /
Работно време: 08.30-16.30 часот

Опис и тек на постапката во чекори:
  1. Барателот (правно лице), заинтересиран за добивање на времено решение за вршење на комерцијално рекламирање за сопствени потреби, ја поднесува потребната документација во Архива на Град Скопје(барака 14);
  2. Изготвување на решение врз основ на доставена документација од Барателот;
  3. Подигнување на решение од страна на Барателот.
Потребни документи:
  1. Барање за издавање на времено решение заверено од Архива на Град Скопје (200 денари административна такса);
  2. Ситуација на сообраќајно решение со микро локација;
  3. Скица, техничко решение за: рекламно пано, тотем, патоказни табли и обележја за упатување преку светлечки панели.

НАПОМЕНА: Субјектот заинтересиран за добивање на наведениот документ/акт треба во доставената документација да наведе и контакт телефон.

Рокови за постапката:

15 дена, од поднесување на барањето

Документ/акт што граѓанинот го добива:

Решение за место за огласување


Постави прашање: