РЕГУЛИРАЊЕ на надоместок за уредување на градежно земјиште (Комуналии)

Сектор: Сектор за планирање и уредување на просторот
Одделение: Одделение за уредување градежно земјиште и изградба на инфраструктурни и капитални објекти.
Одговорно лице: Данче Јовановска
                             Јоана Видњевиќ
Телефон: +389 2 3297 266; +389 2 3297 267; +389 2 3297 288
email: dancej@skopje.gov.mk
           joanav@skopje.gov.mk
Работно време: 08.30-16.30 часот

Опис и тек на постапката во чекори:
 1. Во Aрхива на Град Скопје (барака бр. 16) се поднесува Барање за регулирање на надоместокот за уредување на градежно земјиште заедно со целокупната потребна документација;
 2. По предавањето на документацијата се врши пресметка и изготвување на Пресметка за плаќање;
 3. После подигнувањето на Налогот корисникот го регулира плаќањето;
 4. По доставениот начин на плаќање се склучува договор и се издава потврда за извршено плаќање, како и заверка на техничката документација.
Потребни документи:
 1. За изградба на објекти на неизградена градежна парцела;
 • Заверен основен проект од надлежна Општина (со пропратно писмо и решение за локациски услови - услови за градба)
 • Документ за сопственост (имотен лист, поседовен лист, купопродажен договор со солемнизација)
 • Согласности од:

        - Електро Дистрибуција - Скопје 

        - ЈП Водовод и Канализација - Скопје 

        - Топлификација АД -Скопје

 1. За изградба на објекти на изградена градежна парцела;
 • Заверен основен проект од надлежна Општина (со пропратно писмо и решение за локациски услови - услови за градба)
 • Документ за сопственост (имотен лист, поседовен лист, купопродажен договор со солемнизација)
 • Согласности од:

        - Електро Дистрибуција - Скопје 

        - ЈП Водовод и Канализација - Скопје 

        - Топлификација АД -Скопје

 • Доказ за платен надоместок за уредување на градежно земјиште за постоечки објектДоколку на градежната парцела постоечкиот објект е изграден пред 1968 година, да се приложи следната документација:

       - во колку има само поседовен лист да се приложи записник од мерење на терен со скици, или 

       - договор за уредување на градежно земјиште, пресметки и потврда за наплатени средства, или

       - проект со одобрение за градба (заверени од надлежните институции)

 • Доколку на градежната парцела постоечкиот објект е доградуван, надградуван пред 1976 година, да се приложи следната документација: 

       - во колку има само поседовен лист да се приложи записник од мерење на терен со скици, или 

       - договор за уредување на градежно земјиште, пресметки и потврда за наплатени средства, или 

       - проект со одобрение за градба. (заверени од надлежните институции)

НАПОМЕНА: Во предвид се земаат нето површини од постоечкиот објект кои се во рамките на маркицата предвидена со ДУП, пресметани по правилникот за степен на уреденост на градежно земјиште кој е во сила.

 1. За пренамена на површини.
 • Заверен основен проект од надлежна Општина (со пропратно писмо и решение за локациски услови - услови за градба)
 • Документ за сопственост (имотен лист, поседовен лист, купопродажен договор со солемнизација)

НАПОМЕНА: Согласно програмата за уредување на градежно земјиште, не се наплатува пренамена на деловен во станбен простор.

Рокови за постапката:
 1. Налог - 15 дена по поднесување на барањето,
 2. Договор, потврда, фактура и заверен проект - 5 дена по завршено плаќање.
Документ/акт што граѓанинот го добива:

Со регулирање на надоместокот за уредување на градежно земјиште се добиваат следните документи:

 1. Налог за регулирање на надоместок за уредување на градежно земјиште;
 2. Договор за регулирање на надоместок за уредување на градежно земјиште;
 3. Потврда за платен надоместок за уредување на градежно земјиште;
 4. Заверен проект.

Постави прашање: