Сектор за локален економски развој

Структура
Одделение за планирање на локалниот економски развој
Одделние за занаетчиство, угостителство и трговија
Одделение за туризам
Одделение за Eнергетика, енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија
Надлежности

Согласно Член 9 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005) Секторот за локален економски развој:

  1. ги врши работите на планирање на локалниот економски развој;
  2. предлага развојни и структурни приоритети на ниво на Градот Скопје;
  3. предлага мерки и активности за водење на локалната економска политика и развојот на малите и средни претпријатија и претприемништвото;
  4. се грижи за развојот и исполнувањето на законските обврски од надлежност на Градот Скопје во сферата на занаетчиството, угостителството, туризмот и трговијата;
  5. предлага мерки за развој и поттикнување алтернативен и културен туризам;
  6. предлага мерки за подобрување на условите за престој на туристите во Градот Скопје и туристичко пропагандно информирање;
  7. ја координира својата работа со другите сектори во рамки на градската администрација и врши други работи што ќе му бидат доверени.
Контакт

Раководител на Секторот за локален економски развој: Марко Тодоров                                    

Телефон: +389 2 3297 272, +389 2 3297 227

е-мail: Marko.Todorov@skopje.gov.mk

Работно време: 08.30-16.30 часот

 

Помошник раководител на Секторот за локален економски развој: Александар Богоевски                                                    

Телефон: +389 2 3297 272, +389 2 3297 227

е-мail: Aleksandar.Bogoevski@skopje.gov.mk

Работно време: 08.30-16.30 часот

 

Помошник раководител на Секторот за локален економски развој: Идриз Ковачи                                                      

Телефон: +389 2 3297 233

е-мail: Idriz.Kovaci@skopje.gov.mk

Работно време: 08.30-16.30 часот