Сектор јавни дејности

Структура
Одделение за спорт
Одделение за култура
Одделение за социјална, детска и здравствена заштита
Надлежности
 1. врши работи поврзани со обезбедувањето услови за развој на квалитетен спорт во градот Скопје;
 2. организирање, поттикнување и помагање спортски манифестации и приредби од значење за градот Скопје;
 3. изградба и одржување на спортски објекти од значење на градот Скопје;
 4. институционална и финансиска поддршка на културните установи и проекти од значење за градот Скопје;
 5. негување на фолклорот, обичаите, старите занаети и други културни вредности;
 6. организирање културни манифестации, поттикнување на разновидни специфични форми на творештво;
 7. одбележување на настани и личности од значење за градот Скопје со спомен обележја;
 8. остварувањето на социјална грижа за категории лица определени со закон;
 9. управување, основање, финансирање и одржување на јавните установи домови за стари лица и детски одморалишта;
 10. преземањето мерки за заштита на здравјето на работниците и заштита при работа;
 11. здравствено воспитување, унапредување на здравјето, превентивни активности, здравствен надзор над животната средина и над заразните болести;
 12. помош на пациенти со специјални потреби;
 13. ја координира својата работа со другите сектори во рамки на администарцијата на Град Скопје.